g. Atyray', y'l. Bai'ji'gi'tovoi', 64

Nomer faksa: +7 (7122) 24 44 01, 24 44 02