g. Karaganda, y'l. Ery'baeva 16

Nomer telelefona: +7 (7212) 42 04 25, faks: +7 (7212) 42 04 21

Эlektronnai'a poс'ta:  ku_bolashak@mail.ru

I'nternet sai't: kubolashak.kz