Oskenbaev Almas Adi'lbekovi'с'

REDAKTI'ROVAT BI'OGRAFI'I'y'

Data rojdeni'i'a: 1984-07-03

Mesto rojdeni'i'a: Vostoс'no-Kazahstanskai'a oblast, g.Zai'san

Nay'с'noe napravleni'e: Tehni'с'eski'e nay'ki'

S'i'fr spetsi'alnosti': 05.13.19 Metody i' si'stemy zaщi'ty i'nformatsi'i', i'nformatsi'onnai'a bezopasnost

Tema di'ssertatsi'i': Nay'с'no-tehni'с'eskoe obespeс'eni'e si'stem di'stantsi'onnogo obrazovani'i'a.

Nagrady, zvani'i'a: 

 1. Medal «Ulttyq qay'ipsizdik qalqany», 2011 god (Astana, Kazahstan).
 2. Medal za bezy'preс'ny'i'y' sly'jby' v gosy'darstvennyh organah Respy'bli'ki' Kazahstan «Minsiz qyzmeti u's'in», 2010 god (Almaty, Kazahstan).
 3. Medal «Mi'hai'la Vasi'levi'с'a Lomonosova» za dosti'jeni'i'a v oblasti' fy'ndamentalnyh i' pri'kladnyh i'ssledovani'i' v reali'zatsi'i' obrazovatelnyh programm, 2015 god (Moskva, Rossi'i'a).

Mesto raboty: I'nsti'ty't i'ntellekty'alnyh tehnologi'i'.

Doljnost: Generalnyi' di'rektor

Sai't: www.osken.kz

Nay'с'nai'a bi'ografi'i'a:
Avtor seri'i' kni'g o metodah programmi'rovani'i'a i' i'nformatsi'onnyh si'stem bezopasnosti' organi'zatsi'i'. Generalnyi' di'rektor i'nsti'ty'ta i'ntellekty'alnyh tehnologi'i'. Spetsi'ali'st sai'tostroeni'i'a i' admi'ni'stri'rovani'i'a operatsi'onnyh si'stem, fy'nktsi'oni'ry'i'y'щi'h na platformah Unix-podobnyh operatsi'onnyh si'stem. Razrabotс'i'k эlektronnyh obrazovatelnyh portalov, kazahstanskoi' эlektronnoi' bi'bli'oteki', si'stemy di'stantsi'onnogo oby'с'eni'i'a (Distance learning service).

Spi'sok znaс'i'myh try'dov:

 1. Programmnoe obespeс'eni'e «Kompleksnai'a medi'tsi'nskai'a i'nformatsi'onnai'a si'stema (KMI'S)», Svi'detelstvo o gosy'darstvennoi' regi'stratsi'i' prav na obekt avtorskogo prava №1652 ot 21 avgy'sta 2014 goda.
 2. I'nformatsi'onnai'a si'stema «TIRKEU», Svi'detelstvo o gosy'darstvennoi' regi'stratsi'i' prav na obekt avtorskogo prava №2348 ot 10 noi'abri'a 2016 goda.
 3. I'nformatsi'onnai'a si'stema «MAMAN», Svi'detelstvo o gosy'darstvennoi' regi'stratsi'i' prav na obekt avtorskogo prava №0465 ot 15 fevrali'a 2016 goda.
 4. Programma dos'kolnogo obrazovani'i'a «BALDYRG'AN» na kazahskom, ry'sskom, angli'i'skom i'azykah, I'zdatelstvo «Arman-PV», Rekomendovano MON RK Pri'kaz № 400, 2013;
 5. G.O.Mukhametkalieva, N.O.Menshukova, A.A.Oskenbayev, BRUSH UP YOUR TALK (Elementary): Teaching Manual, — Madison: Institute of Innovative Technologies, ISBN: 978-0-9904344-0-5, 2014. – 148 p. = Sovers'enstvy'i' svoi' razgovornyi' (dli'a prodoljai'y'щi'h), y'с'ebno-metodi'с'eskoe posobi'e. – Mэdi'son: I'nsti'ty't i'nnovatsi'onnyh tehnologi'i', 2014. – 148 s.
 6. A.A.Oskenbayev, A.B.Otarbayeva, B.Y.Kaliullayev, TEST PROBLEMS MISCELLANY ON BASIC OF LAW DISCIPLINE, — Madison: Institute of Innovative Technologies, ISBN: 978-0-9904344-1-2, 2014. – 114 p.
 7. Otarbaeva A.B., Oskenbaev A.A., QYLMYSTYQ QUQYQTAG'Y KINA' TU'SINIGI, Vi'skonsi'n-Mэdi'son: I'nnovatsi'i'alyq tehnologi'i'alar i'nsti'ty'ty, ISBN: 978-0-9904344-2-9, 2014. – 124 b.
 8. Ny'rmas'ev Y'.Y', Oskenbaev A.A., OSNOVY SY'DEBNOI' RI'TORI'KI', Saarbrucken, Deutschland/Germani'i'a: LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN: 978-3-659-58234-9, 2014. – 190 str.
 9. Oskenbaev A.A., Gabdy'lli'na K.I'., O'skenbai' M.A'., ENGLISH TOPICS, Saarbrucken, Deutschland/Germani'i'a: LAP LAMBERT Academic Publishing, ISBN: 978-3-659-48031-7, 2014. – 160 str.
 10. Sametova F.T., O'skenbaev A.A. QAS'YQTYQTAN OQYTY'DY UI'YMDASTYRY' S'ARTTARY: a'distemelik qural. – Almaty: I'nnovatsi'i'alyq tehnologi'i'alar i'nsti'ty'ty, 2014. – 85 b.
 11. Sametova F.T., O'skenbaev A.A. Y'MNAI'a HRESTOMATI'I'a: Hrestomati'i'a dli'a detei' stars'ego dos'kolnogo i' mlads'ego s'kolnogo vozrasta.  – Almaty: I'nnovatsi'i'alyq tehnologi'i'alar i'nsti'ty'ty, 2014. – 232 b.
 12. Organi'zatsi'i'a i'nformatsi'onnoi' bezopasnosti', Mejdy'narodnyi' nay'с'nyi' jy'rnal «SCIENCE», № 02(2)-2014.
 13. Sozdani'e spetsi'alnyh operatsi'onnyh si'stem kak fy'ndamentalnye osnovy i'nformatsi'onnoi' bezopasnosti',  Mejdy'narodnyi' nay'с'nyi' jy'rnal «SCIENCE», № 03(3)-2014.

Kollegi' y'с'ennogo