g. Kyzylorda, y'l. Konaeva, 31

Эlektronnai'a poс'ta: kgusaken@mail.ru

Nomer faksa: +7 (7242) 27 64 15