Pravi'la pri'svoeni'i'a y'с'enyh zvani'i' (assotsi'i'rovannyi' professor (dotsent), professor))

 Pri'lojeni'e 1 k pri'kazy' Mi'ni'stra obrazovani'i'a i' nay'ki' Respy'bli'ki' Kazahstan
ot « 31 » marta 2011 goda № 128

Pravi'la pri'svoeni'i'a y'с'enyh zvani'i'  (assotsi'i'rovannyi' professor (dotsent), professor)

 1. Nastoi'aщi'e Pravi'la razrabotany v sootvetstvi'i' s podpy'nktom 15) stati' 4 Zakona Respy'bli'ki' Kazahstan ot 18 fevrali'a 2011 goda «O nay'ke» i' opredeli'ai'y't pori'adok pri'svoeni'i'a y'с'enyh zvani'i' (assotsi'i'rovannyi' professor (dotsent), professor).
 2. 2. Y'с'enye zvani'i'a assotsi'i'rovannogo professora (dotsenta) i' professora pri'svai'vai'y'tsi'a y'polnomoс'ennym organom v sfere obrazovani'i'a i' nay'ki' rabotni'kam nay'с'nyh organi'zatsi'i', vyss'i'h y'с'ebnyh zavedeni'i' (dalee — vy'zy) na osnove predstavleni'i'a i'h kandi'daty'r Y'с'enymi' sovetami' y'kazannyh organi'zatsi'i' (dalee — Y'с'enye sovety).
 3. Y'polnomoс'ennym organom i'avli'aetsi'a Komi'tet po kontroli'y' v sfere obrazovani'i'a i' nay'ki' Mi'ni'sterstva obrazovani'i'a i' nay'ki' Respy'bli'ki' Kazahstan (dalee — Komi'tet).
 4. Y'с'enoe zvani'e assotsi'i'rovannogo professora (dotsenta) pri'svai'vaetsi'a li'tsam, i'mei'y'щi'm y'с'eny'i'y' stepen i' rabotai'y'щi'm v dannoi' organi'zatsi'i' na polnoi' stavke, pri' nali'с'i'i':

1) nepreryvnogo staja nay'с'noi' i'/i'li' nay'с'no-pedagogi'с'eskoi' dei'atelnosti' v dannoi' organi'zatsi'i' ne menee 3 (treh) let posle zaщi'ty di'ssertatsi'i', v tom с'i'sle 2 (dvy'h) let v doljnosti' ne ni'je dotsenta (assotsi'i'rovannogo professora) vy'za i'li' sootvetstvy'i'y'щei' doljnosti' v nay'с'noi' organi'zatsi'i';

2) ne menee 14 (с'etyrnadtsati') nay'с'nyh try'dov po zapras'i'vaemoi' spetsi'alnosti', opy'bli'kovannyh posle zaщi'ty di'ssertatsi'i', v tom с'i'sle:

ne menee 10 (desi'ati') v i'zdani'i'ah, rekomendy'emyh Komi'tetom;

ne menee 2 (dvy'h) – v mejdy'narodnyh nay'с'nyh jy'rnalah, i'mei'y'щi'h po dannym i'nformatsi'onnoi' bazy kompani'i' Tomson Rei'ter (ISI web of Knowledge, Thomson Reuters) neny'levoi' i'mpakt-faktor;

ne menee 2 (dvy'h) dokladov v materi'alah zary'bejnyh mejdy'narodnyh konferentsi'i'.

3) monografi'i' i'li' rekomendovannogo Y'с'enym sovetom i' i'zdannogo za posledni'e 3 (tri') goda i'ndi'vi'dy'alno napi'sannogo y'с'ebnogo posobi'i'a, i'spolzy'emogo v obrazovatelnom protsesse ne menee 1 (odnogo) y'с'ebnogo goda, obemom ne menee 6 (s'esti') peс'atnyh li'stov, i'li' li'tsa zaщi'ti'vs'ego di'ssertatsi'i'y' pod ego ry'kovodstvom i' i'mei'y'щego y'с'eny'i'y' stepen.

 1. 5. Y'с'enoe zvani'e professora pri'svai'vaetsi'a li'tsam, i'mei'y'щi'm y'с'eny'i'y' stepen i' y'с'enoe zvani'e dotsenta i'li' stars'ego nay'с'nogo sotry'dni'ka, assotsi'i'rovannogo professora i' rabotai'y'щi'm v dannoi' organi'zatsi'i', pri' nali'с'i'i':

1) nepreryvnogo staja nay'с'noi' i'/i'li' nay'с'no-pedagogi'с'eskoi' dei'atelnosti' v dannoi' organi'zatsi'i' ne menee 5 (pi'ati') let posle poly'с'eni'i'a y'с'enogo zvani'i'a assotsi'i'rovannogo professora (dotsenta), v tom с'i'sle 2 (dvy'h) let v doljnosti' professora vy'za i'li' sootvetstvy'i'y'щei' doljnosti' v nay'с'noi' organi'zatsi'i';

2) ne menee 28 (dvadtsati' vosmi') nay'с'nyh try'dov po zapras'i'vaemoi' spetsi'alnosti', opy'bli'kovannyh posle poly'с'eni'i'a y'с'enogo zvani'i'a assotsi'i'rovannogo professora (dotsenta), v tom с'i'sle:

ne menee 20 (dvadtsati') nay'с'nyh try'dov v i'zdani'i'ah, rekomendy'emyh Komi'tetom;

ne menee 5 (pi'ati') – v nay'с'nyh i'zdani'i'ah zary'bejnyh stran, v tom с'i'sle ne menee 3 (treh) v mejdy'narodnyh nay'с'nyh jy'rnalah, i'mei'y'щi'h po dannym i'nformatsi'onnoi' bazy kompani'i' Tomson Rei'ter (ISI web of Knowledge, Thomson Reuters) neny'levoi' i'mpakt-faktor;

ne menee 3 (treh) dokladov v materi'alah zary'bejnyh mejdy'narodnyh konferentsi'i';

3) monografi'i', opy'bli'kovannoi' posle zaщi'ty di'ssertatsi'i' i' (i'li') poly'с'eni'i'a y'с'enogo zvani'i'a assotsi'i'rovannogo professora (dotsenta), i'li' rekomendovannogo Y'с'enym sovetom i' i'zdannogo za posledni'e 3 (tri') goda i'ndi'vi'dy'alno napi'sannogo y'с'ebni'ka, i'spolzy'emogo v obrazovatelnom protsesse ne menee 1 (odnogo) y'с'ebnogo goda, obщi'm obemom ne menee 6 (s'esti') peс'atnyh li'stov, i'li' 3 (treh) li'ts, zaщi'ti'vs'i'h di'ssertatsi'i' pod ego ry'kovodstvom i' i'mei'y'щi'h y'с'eny'i'y' stepen.

 1. S y'с'etom osobennostei' professi'onalnoi' dei'atelnosti' pri' pri'svoeni'i' y'с'enyh zvani'i':

1) ofi'tseram v kaс'estve y'с'ebni'ka i'li' y'с'ebnogo posobi'i'a obemom 6 (s'est) peс'atnyh li'stov zasс'i'tyvaetsi'a razrabotannai'a operati'vno-takti'с'eskai'a (takti'ko-spetsi'alnai'a) zadaс'a, i'spolzy'emai'a v obrazovatelnom protsesse ne menee odnogo y'с'ebnogo goda, v kaс'estve nay'с'nyh py'bli'katsi'i' v mejdy'narodnyh nay'с'nyh jy'rnalah zasс'i'tyvai'y'tsi'a py'bli'katsi'i' v jy'rnalah, rekomendy'emyh Komi'tetom;

2) rabotni'kam v oblasti' i'sky'sstva, y'dostoennym poс'etnyh zvani'i' Respy'bli'ki' Kazahstan, predy'smotrennyh Zakonom Respy'bli'ki' Kazahstan «O gosy'darstvennyh nagradah Respy'bli'ki' Kazahstan», v kaс'estve nay'с'nyh py'bli'katsi'i' zasс'i'tyvai'y'tsi'a tvorс'eski'e try'dy v koli'с'estve, y'kazannom v podpy'nkte 2) py'nkta 4 i' podpy'nkte 2) py'nkta 5; v kaс'estve podgotovlennyh li'ts — lay'reaty (di'plomanty) mejdy'narodnyh konky'rsov, vystavok, festi'valei', smotrov, premi'i';

3) spetsi'ali'stam fi'zi'с'eskoi' ky'lty'ry i' sporta, i'mei'y'щi'm zvani'e «Zasly'jennyi' trener», v kaс'estve podgotovlennyh y'с'eni'kov zasс'i'tyvai'y'tsi'a с'empi'ony Azi'i', Evropy, pri'zery mi'ra, Azi'atski'h i' Oli'mpi'i'ski'h i'gr.

