Nazarbaev Y'ni'versi'tet — vyss'ee y'с'ebnoe zavedeni'e v Astane, otkrytoe po i'ni'tsi'ati've prezi'denta Kazahstana N. A. Nazarbaeva.

N. A. Nazarbaev dal svoё soglasi'e, с'toby y'ni'versi'tet byl nazvan ego i'menem. Naс'al pri'em pervyh sty'dentov s senti'abri'a 2010 goda.
Y'ni'versi'tet pri'zvan stat natsi'onalnym brendom vyss'ego obrazovani'i'a Kazahstana, soс'etai'a prei'my'щestva natsi'onalnoi' si'stemy obrazovani'i'a i' ly'с's'y'i'y' mi'rovy'i'y' nay'с'no-obrazovatelny'i'y' prakti'ky'. Эto pervyi' y'ni'versi'tet Kazahstana, rabotai'y'щi'i' v sootvetstvi'i' s mejdy'narodnymi' akademi'с'eski'mi' standartami' i' ry'kovodstvy'i'y'щi'i'si'a pri'ntsi'pami' avtonomnosti' i' akademi'с'eskoi' svobody. Akademi'с'eski'e i' i'ssledovatelski'e programmy Nazarbaev Y'ni'versi'teta razrabotany v sotry'dni'с'estve s vedy'щi'mi' y'ni'versi'tetami', nahodi'aщi'mi'si'a v rei'ti'nge 30 ly'с's'i'h vyss'i'h y'с'ebnyh zavedeni'i' mi'ra. Organami' y'pravleni'i'a y'ni'versi'teta i'avli'ai'y'tsi'a I'spolni'telnyi' sovet, Popeс'i'telski'i' sovet i' Vyss'i'i' popeс'i'telski'i' sovet. Predsedatelem Vyss'ego popeс'i'telskogo soveta i'avli'aetsi'a Prezi'dent Respy'bli'ki' Kazahstan Ny'rsy'ltan Nazarbaev.

 
g.  Astana, prospekt Kabanbai' Batyra 53
e-mail: admissions@nu.edu.kz
I'nternet-sai't: http://rus.nu.edu.kz
Telefon departamenta po pri'emy' abi'ty'ri'entov:
+ 7 (7172) 706 180
+ 7 (7172) 706 183
+ 7 (7172) 706 184
 
g.Almaty, y'l. Panfi'lova 102/55 (y'g.Tole bi')
2- i' эtaj, levoe krylo
e-mail: admissions@nu.edu.kz
I'nternet-sai't: http://rus.nu.edu.kz
Telefon:+ 7 (727) 320 12 28