g.S'ymkent, y'l. Bai'ty'rsynova, 80

Nomer faksa: +7 (7252) 22 14 30, 43 83 47