y'ni'versi'tet i'm. K.Jy'banova

g. Aktobe, y'l. Br. Jy'banovyh, 263

Эlektronnai'a poс'ta: zhubanov@mail.ru

I'nternet-sai't: www.agu.kz

Nomer faksa: +7 (7132) 543756