 1. Hodatai'stvo s pri'lojeni'em attestatsi'onnogo dela o pri'svoeni'i' y'с'enogo zvani'i'a v Komi'tet predstavli'ai'y't Y'с'enyi' sovet vy'za i'li' nay'с'noi' organi'zatsi'i' po predstavleni'i'y' sootvetstvy'i'y'щei' kafedry i'li' stry'kty'rnogo podrazdeleni'i'a.

Doky'menty attestatsi'onnogo dela predstavli'ai'y'tsi'a na gosy'darstvennom i'li' ry'sskom i'azykah. V attestatsi'onnoe delo o pri'svoeni'i' y'с'enogo zvani'i'a vkli'y'с'ai'y'tsi'a sledy'i'y'щi'e materi'aly:

1) soprovodi'telnoe pi'smo — rekomendatsi'i'a na blanke organi'zatsi'i', podpi'sannoe predsedatelem Y'с'enogo soveta, s y'kazani'em daty otpravki' materi'alov;

2) spi'sok try'dov i' kopi'i' py'bli'katsi'i';

3) vypi'ska i'z protokola zasedani'i'a Y'с'enogo Soveta organi'zatsi'i', v kotoroi' otrajaetsi'a nay'с'nai'a (tvorс'eskai'a, trenerskai'a) i' pedagogi'с'eskai'a dei'atelnost soi'skateli'a;

4) kopi'i' di'plomov o poslevy'zovskom (doktoranty'ra PhD) obrazovani'i', y'с'enyh stepenei' i' zvani'i';

5) li'с'nyi' li'stok po y'с'ety' kadrov s fotokartoс'koi', zaverennyi' po mesty' raboty.

6) kopi'i'a try'dovoi' kni'jki';

7) spravka po forme soglasno pri'lojeni'i'y' 1 k nastoi'aщi'm Pravi'lam;

8) ofi'tsi'alnye doky'menty, podtverjdai'y'щi'e podgotovky' li'ts, zaщi'ti'vs'i'h di'ssertatsi'i' pod ego ry'kovodstvom i' y'tverjdennyh v y'с'enoi' stepeni' Komi'tetom;

9) ori'gi'nal y'с'ebni'ka (y'с'ebnogo posobi'i'a);

10) regi'stratsi'onno-y'с'etnai'a kartoс'ka dli'a soi'skateli'a y'с'enogo zvani'i'a po forme soglasno pri'lojeni'i'y' 2 k nastoi'aщi'm Pravi'lam.

 1. Oplata rashodov, svi'azannyh s oformleni'em attestatsi'onnyh del soi'skatelei' y'с'enyh zvani'i', napravli'aemyh v Komi'tet, proi'zvodi'tsi'a za sс'et organi'zatsi'i', v kotoryh fy'nktsi'oni'ry'i'y't Y'с'enye sovety, podgotovi'vs'i'e sootvetstvy'i'y'щi'e predstavleni'i'a v Komi'tet.
 2. Attestatsi'onnye dela po pri'svoeni'i'y' y'с'enogo zvani'i'a rassmatri'vai'y'tsi'a 2 (dva) mesi'atsa so dni'a regi'stratsi'i' attestatsi'onnogo dela v Komi'tete.
 3. Sootvetstvi'e attestatsi'onnyh del soi'skatelei' y'с'enyh zvani'i' assotsi'i'rovannogo professora (dotsenta), professora nastoi'aщi'm Pravi'lam y'stanavli'vaetsi'a v Эkspertnom sovete, kotoryi' i'avli'aetsi'a konsy'ltati'vno-soveщatelnym organom Komi'teta.

Zakli'y'с'eni'e o pri'svoeni'i' y'с'enogo zvani'i'a assotsi'i'rovannogo professora (dotsenta) po forme soglasno pri'lojeni'i'y' 3 k nastoi'aщi'm Pravi'lam i'li' professora po forme soglasno pri'lojeni'i'y' 4 k nastoi'aщi'm Pravi'lam pri'ni'maetsi'a Komi'tetom na osnove zakli'y'с'eni'i'a Эkspertnogo soveta i' vsty'paet v si'ly' so dni'a ego pri'ni'ati'i'a.

 1. Pri' vyneseni'i' Komi'tetom res'eni'i'a ob otkaze v pri'svoeni'i' y'с'enogo zvani'i'a novai'a rekomendatsi'i'a o pri'svoeni'i' эtogo zvani'i'a predstavli'aetsi'a Y'с'enym sovetom ne ranee, с'em с'erez god. Y'slovi'em dli'a povtornogo predstavleni'i'a hodatai'stva i'avli'aetsi'a nali'с'i'e y' soi'skateli'a novyh opy'bli'kovannyh nay'с'nyh rabot, y'с'ebni'kov, y'с'ebnyh posobi'i'.
 2. Assotsi'i'rovannym professoram (dotsentam) i' professoram i' vydai'y'tsi'a attestaty gosy'darstvennogo obraztsa.
 3. V teс'eni'e 2 (dvy'h) mesi'atsev so dni'a vyneseni'i'a res'eni'i'a Komi'teta po voprosam pri'svoeni'i'a y'с'enyh zvani'i' soi'skatel mojet podat apelli'atsi'i'y' v Komi'tet. Po i'steс'eni'i' y'kazannogo sroka apelli'atsi'i'a k rassmotreni'i'y' Komi'tetom ne pri'ni'maetsi'a.
 4. Dli'a dosy'debnogo y'regy'li'rovani'i'a sporov po voprosam pri'svoeni'i'a y'с'enyh zvani'i' (assotsi'i'rovannyi' professor (dotsent), professor) Komi'tet v teс'eni'e 30 (tri'dtsati') kalendarnyh dnei' so dni'a podaс'i' apelli'atsi'i' soi'skatelem, sozdaet apelli'atsi'onny'i'y' komi'ssi'i'y' (dalee — komi'ssi'i'a) v sostave 2 (dvy'h) predstavi'telei' Komi'teta i' 3 (treh) y'с'enyh po sootvetstvy'i'y'щei' spetsi'alnosti'.

Komi'ssi'i'a rassmatri'vaet materi'aly attestatsi'onnogo dela i' gotovi't zakli'y'с'eni'e po rezy'ltatam apelli'atsi'i' v teс'eni'e 30 (tri'dtsati') kalendarnyh dnei' so dni'a ee sozdani'i'a.

