Postoi'annyi' rost ay'di'tori'i' i'nternet i' poi'avleni'e novyh, vsё bolee эffekti'vnyh reklamnyh nosi'telei' sootvetstvenno pri'vodi't i' k rosty' rynka i'nternet-reklamy.
I'nsti'ty't i'nnovatsi'onnyh tehnologi'i' rass'i'ri'aet vozmojnosti' prodvi'jeni'i'a y'sly'g i' tovarov с'erez i'nternet py'tem predostavleni'i'a prakti'с'eski' neograni'с'ennoi' i'nformatsi'i' potentsi'alnym kli'entam.
Nas'i' sai'ty mogy't stat fy'nktsi'onalnym reklamnym i'nstry'mentom, so svoi'mi' spetsi'fi'с'eski'mi' osobennosti'ami', sposobnym konky'ri'rovat s offlai'novymi' vi'dami' reklamy, no pri' эtom ne treby'i'y'щi'm bols'i'h fi'nansovyh zatrat.
My predlagaem vam polnyi' tsi'kl y'sly'g v oblasti' i'nternet-reklamy.
Na nas'i'h sai'tah – I'NSTI'TY'T I'NNOVATsI'ONNYH TEHNOLOGI'I', I'NTERNET-MAGAZI'N I'NSTI'TY'TA I'NNOVATsI'ONNYH TEHNOLOGI'I', Y'С'ENYE KAZAHSTANA, Y'С'I'TEL KAZAHSTANA, NAY'С'NYI' С'AT, NAY'С'NYI' JY'RNAL «SCIENCE», RESPY'BLI'KANSKI'I' NAY'С'NO-METODI'С'ESKI'I' JY'RNAL «QAZAQSTAN USTAZY» (iit.lc, it-store.iit.lc, ukz.kz, famous.ukz.kz, kzu.kz, chat.ukz.kz, science.ukz.kz, journal.kzu.kz) – vy mojete razmesti't reklamy' obrazovatelnogo haraktera.
Predlagaem sledy'i'y'щi'e vi'dy spetsi'alnyh razmeщeni'i':
• vnedreni'e reklamnyh эlementov v i'nterfei's sai'ta;
• sozdani'e sobyti'i'nyh spetsi'alnyh proektov (napri'mer «Vyss'ee obrazovani'e», «Moe hobbi'» i'li' «Moi' y'ni'versi'tet»);
• razmeщeni'e i' anonsi'rovani'e prazdni'с'noi' kli'entskoi' otkrytki';
• nekotorye PR-i'nstry'menty (novosti', stati', onlai'n konferentsi'i');
• nekotorye BTL-i'nstry'menty (provedeni'e oprosov, i'ssledovani'i', sbor bazy dannyh, pri'vleс'eni'e y'с'astni'kov na meropri'i'ati'i'a i' dry'goe).
My by'dem rady vysly's'at vas'i' i'dei' i' podskazat, kak mojno i'h voploti't na nas'i'h proektah.
My rabotaem kak s organi'zatsi'i'ami', tak i' s с'astnymi' li'tsami'. Dosty'pnost na vseh gadjetah predostavi't s'i'roki'i' spektr vozmojnostei' dli'a prodvi'jeni'i'a vas'ei' i'nformatsi'i'.
Nay'ka i' obrazovani'e: nay'с'nye razrabotki', i'nnovatsi'onnye res'eni'i'a, konky'rsy i' oli'mpi'ady, oby'с'eni'e detei' i' vzroslyh – podeli'tes i'nformatsi'ei' s mi'rom!