g. Karaganda, By'lvar Mi'ra, 56

Эlektronnai'a poс'ta: kargtu@kstu.kz

I'nternet sai't: www.kstu.kz

Nomer faksa kantseli'ari'i': +7 (7212) 56 03 28