 1. V svoei' dei'atelnosti' Komi'ssi'i'a ry'kovodstvy'etsi'a nastoi'aщi'mi' Pravi'lami'.
 2. Zakli'y'с'eni'e apelli'atsi'onnoi' komi'ssi'i' pri'ni'maetsi'a с'lenami' komi'ssi'i' na osnove otkrytogo golosovani'i'a bols'i'nstvom golosov i' podpi'syvaetsi'a vsemi' с'lenami' komi'ssi'i'.
 3. Po rezy'ltatam zakli'y'с'eni'i'a apelli'atsi'onnoi' komi'ssi'i' Komi'tet v teс'eni'e 15 (pi'atnadtsati') kalendarnyh dnei' pri'ni'maet res'eni'e, kotoroe soobщaetsi'a zai'avi'teli'y'.
 4. Spory, ne y'regy'li'rovannye nastoi'aщi'mi' Pravi'lami', v tom с'i'sle po voprosam li's'eni'i'a (vosstanovleni'i'a) y'с'enyh zvani'i', vosstanovleni'i'a sroka podaс'i' apelli'atsi'i' razres'ai'y'tsi'a v sy'debnom pori'adke.

Pri'lojeni'e 1

k Pravi'lam pri'svoeni'i'a

y'с'enyh zvani'i' (assotsi'i'rovannyi' professor

(dotsent), professor)

Forma

SPRAVKA

o pri'svoeni'i' ___________________________________________________

(fami'li'i'a, i'mi'a, otс'estvo (dalee – F.I'.O)

y'с'enogo zvani'i'a ________________________________po spetsi'alnosti' _________________________________________________________________ (s'i'fr i' nai'menovani'e spetsi'alnosti')

Delo № _________________

Pri'kazom po _________________________________________________

(polnoe nazvani'e organi'zatsi'i', data, nomer)

zaс'i'slen na doljnost _____________________________________________

( nazvani'e doljnosti')

s ____________________.

(data)

Pri' predstavleni'i' ___________________________________________

(F.I'.O)

k pri'svoeni'i'y' y'с'enogo zvani'i'a______________________________________

y'с'enyi' sovet v koli'с'estve______ с'elovek, y'с'astvovavs'i'h v zasedani'i', i'z ____ с'elovek, vhodi'aщi'h v sostav soveta, progolosoval: za ____, proti'v _____, nedei'stvi'telnyh bi'y'lletenei' (i'li' vozderjavs'i'hsi'a pri' otkrytom golosovani'i')______ .

____________________________________________, ____goda rojdeni'i'a

(F.I'.O) ___________________________, grajdani'n ___________________________

(natsi'onalnost)

s ______ goda doktor (kandi'dat) nay'k, doktor fi'losofi'i' (PhD), doktor po profi'li'y' ________________________________________________________,

s _______ goda dotsent (professor) po spetsi'alnosti' __________________________________________________________________;

(s'i'fr, nai'menovani'e spetsi'alnosti', ______________________________________________________________

poс'etnoe zvani'e Respy'bli'ki' Kazahstan)

Staj nay'с'no- (tvorс'esko- i'li' trenersko-) pedagogi'с'eskoi' raboty ________let.

Posle zaщi'ty di'ssertatsi'i'/poly'с'eni'i'a y'с'enogo zvani'i'a assotsi'i'rovannogo professora (dotsenta) i'meet _______nay'с'nyh try'dov, v tom с'i'sle____ v i'zdani'i'ah, rekomendy'emyh Komi'tetom, ______v nay'с'nyh i'zdani'i'ah zary'bejnyh stran, v tom с'i'sle _______ v mejdy'narodnyh nay'с'nyh jy'rnalah, i'mei'y'щi'h po dannym i'nformatsi'onnoi' bazy kompani'i' Tomson Rei'ter (ISI web of Knowledge, Thomson Reuters) neny'levoi' i'mpakt-faktor, _______dokladov v materi'alah zary'bejnyh mejdy'narodnyh konferentsi'i', soderjaщi'e sledy'i'y'щi'e novye nay'с'nye rezy'ltaty:

I'ndi'vi'dy'alno napi'san i' opy'bli'kovan y'с'ebni'k (y'с'ebnoe posobi'e) / monografi'i'a obemom ________ peс'atnyh li'stov, i'spolzy'emyi' v obrazovatelnom protsesse ________________________________________________________

(nazvani'e, mesto i' god i'zdani'i'a)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Podgotovleno _______ li'ts, zaщi'ti'vs'i'h di'ssertatsi'i'y' pod ego ry'kovodstvom i' i'mei'y'щi'h y'с'eny'i'y' stepen i'li' podgotovlennyh li'с'no soi'skatelem lay'reatov (di'plomantov) mejdy'narodnyh i' respy'bli'kanski'h konky'rsov i'li' pri'zerov vsemi'rnyh y'ni'versi'ad, с'empi'onatov Azi'i', Evropy, Mi'ra, Azi'atski'h i' Oli'mpi'i'ski'h i'gr.

Predsedatel

y'с'enogo soveta _____________________

(F.I'.O)

Y'с'enyi' sekretar

y'с'enogo soveta _____________________

(F.I'.O)

Peс'at

Data

Pri'lojeni'e 2

k Pravi'lam pri'svoeni'i'a

y'с'enyh zvani'i' (assotsi'i'rovannyi' professor

(dotsent), professor)

Forma

REGI'STRATsI'ONNO-Y'С'ETNAI'a KARTOС'KA

DLI'a SOI'SKATELEI' Y'С'ENYH ZVANI'I' (ASSOTsI'I'ROVANNYI' PROFESSOR (DOTsENT), PROFESSOR)

Fami'li'i'a, i'mi'a, otс'estvo (polnosti'y')

 

God rojdeni'i'a

 

Grajdanstvo Natsi'onalnost № attestatsi'onnogo dela
Data res'eni'i'a

 

№ res'eni'i'a
Nazvani'e organi'zatsi'i', napravi'vs'ei' hodatai'stvo

 

Soi'skatel y'с'enogo zvani'i'a

 

Nai'menovani'e spetsi'alnosti'
Pri'svoeno y'с'enoe zvani'e № attestata
Assotsi'i'rovannyi' professor (dotsent)
Professor

Pri'meс'ani'i'a:

 1. Tekst peс'ataetsi'a na kartoс'ke, vypolnennoi' na svetloi' plotnoi' by'mage formata 148h105mm.
 2. Grafy «№ attestatsi'onnogo dela» i' «Pri'svoeno y'с'enoe zvani'e» zapolni'ai'y'tsi'a v Komi'tete.
 3. Na oborotnoi' storone kartoс'ki' na kazahskom, ry'sskom i' angli'i'skom i'azykah y'kazat fami'li'i'y', i'mi'a, otс'estvo soi'skateli'a, zaverennye ego podpi'si'y'.

Pri'lojeni'e 3

k Pravi'lam pri'svoeni'i'a

y'с'enyh zvani'i' (assotsi'i'rovannyi' professor

(dotsent), professor)

Forma

Z A K L I'y' С' E N I' E

эkspertnogo soveta po _________________________________________

(otrasl nay'ki')

_________________________________________________________________

protokol № ________________ ot «_______» _________________ 20__ goda

SLY'S'ALI':

Delo № _____________________________ o pri'svoeni'i' y'с'enogo zvani'i'a

assotsi'i'rovannogo professora (dotsenta) _________________________ ,

_____________________________________________________________

(fami'li'i'a, i'mi'a, otс'estvo (dalee – F.I'.O) soi'skateli'a,

____________________________________________________________________________

y'с'enai'a stepen i'li' poс'etnoe zvani'e)

predstavlennoe y'с'enym sovetom _________________________________

_____________________________________________________________

(nai'menovani'e organi'zatsi'i')

Zasly's'av эksperta _______________________ i' obsy'di'v materi'aly (F.I'.O)

attestatsi'onnogo dela_____________________________эkspertnyi' sovet

(F.I'.O)

otmeс'aet sledy'i'y'щee:

 1. Soi'skatel y'с'enogo zvani'i'a assotsi'i'rovannogo professora (dotsenta) ______________________________________________________________

(F.I'.O.)

