g. Koks'etay', y'l. Esenberli'na, 38

Nomer faksa: +7 (7162) 25 32 40,42 33 02