g. Almaty, y'l. Djandosova, 53

Nomer faksa: +7 (727) 254 38 18, 299 67 66