I'zvestnye y'с'enye Kazahstana

net kommentari'ev

Mirjaqyp Dy'latuly

Ty'g'an jeri — Torg'ai' y'ezinin', Saryqopa oblysynyn' birins'i ay'yly(qazipri Qostanai' oblysynyn' Jankeldi ay'danyna qarasty «Qyzbel» ay'yly). A'kesi — Dy'lat ai'mag'yna aty s'yqqan s'eber kisi bolg'an, er turman jasap, etik, ma'si tikken. S'es'esi — Da'mes' oi'yn toi'dyn' bazary, a'ns'i kisi bolg'an. A'kesi balalaryn jastai'ynan oqy'g'a beredi. Alg'as'qyda bala Mirjaqyp ay'yl moldasynan oqyp, hat tani'dy. Moldadan eki jyl oqyg'annan kei'in, 1897-1902 jyldary, ay'yl mektebinde oryss'a oqytatyn Muqan mug'alimnen da'ris alady. Bul mektep Mirjaqyptyn' bilimin tolyqtyry'men qatar, azamat retinde qalyptasy'yna da asa zor yqpal jasai'dy, Muqan mug'alim uly ag'arty's'y Ybyrai' Altynsari'n irgetasyn qalag'an oqy' ornynyn', da'lirek ai'tqanda, Torg'ai' qalasyndag'y y'ezdik orys-qazaq mektebinin' tu'legi

net kommentari'ev

DOSKA POС'ETA

NA ЭTOI' STRANI'TsE PREDSTAVLENY Y'С'ENYE, VNESS'I'E BOLS'OI' VKLAD V NAY'KY' I' OBRAZOVANI'E
net kommentari'ev

Bli'jai's'i'e konferentsi'i'

[real3dflipbook id="1"]
net kommentari'ev

Akty'alnye problemy эkonomi'ki', menedjmenta i' fi'nansov v sovremennyh y'slovi'i'ah

Otpravi'tel: Domalatov E.B. E-Mail otpravi'teli'a: nirs_vkgu@mail.ru 10 marta 2015 goda Vostoс'no-Kazahstanski'i' gosy'darstvennyi' y'ni'versi'tet i'meni' S.Amanjolova provodi't mejdy'narodny'i'y' zaoс'ny'i'y' nay'с'no-prakti'с'esky'i'y' konferentsi'i'y' na temy' «Akty'alnye problemy эkonomi'ki', menedjmenta i' fi'nansov v sovremennyh y'slovi'i'ah». Stati', zai'avki' i' pereс'i'slennye sredstva doljny posty'pi't ne pozdnee 7 marta 2015 goda. Bez predvari'telnoi' oplaty materi'aly  ne py'bli'ky'i'y'tsi'a  Osnovnye napravleni'i'a konferentsi'i'  I'nnovatsi'onnai'a эkonomi'ka: problemy i' perspekti'vy Kazahstanski'i' py't: perspekti'vy i'ntegratsi'i' v mi'rovy'i'y' эkonomi'ky' Gosy'darstvennoe y'pravleni'e i' gosy'darstvennai'a sly'jba: poi'sk novyh paradi'gm rezy'ltati'vnosti' Teori'i'a i' prakti'ka sovremennogo menedjmenta Teoreti'с'eski'e i' prakti'с'eski'e aspekty y'pravleni'i'a fi'nansovymi' ri'skami' Akty'alnye problemy organi'zatsi'i' i' vedeni'i'a by'hgalterskogo y'с'eta v i'ntegri'rovannoi' эkonomi'ke Y'slovi'i'a y'с'asti'i'a Teksty statei' obemom

net kommentari'ev

Qazaqstan g'alymdary эntsi'klopedi'i'asy basylymg'a berildi

Qurmetti g'alymdar! Bu'gingi tan'da qazaq tilinde qurastyrylg'an «QAZAQSTAN G'ALYMDARY: ЭNTsI'KLOPEDI'I'a» — g'ylymi' bi'ografi'i'alar kitaby dai'yn bolg'anyn habarlai'myz. Bul эntsi'klopedi'i'ag'a «Qazaqstan g'alymdary – Y'с'enye Kazahstana» sai'tyna ornalastyrylg'an otandyq g'alymdardyn' o'mirbai'andary engizildi. Qazirgi y'aqytta basylym ti'pografi'i'alyq o'n'dey'de. Anyqtamalyq telefon: 8727 3191769 Y'vajaemye y'с'enye! Soobщaem, с'to podgotovlena kni'ga nay'с'nyh bi'ografi'i' «QAZAQSTAN G'ALYMDARY: ЭNTsI'KLOPEDI'I'a» na kazahskom i'azyke. V эntsi'klopedi'i'y' vos'li' svedeni'i'a ob oteс'estvennyh y'с'enyh, bi'ografi'i' kotoryh byli' zaneseny v sai't «Qazaqstan g'alymdary – Y'с'enye Kazahstana». I'zdani'e v nastoi'aщee vremi'a nahodi'tsi'a v ti'pografskoi' obrabotke. Spravoс'nai'a i'nformatsi'i'a po telefony': 8727 3191769.

