g. Aktobe, y'l. I'manova, 14

Эlektronnai'a poс'ta: au_dunie@mail.ru

Nomer faksa: +7 (7132) 21 80 40