pedagogi'с'eski'i' i'nsti'ty't i'm. I'. Altynsari'na

g. Arkalyk, y'l. R. Mai'asova, 34

Эlektronnai'a poс'ta: Argpi@mail.kz

Nomer faksa: +7 (71430) 7 01 87