net kommentari'ev

II Mejdy'narodnai'a Zi'mni'ai'a s'kola jy'rnali'sti'ki' i' kommy'ni'katsi'i'

Otpravi'tel: Sy'ltanbaeva Gy'lmi'ra Seri'kbaevna E-Mail: sultanbaeva@mail.com V Almaty proi'det II Mejdy'narodnai'a Zi'mni'ai'a s'kola jy'rnali'sti'ki' i' kommy'ni'katsi'i' S 6 po 8 ferali'a 2015 goda v obrazovatelno-ozdorovi'telnom komplekse «Tay'-Turan», raspolojennoi' v I'le-Alatay'skom gosy'darstvennom natsi'onalnom parke Almati'nskoi' oblasti' by'det prohodi't II Mejdy'narodnai'a Zi'mni'ai'a s'kola jy'rnali'sti'ki' i' kommy'ni'katsi'i' «Medi'a By'dy'щego: Ni'y'sonomi'ka. Trendy. Novosti'».             Organi'zatorom Zi'mnei' s'koly jy'rnali'sti'ki' i' kommy'ni'katsi'i', kotorai'a provodi'tsi'a vtoroi' raz v эtom gody' vysty'paet nay'с'nyi' tsentr gy'mani'tarnyh i'ssledovani'i' «Medi'asfera» faky'lteta jy'rnali'sti'ki' KazNY' i'meni' al-Farabi' pri' podderjke Klasternogo bi'y'ro I'y'NESKO v g.Almaty, Departamenta obщestvennoi' i'nformatsi'i' OON v RK, OO «Kly'b glavnyh redaktorov» i' y'ni'versi'teta «Turan» i' I'zdatelskogo doma «Qazaq y'ni'versi'teti».    V ramkah Zi'mnei' s'koly po programme «Эkonomi'ka

net kommentari'ev

Ahmet Jy'banov

Jy'banov Ahmet (1906-1968)— kompozi'tor, di'ri'jer, my'zykoved, эtnograf, narodnyi' arti'st KazSSR, di'ri'jer i'sky'sstvovedeni'i'a, akademi'k AN KazSSR, lay'reat Gosy'darstvennoi' premi'i' KazSSR. V 1932 g. okonс'i'l i'stori'ko-teoreti'с'eski'i' faky'ltet Leni'ngradskoi' konservatori'i'. V 1932-1933 gg. aspi'rant Akademi'i' i'sky'sstvovedeni'i'a. V 1934 g. organi'zoval orkestr kazahski'h narodnyh i'nstry'mentov (nyne Kazahski'i' gosy'darstvennyi' akademi'с'eski'i' orkestr narodnyh i'nstry'mentov i'm.Ky'rmangazy). Jy'banov vozglavli'al Alma-Ati'nsky'i'y' gosy'darstvenny'i'y' konservatori'i'y', emy' vypala mi'ssi'i'a otkryti'i'a Kazahskoi' gosy'darstvennoi' fi'larmoni'i' i'm.Djamby'la. On byl odni'm i'z osnovatelei' Akademi'i' nay'k respy'bli'ki', organi'zoval sektor i'sky'sstvoznani'i'a, vos'eds'i'i' pozje v I'nsti'ty't li'teraty'ry i' i'sky'sstva i'm. M.O.Ay'эzova. Organi'zatorskai'a, tvorс'eskai'a, nay'с'nai'a, pedagogi'с'eskai'a, obщestvennai'a dei'atelnost Jy'banova v i'stori'i' stanovleni'i'a my'zykalnoi' ky'lty'ry Kazahstana sostavi'la tsely'i'y' эpohy'. On nahodi'lsi'a

net kommentari'ev

Uly Otan sog'ysy: tari'h, a'disnama, zamang'a sai' oi' eleginen o'tkizy'

