Po dannym Эlektronnogo pravi'telstva Respy'bli'ki' Kazahstan EGOV.KZ
Vyss'i'e y'с'ebnye zavedeni'i'a g. Almaty
Vyss'i'e y'с'ebnye zavedeni'i'a Almati'nskoi' oblasti'
Vyss'i'e y'с'ebnye zavedeni'i'a Severo - Kazahstanskoi' oblasti'