g. Kostanai', y'l. Tarana, 118

Эlektronnai'a poс'ta: kgpi118@mail.ru

I'nterenet-sai't: kspi.kz

Nomer faksa: +7 (7142) 53 04 55