g. Almaty, m-n «Kazahfi'lm» 7B

Nomer faksa: +7 (727) 299 09 78, 299 09 72