g. Taraz, y'l. Kolbass'y Koi'geldy, 171

Эlektronnai'a poс'ta: jgtu@nursat.kz

Nomer faksa pri'emnoi': +7 (7262) 45 33 48