050020, g. Almaty, pr. Dostyk 103

Voennyi' i'nsti'ty't KNB, pri'emnai'a komi'ssi'i'a
telefon dejy'rnogo po i'nsti'ty'ty': 263-09-61, 264-65-29.