po spetsi'alnosti' _______________________________________________

posle zaщi'ty di'ssertatsi'i' i'meet_________ nay'с'nyh try'dov, v tom с'i'sle ________ v i'zdani'i'ah, rekomendy'emyh Komi'tetom, ________ v mejdy'narodnyh nay'с'nyh jy'rnalah, i'mei'y'щi'h po dannym i'nformatsi'onnoi' bazy kompani'i' Tomson Rei'ter (ISI web of Knowledge, Thomson Reuters) neny'levoi' i'mpakt-faktor, _______dokladov v materi'alah zary'bejnyh mejdy'narodnyh konferentsi'i', soderjaщi'e sledy'i'y'щi'e novye nay'с'nye rezy'ltaty:

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 1. I'ndi'vi'dy'alno napi'sano i' opy'bli'kovano y'с'ebnoe posobi'e/monografi'i'a obemom ________ peс'atnyh li'stov, i'spolzy'emoe v obrazovatelnom protsesse

______________________________________________________________

(nazvani'e, mesto i' god i'zdani'i'a)

______________________________________________________________

______________________________________________________________

 1. Li'tsa, zaщi'ti'vs'i'e di'ssertatsi'i'y' pod ego ry'kovodstvom i' i'mei'y'щi'e y'с'eny'i'y' stepen ___________________________________________________

(F.I'.O. data zaщi'ty i' y'tverjdeni'i'a)

______________________________________________________________

i'li' podgotovleny li'с'no soi'skatelem lay'reaty (di'plomanty) mejdy'narodnyh i' respy'bli'kanski'h konky'rsov_______________________

______________________________________________________________________________________________________________________________,

pri'zery vsemi'rnyh y'ni'versi'ad, с'empi'onatov Azi'i', Evropy, Mi'ra, Azi'atski'h i' Oli'mpi'i'ski'h i'gr_______________________________________

______________________________________________________________

 1. Staj___________________________________________________

(nay'с'noi', nay'с'no-pedagogi'с'eskoi', tvorс'esko-pedagogi'с'eskoi'

______________________________________________________________

i'li' trenersko-pedagogi'с'eskoi' raboty)

5.Эkspertnyi' sovet POSTANOVLI'aET:

______________________________________________________________

(rekomendovat i'li' ne rekomendovat)

Komi'tety' pri'svoi't y'с'enoe zvani'e assotsi'i'rovannogo professora (dotsenta)______________________________________________________

(F.I'.O. soi'skateli'a)

po spetsi'alnosti' _______________________________________________

(s'i'fr spetsi'alnosti', spetsi'alnost)

Rezy'ltaty golosovani'i'a: «ZA» _________________

                                       «PROTI'V» _________________

                                       «VOZDERJALSI'a» ____________

Predsedatel ______________________________

(F.I'.O.)

Y'с'enyi' sekretar ______________________________

(F.I'.O.)

Pri'lojeni'e 4

k Pravi'lam pri'svoeni'i'a

y'с'enyh zvani'i' (assotsi'i'rovannyi' professor

(dotsent), professor)

Forma

Z A K L I'y' С' E N I' E

эkspertnogo soveta po ________________________________________

(otrasl nay'ki')

protokol № ____________ ot «_______» __________200__ goda

SLY'S'ALI':

Delo № _____________________________ o pri'svoeni'i' y'с'enogo zvani'i'a

professora _____________________________________________________

______________________________________________________________

(fami'li'i'a, i'.o. (dalee – F.I'.O.) soi'skateli'a,

_______________________________________________________________

y'с'enai'a stepen i'li' poс'etnoe zvani'e)

predstavlennoe y'с'enym sovetom __________________________________

_______________________________________________________________

(nai'menovani'e organi'zatsi'i')

Zasly's'av эksperta __________________________________________

(F.I'.O.)

i' obsy'di'v materi'aly attestatsi'onnogo dela _____________________________________________эkspertnyi' sovet

(F.I'.O.)

otmeс'aet sledy'i'y'щee:

 1. Soi'skatel y'с'enogo zvani'i'a professora ________________________

(F.I'.O.)

po spetsi'alnosti' ________________________________________________

posle poly'с'eni'i'a y'с'enogo zvani'i'a assotsi'i'rovannogo professora (dotsenta) i'meet ________nay'с'nyh try'dov, v tom с'i'sle____ v i'zdani'i'ah, rekomendy'emyh Komi'tetom, ______v nay'с'nyh i'zdani'i'ah zary'bejnyh stran, v tom с'i'sle _______ v mejdy'narodnyh nay'с'nyh jy'rnalah, i'mei'y'щi'h po dannym i'nformatsi'onnoi' bazy kompani'i' Tomson Rei'ter (ISI web of Knowledge, Thomson Reuters) neny'levoi' i'mpakt-faktor, _______dokladov v materi'alah zary'bejnyh mejdy'narodnyh konferentsi'i', soderjaщi'e sledy'i'y'щi'e novye nay'с'nye rezy'ltaty:

________________________________________________________________

(nazvani'e, mesto i' god i'zdani'i'a, obem v p.l.)

_______________________________________________________________

 1. I'ndi'vi'dy'alno napi'san i' opy'bli'kovan y'с'ebni'k / monografi'i'a obemom ________ peс'atnyh li'stov, i'spolzy'emyi' v obrazovatelnom protsesse

_______________________________________________________________

(nazvani'e, mesto i' god i'zdani'i'a)

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

 1. Li'tsa, zaщi'ti'vs'i'e di'ssertatsi'i'y' pod ego ry'kovodstvom i' i'mei'y'щi'e y'с'eny'i'y' stepen ___________________________________________________

(F.I'.O., data y'tverjdeni'i'a)

_______________________________________________________________

i'li' podgotovleny li'с'no soi'skatelem lay'reaty (di'plomanty) mejdy'narodnyh i' respy'bli'kanski'h konky'rsov________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________________,

pri'zery vsemi'rnyh y'ni'versi'ad, с'empi'onatov Azi'i', Evropy, Mi'ra, Azi'atski'h i' Oli'mpi'i'ski'h i'gr______________________________________

_______________________________________________________________

 1. Staj____________________________________________________

(nay'с'noi', nay'с'no-pedagogi'с'eskoi', tvorс'esko-pedagogi'с'eskoi' raboty)

5.Эkspertnyi' sovet POSTANOVLI'aET: _______________________________________________________________

(rekomendovat i'li' ne rekomendovat)

Komi'tety' pri'svoi't y'с'enoe zvani'e professora ________________________________________________________________

(F.I'.O soi'skateli'a)

po spetsi'alnosti'__________________________________________________

(s'i'fr spetsi'alnosti', spetsi'alnost)

Rezy'ltaty golosovani'i'a: «ZA» _____________________

                                    «PROTI'V» _________________

                                   «VOZDERJALSI'a» __________

Predsedatel ____________________

(F.I'.O.)

Y'с'enyi' sekretar ____________________

(F.I'.O.)

Pravi'la pri'sy'jdeni'i'a y'с'ёnyh stepenei'

Pri'lojeni'e 1 k pri'kazy' Mi'ni'stra obrazovani'i'a i' nay'ki' Respy'bli'ki' Kazahstan

ot « 31 » marta 2011 goda № 127

Pravi'la pri'sy'jdeni'i'a y'с'enyh stepenei'

