g. Karaganda, y'l. Pi'с'y'gi'na, 259

Эlektronnyi' adres: kar-femida@mail.ru

I'nternet-sai't: www.kar-femida.kz

Nomer faksa: +7 (7212) 47 80 07