i'nsti'ty't MVD RK  i'meni' B.Bei'senova

g. Karaganda, y'l. Ermekova, 124

Nomer faksa: +7 (7212) 44 16 22, 44 16 32