g. Balhas', y'l. Karamende bi', 29

Эlektronnai'a poс'ta: bgtu@topmail.kz, bgtu@bgtu.kz

Nomer faksa kantseli'ari'i': +7 (71036) 4 60 30