y'ni'versi'tet i'm. A. Bai'ty'rsynova

g. Kostanai', y'l. Bai'ty'rsynova, 47

Эlektronnai'a poс'ta: ksu47@mail.ru, ksu47@topmail.ru

Nomer faksa:  +7 (7142) 51 11 95