Otpravi'tel: Janbosi'nova A.S. E-Mail otpravi'teli'a: sovetuk@rambler.ru AQPARATYQ HAT Qurmetti a'riptester! S'YG'YS QAZAQSTAN OBLYSYNYN' A'KIMDIGI; S'QO MA'DENI'ET, MURAG'ATTAR JA'NE QUJATTAMA BASQARMASYNYN' MEMLEKETTIK MURAG'ATY S.AMANJOLOV ATYNDAG'Y S'YG'YS QAZAQSTAN MEMLEKETTIK Y'NI'VERSI'TETI, TARI'H, HALYQARALYQ QATYNASTAR JA'NE QUQYQ FAKY'LTETI; ALTAI'TANY' G'ZO; QR BG'M G'K S'.Y'A'LI'HANOV ATYNDAG'Y TARI'H JA'NE ЭTNOLOGI'I'a I'NSTI'TY'TYNYN' FI'LI'ALY; 2015 jyldyn' 23-24 sa'y'iri ku'nderi O'skemen qalasynda o'tetin Uly Otan Sog'ysy Jen'isinin' 70 jyldyg'yna arnalg'an «Uly Otan sog'ysy: tari'h, a'disnama, zamang'a sai' oi' eleginen o'tkizy'» atty Halyqaralyq g'ylymi'-prakti'kalyq konferentsi'i'ag'a qatysy'g'a s'aqyrady. Konferentsi'i'a jumysy kelesi bag'yttar (sektsi'i'alar) boi'yns'a ju'rgiziledi: Uly Otan sog'ysynyn' bu'kila'lemdik-tari'hi' man'yzy. Zerttey'din' a'disnmasy men a'disteri. Sog'ys sabaqtary ja'ne a'lemdegi bu'gingi qaterler. Sog'ysty eske

net kommentari'ev

Pravi'la pri'svoeni'i'a y'с'enyh zvani'i'

Pravi'la pri'svoeni'i'a y'с'enyh zvani'i' (assotsi'i'rovannyi' professor (dotsent), professor))  Pri'lojeni'e 1 k pri'kazy' Mi'ni'stra obrazovani'i'a i' nay'ki' Respy'bli'ki' Kazahstan ot « 31 » marta 2011 goda № 128 Pravi'la pri'svoeni'i'a y'с'enyh zvani'i'  (assotsi'i'rovannyi' professor (dotsent), professor) Nastoi'aщi'e Pravi'la razrabotany v sootvetstvi'i' s podpy'nktom 15) stati' 4 Zakona Respy'bli'ki' Kazahstan ot 18 fevrali'a 2011 goda «O nay'ke» i' opredeli'ai'y't pori'adok pri'svoeni'i'a y'с'enyh zvani'i' (assotsi'i'rovannyi' professor (dotsent), professor). 2. Y'с'enye zvani'i'a assotsi'i'rovannogo professora (dotsenta) i' professora pri'svai'vai'y'tsi'a y'polnomoс'ennym organom v sfere obrazovani'i'a i' nay'ki' rabotni'kam nay'с'nyh organi'zatsi'i', vyss'i'h y'с'ebnyh zavedeni'i' (dalee — vy'zy) na osnove predstavleni'i'a i'h kandi'daty'r Y'с'enymi' sovetami' y'kazannyh organi'zatsi'i' (dalee

net kommentari'ev

Margy'lan Alkei' Hakanovi'с'

(11.5.1904-14.1.1985gg.) Sovetski'i' y'с'enyi' – arheolog, osnovatel kazahstanskoi' arheologi'с'eskoi' s'koly, i'stori'k, эtnograf, li'teraty'roved, i'sky'sstvoved, d-r fi'lologi'с'eski'h nay'k (1945g.), akademi'k AN Kazah.SSR (1958g.), professor (1960g.). Zasly'jennyi' dei'atel nay'ki' Kazah. SSR (1961g.). S 1946g. – stars'i'i' nay'с'nyi' sotry'dni'k, zav. otdelom i' di'rektorom I'nsti'ty'ta i'stori'i', arheologi'i' i' эtnografi'i' AN Kazah. SSR. Try'dy M. posvi'aщeny i'stori'i' materi'alnoi' i' dy'hovnoi' ky'lty'ry kazahov, i'm byli' otkryty y'ni'kalnye arheologi'с'eski'e pami'atni'ki' эpohi' bronzy i' rannego jeleza. Stoi'al y' i'stokov i'zy'с'eni'i'a arheologi'с'eski'h i' arhi'tekty'rnyh pami'atni'kov I'y'ga Kazahstana. 1.Osedlye poseleni'i'a VIII-XIII vv. na severnyh sklonah Karatay'. // I'zvesti'i'a AN Kaz.SSR. Seri'i'a arheologi'с'eskai'a. Vypy'sk 1., Alma Ata, 1948. 2.Arhi'tekty'ra Kazahstana. Alma Ata,

net kommentari'ev

Sagi'nov Abylkas Sagi'novi'с'

