Po dannym Эlektronnogo pravi'telstva Respy'bli'ki' Kazahstan EGOV.KZ
Vyss'i'e y'с'ebnye zavedeni'i'a g. Almaty

Natsi'onalnye vy'zy

Gosy'darstvennye vy'zy

Aktsi'oni'rovannye vy'zy

Medi'tsi'nski'e vy'zy

Negosy'darstvennye vy'zy

Negrajdanski'e vy'zy

Vyss'i'e y'с'ebnye zavedeni'i'a Almati'nskoi' oblasti'
Vyss'i'e y'с'ebnye zavedeni'i'a Severo - Kazahstanskoi' oblasti'