 1. Nastoi'aщi'e Pravi'la razrabotany v sootvetstvi'i' s podpy'nktom 14) stati' 4 Zakona Respy'bli'ki' Kazahstan ot 18 fevrali'a 2011 goda «O nay'ke» i' opredeli'ai'y't pori'adok pri'sy'jdeni'i'a doktorantam, osvoi'vs'i'm obrazovatelnye programmy doktoranty'ry i' predstavi'vs'i'm di'ssertatsi'onny'i'y' raboty' (dalee — di'ssertatsi'i'a) dli'a poly'с'eni'i'a y'с'enoi' stepeni' doktora fi'losofi'i' (PhD), doktora po profi'li'y'.
 2. Di'ssertatsi'i'a i'avli'aetsi'a kvali'fi'katsi'onnoi' nay'с'noi' rabotoi' po konkretnoi' spetsi'alnosti' obrazovatelnoi' programmy po podgotovke doktora fi'losofi'i' (PhD), doktora po profi'li'y'.
 3. Y'с'enai'a stepen doktora fi'losofi'i' (PhD), doktora po profi'li'y' pri'sy'jdaetsi'a Komi'tetom po kontroli'y' v sfere obrazovani'i'a i' nay'ki' Mi'ni'sterstva obrazovani'i'a i' nay'ki' Respy'bli'ki' Kazahstan (dalee — Komi'tet) grajdanam Kazahstana, i'nostrannym grajdanam i' li'tsam bez grajdanstva, zavers'i'vs'i'm oby'с'eni'e v doktoranty're, na osnovani'i' hodatai'stv di'ssertatsi'onnyh sovetov (dalee – di'ssertatsi'onnye sovety), s y'с'etom zakli'y'с'eni'i' sootvetstvy'i'y'щego Эkspertnogo soveta, kotoryi' i'avli'aetsi'a konsy'ltati'vno-soveщatelnym organom Komi'teta.
 4. Otsenky' na sootvetstvi'e nastoi'aщi'm Pravi'lam di'ssertatsi'i', predstavlennyh doktorantami' na soi'skani'e y'с'enyh stepenei', osy'щestvli'aet Komi'tet.
 5. Di'ssertatsi'i'a vypolni'aetsi'a pod ry'kovodstvom oteс'estvennogo i' zary'bejnogo nay'с'nyh konsy'ltantov, i'mei'y'щi'h y'с'enye stepeni' i' i'avli'ai'y'щi'hsi'a spetsi'ali'stami' v oblasti' nay'с'nyh i'ssledovani'i' doktoranta. Pri' vypolneni'i' di'ssertatsi'i', soderjaщei' gosy'darstvennye sekrety, zary'bejnyi' nay'с'nyi' konsy'ltant ne naznaс'aetsi'a.

Di'ssertatsi'i'a doljna sootvetstvovat odnomy' i'z sledy'i'y'щi'h trebovani'i':

1) soderjat novye nay'с'no obosnovannye rezy'ltaty, kotorye res'ai'y't vajny'i'y' nay'с'ny'i'y' zadaс'y';

2) soderjat novye nay'с'no obosnovannye rezy'ltaty, i'spolzovani'e kotoryh obespeс'i'vaet res'eni'e vajnoi' pri'kladnoi' zadaс'i';

3) soderjat novye nay'с'no obosnovannye teoreti'с'eski'e i' (i'li') эksperi'mentalnye rezy'ltaty, sovoky'pnost kotoryh i'meet vajnoe znaс'eni'e dli'a razvi'ti'i'a konkretnyh nay'с'nyh napravleni'i'.

 1. Di'ssertatsi'i'a pi's'etsi'a samostoi'atelno, soderji't sovoky'pnost novyh nay'с'nyh rezy'ltatov i' polojeni'i', vydvi'gaemyh avtorom dli'a py'bli'с'noi' zaщi'ty i' svi'detelstvy'et o li'с'nom vklade avtora v nay'ky'. Predlojennye avtorom novye res'eni'i'a doljny byt argy'menti'rovany i' otseneny po sravneni'i'y' s i'zvestnymi' res'eni'i'ami'.

V di'ssertatsi'i', i'mei'y'щei' pri'kladnoe znaс'eni'e, pri'vodi'atsi'a svedeni'i'a o prakti'с'eskom i'spolzovani'i' poly'с'ennyh avtorom nay'с'nyh rezy'ltatov, podtverjdennye avtorski'mi' svi'detelstvami', patentami' i' dry'gi'mi' ofi'tsi'alnymi' doky'mentami', a v di'ssertatsi'i', i'mei'y'щei' teoreti'с'eskoe znaс'eni'e – rekomendatsi'i' po i'spolzovani'i'y' nay'с'nyh vyvodov.

Di'ssertatsi'i'a predstavli'aetsi'a na odnom i'z sledy'i'y'щi'h i'azykov — gosy'darstvennom, ry'sskom i'li' angli'i'skom i'azykah.

 1. Osnovnoe soderjani'e di'ssertatsi'i' py'bli'ky'etsi'a v nay'с'nyh, nay'с'no-anali'ti'с'eski'h i' nay'с'no-prakti'с'eski'h i'zdani'i'ah.

Osnovnye nay'с'nye rezy'ltaty di'ssertatsi'i' na soi'skani'e y'с'enoi' stepeni' doktora fi'losofi'i' (PhD), doktora po profi'li'y' py'bli'ky'i'y'tsi'a ne menee с'em v 7 (semi') py'bli'katsi'i'ah po teme di'ssertatsi'i', v tom с'i'sle ne menee 3 (treh) v nay'с'nyh i'zdani'i'ah, rekomendy'emyh Komi'tetom, 1 (odnoi') v mejdy'narodnom nay'с'nom i'zdani'i', i'mei'y'щem po dannym i'nformatsi'onnoi' bazy kompani'i' Tomson Rei'ter (ISI Web of Knowledge, Thomson Reuters) neny'levoi' i'mpakt-faktor i'li' vhodi'aщem v bazy' dannyh kompani'i' Scopus, 3 (treh) v materi'alah mejdy'narodnyh konferentsi'i', v tom с'i'sle 1 (odnoi') v materi'alah zary'bejnyh konferentsi'i'.

Pri' zaщi'te di'ssertatsi'i', soderjaщi'h gosy'darstvennye sekrety vmesto py'bli'katsi'i' v mejdy'narodnom nay'с'nom jy'rnale zasс'i'tyvaetsi'a py'bli'katsi'i'a v nay'с'nom i'zdani'i', rekomendovannom Komi'tetom.

 1. V di'ssertatsi'i' otmeс'ai'y'tsi'a ssylkami':

1) i'stoс'ni'ki' tsi'ti'ry'emyh materi'alov i'li' otdelnyh rezy'ltatov s y'kazani'em polnyh vyhodnyh dannyh;

2) i'dei' i'li' razrabotki', pri'nadlejaщi'e soavtoram;

3) nay'с'nye raboty, vypolnennye i'm kak v soavtorstve, tak i' samostoi'atelno.

V sly'с'ae, kogda i'spolzovani'e doktorantom zai'mstvovannogo materi'ala bez ssylki' na avtora i' i'stoс'ni'k zai'mstvovani'i'a podtverjdeno zakli'y'с'eni'em AO «Natsi'onalnogo tsentra nay'с'no-tehni'с'eskoi' i'nformatsi'i'», di'ssertatsi'i'a sni'maetsi'a s rassmotreni'i'a.

 1. Attestatsi'onnoe delo doktoranta predstavli'aetsi'a v Komi'tet v teс'eni'e 30 (tri'dtsati') kalendarnyh dnei' posle zaщi'ty doktorskoi' di'ssertatsi'i' na di'ssertatsi'onnom sovete. Po i'steс'eni'i' dannogo sroka, attestatsi'onnoe delo k rassmotreni'i'y' ne pri'ni'maetsi'a.
 2. Srok rassmotreni'i'a attestatsi'onnyh del doktorantov sostavli'aet 4 (с'etyre) mesi'atsa so dni'a i'h regi'stratsi'i' v Komi'tete. V sly'с'ae otsy'tstvi'i'a doky'mentov attestatsi'onnyh del doktorantov i'li' i'h nesootvetstvi'i'a trebovani'i'am py'nkta 20 Ti'povogo polojeni'i'a o di'ssertatsi'onnom sovete, y'tverjdennogo pri'kazom mi'ni'stra obrazovani'i'a i' nay'ki' Respy'bli'ki' Kazahstan № 127 ot 31 marta 2011 goda (dalee – Ti'povoe polojeni'e o di'ssertatsi'onnom sovete) i' zaregi'stri'rovannom v Reestre gosy'darstvennoi' regi'stratsi'i' normati'vnyh pravovyh aktov za № 6929, pri'ostanavli'vaetsi'a do predstavleni'i'a sootvetstvy'i'y'щi'h doky'mentov.

