Sagi'nov-Abylkas-Sagi'novi'с'(1915—2006) — kazahstanski'i' y'с'ёnyi', doktor tehni'с'eski'h nay'k (1967), professor (1958), akademi'k AN KazSSR (1970).

Bi'ografi'i'a

Rodi'lsi'a 27 dekabri'a 1915 goda v sele Bai'an-Ay'l Pavlodarskoi' oblasti'. S rodi'teli'ami' pereehal v Karkarali'nsk, gde okonс'i'l s'koly'.
Rabotal na Y'spenskom ry'dni'ke motori'stom. Okonс'i'l Karagandi'nski'i' gornyi' tehni'ky'm, a v 1939 gody' Dnepropetrovski'i' gornyi' i'nsti'ty't.
Dalee rabotal na s'ahtah Karagandy: glavnyi' i'njener, naс'alni'k s'ahty, glavnyi' i'njener tresta, naс'alni'k gornogo rai'ona.
V 1951 gody' Sagi'nov y'spes'no zaщi'ti'l di'ssertatsi'i'y' i' stal treti'm gornym i'njenerom v Kazahstane, y'dostoi'vs'i'msi'a y'с'ёnoi' stepeni'.
V 1952 po 1955 Sagi'nov ry'kovodi't Karagandi'nski'm nay'с'no-i'ssledovatelski'm y'golnym i'nsti'ty'tom (KNI'Y'I').
V 1953 gody' Abylkas Sagi'novi'с' stanovi'tsi'a pervym rektorom tolko с'to sozdannogo v Karagande Gornogo i'nsti'ty'ta.
С'len KPSS s 1941 goda. Neodnokratno i'zbi'ralsi'a depy'tatom Verhovnogo Soveta SSSR (1966—1970), Karagandi'nskogo oblastnogo i' gorodskogo Sovetov narodnyh depy'tatov, с'lenom obkoma Komparti'i' Kazahstana.

Nagrady i' Premi'i'

  1. Geroi' Sotsi'ali'sti'с'eskogo Try'da (1971).
  2. Nagrajdёn dvy'mi'a ordenami' Leni'na, ordenami' Try'dovogo Krasnogo Znameni', Okti'abrskoi' Revoli'y'tsi'i', Dry'jby narodov, medali'ami'[2].
  3. Lay'reat Gosy'darstvennoi' premi'i' KazSSR (1974).
  4. V 1993 gody' res'eni'em Karagandi'nskogo gorodskogo Soveta narodnyh depy'tatov za bols'oi' vklad v oblasti' nay'ki' i' tehni'ki', razvi'ti'e Karagandi'nskogo y'golnogo bassei'na i' podgotovky' kadrov dli'a narodnogo hozi'ai'stva A. S. Sagi'novy' pri'svoeno zvani'e «Poс'etnyi' grajdani'n goroda Karagandy».
  5. Y'kazom Prezi'denta Respy'bli'ki' Kazahstan v dekabre 1995 goda A. S. Sagi'novy' pri'svoeno zvani'e «Zasly'jennyi' dei'atel nay'ki' i' tehni'ki' Respy'bli'ki' Kazahstan».

Nay'с'nye raboty

Abylkas Sagi'nov byl spetsi'ali'stom v oblasti' razrabotki' y'golnyh plastov i' sovers'enstvovani'i'a tehnologi'i' i'h эksply'atatsi'i'. Pod ego ry'kovodstvom v Karagandi'nskom y'golnom bassei'ne provodi'los vnedreni'e trёhsloi'noi' razrabotki' moщnogo pologopadai'y'щego plasta:

  1. Metody anali'za i' opti'mi'zatsi'i' tehnologi'с'eski'h shem y'golnyh s'aht. Moskva, 1974 (soavtor).
  2. Problemy razrabotki' y'golnyh plastov Karagandi'nskogo bassei'na. Alma-Ata, 1976.