y'ni'versi'tet i'm. E. By'ketova

g. Karaganda, y'l. Y'ni'versi'tetskai'a, 28

Эlektronnai'a poс'ta: office@ksu.kz

I'nternet-sai't: www.ksu.kz

Nomer faksa: +7 (7212) 77 03 84