Attestatsi'onnoe delo ne vozvraщaetsi'a i' ne sni'maetsi'a s rassmotreni'i'a Komi'teta do pri'ni'ati'i'a okonс'atelnogo res'eni'i'a po nemy'.

 1. Sootvetstvi'e di'ssertatsi'i' trebovani'i'am nastoi'aщi'h Pravi'l y'stanavli'vaetsi'a v Komi'tete na osnovani'i' zakli'y'с'eni'i'a Эkspertnogo soveta po sootvetstvy'i'y'щi'm gry'ppam spetsi'alnostei', predstavli'aemogo po forme soglasno pri'lojeni'i'y' 1 k nastoi'aщi'm Pravi'lam.
 2. Эkspertnye sovety formi'ry'i'y'tsi'a i'z y'с'enyh po sootvetstvy'i'y'щi'm napravleni'i'am gry'pp spetsi'alnostei'.

Эkspertnye sovety y'tverjdai'y'tsi'a pri'kazom Komi'teta srokom na 1 (odi'n) god, v ego sostav vhodi'at predsedatel, zamesti'tel predsedateli'a, с'leny soveta i' y'с'enyi' sekretar (bez prava golosa).

С'leny Эkspertnyh sovetov ne vhodi'at v sostavy di'ssertatsi'onnyh sovetov.

 1. Fy'nktsi'i'ami' Эkspertnogo soveta i'avli'ai'y'tsi'a:

1) эksperti'za attestatsi'onnyh del i' di'ssertatsi'i' doktorantov na sootvetstvi'e trebovani'i'am nastoi'aщi'h Pravi'l i' Ti'povogo polojeni'i'a;

2) эksperti'za pereс'ni'a nay'с'nyh i'zdani'i' dli'a py'bli'katsi'i' nay'с'nyh rezy'ltatov di'ssertatsi'i';

3) anali'z raboty di'ssertatsi'onnyh sovetov;

4) rassmotreni'e predlojeni'i' i' podgotovka rekomendatsi'i' po sovers'enstvovani'i'y' podgotovki' doktorov fi'losofi'i' (PhD), doktorov po profi'li'y'.

 1. Zasedani'i'a Эkspertnogo soveta sс'i'tai'y'tsi'a pravomoс'nymi' pri' nali'с'i'i' ne menee 2/3 (dvy'h tretei') ego y'tverjdennogo sostava.

Zakli'y'с'eni'i'a i' rekomendatsi'i' pri' otkrytom golosovani'i' sс'i'tai'y'tsi'a pri'ni'atymi', esli' za ni'h progolosovalo bolee polovi'ny pri'sy'tstvy'i'y'щi'h na zasedani'i' с'lenov soveta i' podpi'syvai'y'tsi'a predsedatelstvy'i'y'щi'm, y'с'enym sekretarem soveta. Pri' ravenstve golosov golos predsedateli'a эkspertnogo soveta i'avli'aetsi'a res'ai'y'щi'm.

 1. Dli'a provedeni'i'a dopolni'telnoi' эksperti'zy na predmet sootvetstvi'i'a di'ssertatsi'i' trebovani'i'am nastoi'aщi'h Pravi'l Komi'tet pri'glas'aet vnes'nego эksperta.
 2. Komi'tet na osnovani'i' zakli'y'с'eni'i'a Эkspertnogo soveta pri'ni'maet res'eni'e o pri'sy'jdeni'i'/otkaze doktoranty' y'с'enoi' stepeni' i' i'zdaet sootvetstvy'i'y'щi'i' pri'kaz.
 3. Raboс'i'e materi'aly Эkspertnyh sovetov hrani'atsi'a v Komi'tete. Doktorant znakomi'tsi'a s zakli'y'с'eni'em Эkspertnogo soveta po di'ssertatsi'i' v mesi'aс'nyi' srok posle pri'ni'ati'i'a res'eni'i'a Komi'teta o pri'sy'jdeni'i'/otkaze doktoranty' y'с'enoi' stepeni'.
 4. Li'tsam, kotorym pri'sy'jdena y'с'enai'a stepen doktora fi'losofi'i' (PhD), doktora po profi'li'y', vydai'y'tsi'a di'plomy gosy'darstvennogo obraztsa.
 5. V Respy'bli'ke Kazahstan pri'znai'y'tsi'a di'plomy y'с'enyh stepenei', vydannye Komi'tetom.
 6. Pri'znani'e эkvi'valentnosti' y'с'enyh stepenei', poly'с'ennyh za ry'bejom grajdanami' Respy'bli'ki' Kazahstan, i'nostrantsami' i' li'tsami' bez grajdanstva, osy'щestvli'aetsi'a py'tem pri'sy'jdeni'i'a y'с'enoi' stepeni' doktora fi'losofi'i' (PhD), doktora po profi'li'y' po li'с'nomy' zai'avleni'i'y' i'/i'li' hodatai'stvy' organi'zatsi'i', gde oni' rabotai'y't v pori'adke, y'stanovlennom v py'nktah 21, 22 nastoi'aщi'h Pravi'l.
 7. Protsedy'ra pri'sy'jdeni'i'a y'с'enoi' stepeni' doktora fi'losofi'i' (PhD), doktora po profi'li'y' grajdanam Respy'bli'ki' Kazahstan, i'nostrantsam i' li'tsam bez grajdanstva, poly'с'i'vs'i'm y'с'eny'i'y' stepen za ry'bejom, sostoi't i'z treh эtapov:

1) y'stanovleni'i'a podli'nnosti' doky'menta o pri'sy'jdeni'i' y'с'enoi' stepeni';

2) protsedy'ry y'stanovleni'i'a sootvetstvi'i'a osvoennyh zary'bejnyh professi'onalnyh obrazovatelnyh programm kazahstanski'm gosy'darstvennym obщeobi'azatelnym standartam obrazovani'i'a doktoranty'ry;

3) эksperti'zy di'ssertatsi'i' na sootvetstvi'e py'nktam 5-8 nastoi'aщi'h Pravi'l.

 1. Pri' podaс'e hodatai'stva o pri'sy'jdeni'i' y'с'enoi' stepeni' doktora fi'losofi'i' (PhD), doktora po profi'li'y' grajdanam Respy'bli'ki' Kazahstan, i'nostrantsam i' li'tsam bez grajdanstva, poly'с'i'vs'i'm y'с'eny'i'y' stepen za ry'bejom, pri'lagai'y'tsi'a sledy'i'y'щi'e doky'menty:

1) notari'alno zaverennai'a kopi'i'a doky'menta o pri'sy'jdeni'i' stepeni';

2) notari'alno zaverennai'a kopi'i'a pri'lojeni'i'a k doky'menty' o pri'sy'jdeni'i' stepeni' (transkri'pt) s nali'с'i'em sledy'i'y'щei' i'nformatsi'i': obem proi'dennyh y'с'ebnyh di'stsi'pli'n i' prakti'k, poly'с'ennyh i'togovyh otsenok i' vypy'sknyh kvali'fi'katsi'onnyh rabot, dry'gi'h sostavli'ai'y'щi'h y'с'ebnogo protsessa;

3) notari'alno zasvi'detelstvovannyi' perevod doky'menta o pri'sy'jdeni'i' stepeni' i' pri'lojeni'i'a k nemy' (transkri'pt) na gosy'darstvennom i'li' ry'sskom i'azyke;

4) notari'alno zasvi'detelstvovannai'a kopi'i'a doky'menta, y'dostoveri'ai'y'щego li'с'nost vladeltsa doky'menta o pri'sy'jdeni'i' stepeni' s perevodom na gosy'darstvennyi' i'li' ry'sski'i' i'azyk;

5) di'ssertatsi'i'a pri' neobhodi'mosti' s notari'alno zasvi'detelstvovannym perevodom na gosy'darstvennyi' i'li' ry'sski'i' i'azyk;

6) spi'sok i' kopi'i' py'bli'katsi'i' po teme di'ssertatsi'i';

7) regi'stratsi'onno-y'с'etnai'a kartoс'ka di'ssertatsi'i' na kazahskom i' ry'sskom i'azykah, soglasno pri'lojeni'i'y' 2 k Ti'povomy' polojeni'i'y' o di'ssertatsi'onnom sovete.

