Sy'ltanmahmy't-Torai'gyrovSy'ltanmahmy'́t Torai'gýrov (kaz. Sultanmahmut Torai'g'yrov, 29 okti'abri'a 1893, Bai'anay'l, Stepnoe general-gy'bernatorstvo — 21 mai'a 1920, ay'l S'okpyt, Pavlodarskai'a oblast) — kazahski'i' poэt-demokrat.

Rodi'lsi'a v seme skotovoda. Ego mat y'merla, kogda emy' i'spolni'lsi'a god. Zakonс'i'l medrese (1908—1910).

V kontse 1912 goda Torai'gyrov pri'ehal v Troi'tsk, posty'pi'l v dy'hovny'i'y' my'sy'lmansky'i'y' s'koly' Rasy'li'i'a: i'zy'с'al nay'ki', ovladeval ry'sski'm i'azykom — с'i'tal Lermontova, Py's'ki'na, Krylova. V i'i'y'le 1913 goda ostavi'l y'с'ёby' i'z-za bolezni' i' y'ehal oby'с'at detei' v ay'le. S 1913 goda rabotal sekretarёm v redaktsi'i' pervogo kazahskogo jy'rnala «Ai'kap», tam je byli' opy'bli'kovany ego pervye oс'erki'. Proi'zvedeni'i'a Torai'gyrova otdelnymi' kni'gami' i'zdany y'je v sovetskoe vremi'a.

S pri'hodom sovetskoi' vlasti' nasty'pi'la zari'a svobody, i' kajdyi' narod smog zaji't samostoi'atelno i' sozdat svoё gosy'darstvo. Sy'ltanmahmy't stal predsedatelem S'i'derti'nskogo revkoma, no v to je vremi'a kontakti'roval s alas'-ordi'ntsami', peс'atal stati' v i'h gazete «Sary-Arka». Gori'aс'o podhvatyvai'a i'dei' li'derov «Alas'a», on voshi'щalsi'a i'mi' v svoi'h sti'hah.

Y'mer v vozraste 26 let ot ty'berky'lёza.