g. Aktay', mk-n 14, 50

Эlektronnai'a poс'ta:aktsu@nursat.kz

Nomer faksa: +7 (7292) 31 42 21