y'ni'versi'tet i'm. Jangi'r hana

g. Y'ralsk, y'l. Jangi'r hana, 51

Эlektronnai'a poс'ta: zapkazatu@wkau.kz

I'nternet-sai't: www.wkau.kz

Nomer faksa: +7 (7112) 50 13 74