 1. Hodatai'stvo i' doky'menty, y'kazannye v py'nkte 22 nastoi'aщi'h Pravi'l, rassmatri'vai'y'tsi'a Эkspertnym sovetom, kotoryi' daet zakli'y'с'eni'e o pri'znani'i' y'с'enoi' stepeni' doktora fi'losofi'i' (PhD), doktora po profi'li'y', pri'sy'jdennoi' za ry'bejom. Srok rassmotreni'i'a sostavli'aet 4 (с'etyre) mesi'atsa so dni'a regi'stratsi'i' hodatai'stva v Komi'tete.
 2. Pri' otri'tsatelnom zakli'y'с'eni'i' Эkspertnogo soveta Komi'tet otkazyvaet v pri'sy'jdeni'i' y'с'enoi' stepeni'.
 3. Na osnovani'i' poloji'telnogo zakli'y'с'eni'i'a Эkspertnogo soveta po pri'sy'jdeni'i'y' y'с'enoi' stepeni' doktora fi'losofi'i' (PhD), doktora po profi'li'y' grajdanam Respy'bli'ki' Kazahstan, i'nostrantsam i' li'tsam bez grajdanstva, poly'с'i'vs'i'm y'с'eny'i'y' stepen za ry'bejom, Komi'tetom vydaetsi'a di'plom doktora fi'losofi'i' (PhD), doktora po profi'li'y' gosy'darstvennogo obraztsa.
 4. Na res'eni'e Komi'teta ob otkaze v pri'sy'jdeni'i' y'с'enoi' stepeni' v teс'eni'e 2 (dvy'h) mesi'atsev so dni'a ego vyneseni'i'a mojet byt podana apelli'atsi'i'a. Po i'steс'eni'i' y'kazannogo sroka apelli'atsi'i'a k rassmotreni'i'y' ne pri'ni'maetsi'a.
 5. Dli'a dosy'debnogo y'regy'li'rovani'i'a sporov po voprosam pri'sy'jdeni'i'a y'с'enyh stepenei' doktora fi'losofi'i' (PhD), doktora po profi'li'y' Komi'tet v teс'eni'e 2 (dvy'h) mesi'atsev so dni'a podaс'i' apelli'atsi'i', sozdaet apelli'atsi'onny'i'y' komi'ssi'i'y' (dalee — komi'ssi'i'a) v sostave 2 (dvy'h) predstavi'telei' Komi'teta i' 3 (treh) y'с'enyh po sootvetstvy'i'y'щei' spetsi'alnosti', ne i'avli'ai'y'щi'hsi'a retsenzentami', с'lenami' di'ssertatsi'onnogo i'li' Эkspertnogo sovetov.

Komi'ssi'i'a rassmatri'vaet materi'aly attestatsi'onnogo dela i' gotovi't zakli'y'с'eni'e po rezy'ltatam apelli'atsi'i' v teс'eni'e 30 (tri'dtsati') kalendarnyh dnei' so dni'a ee sozdani'i'a.

 1. Zakli'y'с'eni'e apelli'atsi'onnoi' komi'ssi'i' pri'ni'maetsi'a с'lenami' komi'ssi'i' na osnove otkrytogo golosovani'i'a bols'i'nstvom golosov i' podpi'syvaetsi'a vsemi' с'lenami' komi'ssi'i'.
 2. Komi'ssi'i'a ry'kovodstvy'etsi'a v svoei' dei'atelnosti' nastoi'aщi'mi' Pravi'lami', Ti'povym polojeni'em o di'ssertatsi'onnom sovete, Polojeni'em o di'ssertatsi'onnom sovete, y'tverjdennym vy'zom.
 3. Po rezy'ltatam zakli'y'с'eni'i'a apelli'atsi'onnoi' komi'ssi'i' Komi'tet v teс'eni'e 15 (pi'atnadtsati') kalendarnyh dnei' pri'ni'maet res'eni'e, kotoroe soobщaetsi'a zai'avi'teli'y'.
 4. Spory, ne y'regy'li'rovannye nastoi'aщi'mi' Pravi'lami', v tom с'i'sle po voprosam otkaza v pri'sy'jdeni'i' y'с'enoi' stepeni', vosstanovleni'i'a sroka podaс'i' apelli'atsi'i' razres'ai'y'tsi'a v sy'debnom pori'adke.

Pri'lojeni'e 1

k Pravi'lam pri'sy'jdeni'i'a

y'с'enyh stepenei'

Forma

ZAKLI'y'С'ENI'E

эkspertnogo soveta po _____________________________________________

(otrasl nay'ki')

protokol № ____ ot “____”__________ 20__g.

SLY'S'ALI':

Delo № _________________________________________________________________

(o res'eni'i' di'ssertatsi'onnogo soveta)

ot “____” ________________20___ g. (protokol № ___) po hodatai'stvy' o pri'sy'jdeni'i' y'с'enoi' stepeni' doktora fi'losofi'i' (PhD), doktora po profi'li'y' doktoranty' __________________________________________________________________

(fami'li'i'a, i'mi'a, otс'estvo (dalee — F.I'.O.) doktoranta)

na osnovani'i' zaщi'ty di'ssertatsi'i' na temy': ______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

po spetsi'alnosti'__________________________________________________

Zasly's'av эksperta ____________________________________________ i' obsy'di'v materi'aly dela эkspertnyi' sovet otmeс'aet sledy'i'y'щee:

 1. Otsenka akty'alnosti' temy di'ssertatsi'i' ________________________

__________________________________________________________________

(sootvetstvi'e razvi'ti'i'y' nay'ki' i' tehni'ki', zaprosam obщestvennoi' prakti'ki';

__________________________________________________________________

korrektnost raskryti'i'a akty'alnosti' v zakli'y'с'eni'i' di'ssertatsi'onnogo soveta) __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 1. Nai'bolee sy'щestvennye nay'с'nye rezy'ltaty, i'h novi'zna i' obosnovannost (i'sti'nnost), adekvatnost otsenki' эti'h pozi'tsi'i' v zakli'y'с'eni'i' di'ssertatsi'onnogo soveta

_________________________________________________________________

(teoreti'с'eski'e polojeni'i'a, sotsi'alno-ky'lty'rnye, эkonomi'с'eski'e,

_________________________________________________________________

poli'ti'с'eski'e, tehni'с'eski'e i'li' tehnologi'с'eski'e res'eni'i'a; nedostatki' raboty)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 1. Stadi'i'a prakti'с'eskogo i'spolzovani'i'a rezy'ltatov nay'с'nyh i'ssledovani'i' na dannyi' moment __________________________________________________________________
  _________________________________________________________________

(mass'taby promys'lennogo vnedreni'i'a, opytno-promys'lennye,

__________________________________________________________________ laboratornye i'spytani'i'a, i'spolzovani'e v y'с'ebnom protsesse i' dr.)

__________________________________________________________________

Эffekt ot i'spolzovani'i'a

________________________________________________________________

эkonomi'с'eski'i', tehni'с'eski'i', эkologi'с'eski'i', sotsi'alnyi' i' dr.

 1. Dli'a vnedreni'i'a v prakti'ky' predlagaetsi'a________________________

_________________________________________________________________

(rekomendatsi'i' po i'spolzovani'i'y' nay'с'nyh rezy'ltatov v sootvetstvy'i'y'щi'h

__________________________________________________________________ mi'ni'sterstvah, organi'zatsi'i'ah i'li' nali'с'i'e avtorski'h svi'detelstv, patentov i' t.p.)

