g. Astana, pr. Pobedy 65
Эlektronnai'a poс'ta: kaznam98@mail.ru
Nomer faksa: +7 (7172) 23 92 96