g. Almaty, y'l. Jandosova, 60

Nomer faksa: +7 (727) 275 57 70, 274 78 40