Akti'y'bi'nski'i' y'ni'versi'tet i'm. S. Bai's'eva

g. Aktobe, y'l. Br. Jy'banovyh, 302a

Эlektronnai'a poс'ta: edu_ausb@mail.ru

Nomer faksa: +7 (7132) 52 36 00