(1915—2006) — kazahstanski'i' y'с'ёnyi', doktor tehni'с'eski'h nay'k (1967), professor (1958), akademi'k AN KazSSR (1970). Bi'ografi'i'a Rodi'lsi'a 27 dekabri'a 1915 goda v sele Bai'an-Ay'l Pavlodarskoi' oblasti'. S rodi'teli'ami' pereehal v Karkarali'nsk, gde okonс'i'l s'koly'. Rabotal na Y'spenskom ry'dni'ke motori'stom. Okonс'i'l Karagandi'nski'i' gornyi' tehni'ky'm, a v 1939 gody' Dnepropetrovski'i' gornyi' i'nsti'ty't. Dalee rabotal na s'ahtah Karagandy: glavnyi' i'njener, naс'alni'k s'ahty, glavnyi' i'njener tresta, naс'alni'k gornogo rai'ona. V 1951 gody' Sagi'nov y'spes'no zaщi'ti'l di'ssertatsi'i'y' i' stal treti'm gornym i'njenerom v Kazahstane, y'dostoi'vs'i'msi'a y'с'ёnoi' stepeni'. V 1952 po 1955 Sagi'nov ry'kovodi't Karagandi'nski'm nay'с'no-i'ssledovatelski'm y'golnym i'nsti'ty'tom (KNI'Y'I'). V 1953 gody' Abylkas Sagi'novi'с' stanovi'tsi'a pervym rektorom

net kommentari'ev

Adam ja'ne a'lem

Almaty qalasynda turatyn sty'dentter men jog'arg'y synyp oqy's'ylary arasynda ko'rkem s'yg'armas'ylyq jumystar boi'yns'a bai'qay' jari'i'alanady. Bai'qay'g'a qabyldanatyn s'yg'armas'ylyq jumystar: Prozalyq ko'rkem s'yg'armalar (a'n'gimeler). O'len'der. Ko'rkem py'bli'tsi'sti'kalyq s'yg'armalar (oс'erk, эsse). Taqyryptar: erkin. Bai'qay'g'a bir qatysy's'y birnes'e jumys tapsyra alady, biraq a'r qatysy's'y jumysynyn'   jalpy ko'lemi 4 betten aspay'y ti'is. (S'ri'ft Times New Roman 14, jol arasy – 1,5,  ji'egi 2*2*2*2). S'yg'armalardy orys ja'ne qazaq tilinde jazy'g'a bolady. Bai'qay'g'a qatysy' u's'in tapsyrylatyn materi'aldardy adai75@mail.ru  эlektrondy pos'tag'a  «S'yg'armas'ylyq bai'qay'» atay'ymen jibery'i ti'is. Ko'rkem s'yg'armalarmen birge  avtor ty'raly ma'limetter mindetti tu'rde to'mendegidei' ta'rtippen berily'i ti'is: Aty-jo'ni; Ty'g'an jyl, ai'y, ku'ni; Mekenjai'y, telefony, эlektrondy pos'tasy;

net kommentari'ev

«Qazaqstan G'alymdary» эntsi'klopedi'i'asynyn' g'alymdary tizimin bekity' ty'raly

  2014 jyldyn' 12 qaras'asyndag'y ju'rgizilgen turaqty ken'es otyrysynyn' negizinde «Qazaqstan G'alymdary» эntsi'klopedi'i'asynyn' I tomyna engiziletin Qazaqstan g'alymdarynyn' tizimi bekitily'ge usynyldy. A'lemge Qazaqstan G'alymdarynyn' esimderi men olardyn' g'ylymi' o'mirbai'andaryn pas' ety'ge bag'yttalg'an kes'endi jumys 2013 jyldyn' 20 jeltoqsanynda bastalyp, arada o'tken merzim aralyg'ynda g'alamtor arqyly o'zerikti usynys jasay' negizinde g'alymdardyn' tizimi ji'naqtaldy.   Qazaq, orys ja'ne ag'yls'yn tilderinde s'yg'arylatyn «Qazaqstan G'alymdary» эntsi'klopedi'i'asynyn' alg'as'qy quramyna engiziletin g'alymdar tizimin bekity' ty'raly usynys I'nnovatsi'i'alyq tehnologi'i'alar i'nsti'ty'tynyn' di'rektory atynan эntsi'klopedi'i'anyn' bas redaktoryna jiberildi.    «Qazaqstan G'alymdary» эntsi'klopedi'i'asynyn' alg'as'qy quramyna 21 g'ylym bag'yty boi'yns'a 848 Qazaqstan g'alymdary engizildi. Эntsi'klopedi'i'anyn' bastapqy s'yg'arylymy 2015 jyldyn' 15 qan'taryna ko'zdely'de.