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 1. Sootvetstvi'e polnoty py'bli'katsi'i': po teme di'ssertatsi'i' opy'bli'kovano:

_______ nay'с'nyh try'dov, v tom с'i'sle_____v i'zdani'i'ah rekomendy'emyh Komi'tetom;

_______ v mejdy'narodnyh nay'с'nyh jy'rnalah, i'mei'y'щi'h po dannym i'nformatsi'onnoi' bazy kompani'i' Tomson Rei'ter neny'levoi' i'mpakt-faktor i'li' vhodi'aщem v bazy' dannyh kompani'i' Scopus;

_______ v materi'alah mejdy'narodnyh konferentsi'i', v tom с'i'sle ________materi'alah zary'bejnyh konferentsi'i'.

 1. Sobli'y'deni'e pri'ntsi'pa nezavi'si'mosti' dry'g ot dry'ga retsenzentov i' nay'с'nogo konsy'ltanta___________________________________________

Otsenka sootvetstvi'i'a materi'alov attestatsi'onnogo dela trebovani'i'am Ti'povogo polojeni'i'a o di'ssertatsi'onnom sovete ____________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

 1. Эkspertnyi' sovet POSTANOVLI'aET:

7.1. Delo __________________________vsem trebovani'i'am nastoi'aщi'h

(y'dovletvori'aet i'li' ne y'dovletvori'aet)

Pravi'l i' Ti'povogo polojeni'i'a o di'ssertatsi'onnom sovete.

7.2. __________________________________________________________

(rekomendovat i'li' ne rekomendovat)

Komi'tety' pri'sy'di't y'с'eny'i'y' stepen doktora fi'losofi'i' (PhD), doktora po profi'li'y' po spetsi'alnosti' __________________________________________

doktoranty' ________________________________________________________

(F.I'.O.)

za __________________________________________________________________

(y'kazyvaetsi'a, v sootvetstvi'i' s kaki'mi' py'nktami' nastoi'aщi'h Pravi'l

_________________________________________________________________

otseni'valas di'ssertatsi'i'a: poly'с'eny novye nay'с'no-obosnovannye teoreti'с'eski'e

__________________________________________________________________

i' (i'li') эksperi'mentalnye rezy'ltaty, kotorye res'ai'y't vajny'i'y' nay'с'ny'i'y' zadaс'y';

_________________________________________________________________

i'spolzovani'e kotoryh obespeс'i'vaet res'eni'e vajnoi' pri'kladnoi' zadaс'i';

__________________________________________________________________ sovoky'pnost kotoryh i'meet vajnoe znaс'eni'e

_____________________________________________________________________________

dli'a razvi'ti'i'a konkretnyh nay'с'nyh napravleni'i')

Rekomendy'etsi'a k py'bli'katsi'i' annotatsi'i' v Bi'y'lletene Komi'teta_______

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Rezy'ltaty golosovani'i'a: “ZA” ____________

                                    “PROTI'V” ____________

                                    “VOZDERJALSI'a” ____________

Predsedatel _______________________

(fami'li'i'a, i'.o.)

Y'с'enyi' sekretar _______________________

(fami'li'i'a, i'.o.)

Pri'lojeni'e 2

k pri'kazy' Mi'ni'stra obrazovani'i'a

i' nay'ki' Respy'bli'ki' Kazahstan

ot « 31 » marta 2011 goda № 127

 Pereс'en

y'trati'vs'i'h si'ly' nekotoryh pri'kazov

Mi'ni'stra obrazovani'i'a i' nay'ki' Respy'bli'ki' Kazahstan

 1. Pri'kaz Mi'ni'stra obrazovani'i'a i' nay'ki' Respy'bli'ki' Kazahstan ot 10 i'anvari'a 2003 goda, № 16 «Ob y'tverjdeni'i' Pravi'l pri'sy'jdeni'i'a y'с'enyh stepenei'» (zaregi'stri'rovannyi' v Reestre gosy'darstvennoi' regi'stratsi'i' normati'vnyh pravovyh aktov za № 2141, opy'bli'kovannyi' v Bi'y'lletene normati'vnyh pravovyh aktov Respy'bli'ki' Kazahstan 2003 g., № 15, st. 842), za i'skli'y'с'eni'em py'nktov 3, 4, 7-12, 35 (с'ast pervai'a), 36, 42-44, 50, y'traс'i'vai'y'щi'h si'ly' s 1 i'anvari'a 2012 goda.
 2. Pri'kaz Mi'ni'stra obrazovani'i'a i' nay'ki' Respy'bli'ki' Kazahstan ot 1 marta 2004 goda № 159 «O vneseni'i' i'zmeneni'i' i' dopolneni'i' v pri'kaz Mi'ni'stra obrazovani'i'a i' nay'ki' Respy'bli'ki' Kazahstan ot 10 i'anvari'a 2003 goda №16 «Ob y'tverjdeni'i' Pravi'l pri'sy'jdeni'i'a y'с'enyh stepenei'» (zaregi'stri'rovannyi' v Reestre gosy'darstvennoi' regi'stratsi'i' normati'vnyh pravovyh aktov za № 2724, opy'bli'kovannyi' v Bi'y'lletene normati'vnyh pravovyh aktov Respy'bli'ki' Kazahstan, 2005 g., № 15, st. 95).
 3. Pri'kaz Mi'ni'stra obrazovani'i'a i' nay'ki' Respy'bli'ki' Kazahstan ot 9 i'i'y'ni'a 2004 goda № 535 «O vneseni'i' i'zmeneni'i' i' dopolneni'i' v pri'kaz Mi'ni'stra obrazovani'i'a i' nay'ki' Respy'bli'ki' Kazahstan ot 10 i'anvari'a 2003 goda №16 «Ob y'tverjdeni'i' Pravi'l pri'sy'jdeni'i'a y'с'enyh stepenei'» (zaregi'stri'rovannyi' v Reestre gosy'darstvennoi' regi'stratsi'i' normati'vnyh pravovyh aktov za № 2906, opy'bli'kovannyi' v Bi'y'lletene normati'vnyh pravovyh aktov Respy'bli'ki' Kazahstan, 2005 g., № 15, st. 97).
 4. Pri'kaz Mi'ni'stra obrazovani'i'a i' nay'ki' Respy'bli'ki' Kazahstan ot 12 apreli'a 2005 goda № 234 «O vneseni'i' i'zmeneni'i' v pri'kaz Mi'ni'stra obrazovani'i'a i' nay'ki' Respy'bli'ki' Kazahstan ot 10 i'anvari'a 2003 goda № 16 «Ob y'tverjdeni'i' Pravi'l pri'sy'jdeni'i'a y'с'enyh stepenei'» (zaregi'stri'rovannyi' v Reestre gosy'darstvennoi' regi'stratsi'i' normati'vnyh pravovyh aktov za № 3590, opy'bli'kovannyi' v Bi'y'lletene normati'vnyh pravovyh aktov Respy'bli'ki' Kazahstan, 2005 g., № 14, st. 75).
 5. Pri'kaz Mi'ni'stra obrazovani'i'a i' nay'ki' Respy'bli'ki' Kazahstan ot 17 okti'abri'a 2007 goda № 485 «O vneseni'i' i'zmeneni'i' i' dopolneni'i' v pri'kaz Mi'ni'stra obrazovani'i'a i' nay'ki' Respy'bli'ki' Kazahstan ot 10 i'anvari'a 2003 goda №16 «Ob y'tverjdeni'i' Pravi'l pri'sy'jdeni'i'a y'с'enyh stepenei'» (zaregi'stri'rovannyi' v Reestre gosy'darstvennoi' regi'stratsi'i' normati'vnyh pravovyh aktov za № 4990, opy'bli'kovannyi' v «I'y'ri'di'с'eskoi' gazete» ot 30 noi'abri'a 2007 goda, № 184 (1387).