g. Astana y'l. Jy'banova, 7
Эlektronnai'a poс'ta: kazeu_astana@list.ru
Nomer faksa kantseli'ari'i': +7 (7172) 37 16 22