y'ni'versi'tet i'm. H.Dosmy'hamedova

g. Atyray', pr.Sty'denс'eski'i', 212

Эlektronnai'a poс'ta: atyrauuniv@nursat.kz, kense@atgu.kz

I'nternet-sai't: www.atyrauuniv.kz

Nomer telefona/faksa: +7 (7122) 27 17 66