y'ni'versi'tet i'm. Korkyt Ata

g. Kyzylorda, y'l. Ai'teke bi', 29 A

Эlektronnai'a poс'ta: korkyt_ksu@mail.ru

I'nternet-sai't: www.korkyt.kz

Nomer faksa kantseli'ari'i': +7 (7242) 26 27 14

PROREKTOR PO NAY'С'NOI' RABOTE I' MEJDY'NARODNYM SVI'aZI'aM — +7(7272) 27 62 11