net kommentari'ev

O konferentsi'i' v KazNY' i'm. al-Farabi'

Otpravi'tel: Sy'ltanbaeva Gy'lmi'ra Seri'kbaevna E-Mail: sultanbaeva_g@mail.ru     9 dekabri'a 2014 goda v 10.00 v Nay'с'noi' bi'bli'oteke i'm. al-Farabi' kampy'sa KazNY' i'm. al-Farabi' sostoi'tsi'a otkryti'e I Mejdy'narodnogo Gy'mani'tarnogo fory'ma «Natsi'onalnai'a i'dei'a – «Ma'n'gilik el»: problemy formi'rovani'i'a ky'lty'rnogo kapi'tala» v ramkah gosy'darstvennoi' programmy «I'ntellekty'alnyi' potentsi'al strany». Fory'm provodi'tsi'a v preddveri'i' prazdnovani'i'a 70-leti'i'a osnovani'i'a OON, Dni'a nezavi'si'mosti' Respy'bli'ki' Kazahstan i' Dni'a prav с'eloveka. Nay'с'noe meropri'i'ati'e provodi't faky'ltet jy'rnali'sti'ki' Kazahskogo Natsi'onalnogo y'ni'versi'teta i'meni' al-Farabi' pri' podderjke Klasternogo Bi'y'ro I'y'NESKO v g. Almaty i' I'nformatsi'onnogo Bi'y'ro OON v RK. Mesto provedeni'i'a fory'ma: Nay'с'nai'a bi'bli'oteka i'm. al-Farabi' kampy'sa KazNY' i'm. al-Farabi', zal zasedani'i' № 2,

net kommentari'ev

Kogda vyi'det эntsi'klopedi'i'a?

[wp_coming_soon] PREDVARI'TELNYI' ZAKAZ SO SKI'DKOI' carouseli'zobrajeni'i'a ne nai'deny PREDVARI'TELNYI' ZAKAZ SO SKI'DKOI'
net kommentari'ev

Ai'thoji'n My'rat Abenovi'с'

My'rat Abenovi'с' Ai'thoji'n — spetsi'ali'st v oblasti' moleky'li'arnoi' bi'ologi'i' i' bi'ohi'mi'i', akademi'k Akademi'i' nay'k KazSSR (1983), doktor bi'ologi'с'eski'h nay'k (1977), professor (1980), lay'reat Leni'nskoi' premi'i' (1976), y'с'eni'k akademi'ka A. S. Spi'ri'na. V 1962 gody' okonс'i'l Kazahski'i' gosy'darstvennyi' y'ni'versi'tet i'meni' S. M. Ki'rova, v 1965 gody' — aspi'ranty'ry' Moskovskogo gosy'darstvennogo y'ni'versi'teta i'meni' M. V. Lomonosova. V 1965—1967 godah rabotal mlads'i'm nay'с'nym sotry'dni'kom, v 1967—1969 godah stars'i'm nay'с'nym sotry'dni'kom I'nsti'ty'ta botani'ki' Akademi'i' nay'k KazSSR. V 1969—1978 godah — zavedy'i'y'щi'i' laboratori'ei', v 1978—1983 godah — di'rektor I'nsti'ty'ta botani'ki' Akademi'i' nay'k KazSSR. V 1983—1987 godah — di'rektor I'nsti'ty'ta moleky'li'arnoi' bi'ologi'i' i' bi'ohi'mi'i' AN KazSSR.

net kommentari'ev

Nastoi'aщee i' by'dy'щee kazahstanskoi' jy'rnali'sti'ki'

E-Mail otpravi'teli'a: sultanbaeva_g@mail.ru Mi'ni'sterstvo po i'nvesti'tsi'i'am i' razvi'ti'i'y' RK, OO «Kly'b glavnyh redaktorov» i' faky'ltet jy'rnali'sti'ki' Kazahskogo natsi'onalnogo y'ni'versi'teta i'meni' al-Farabi' provodi'at respy'bli'kansky'i'y' nay'с'no-prakti'с'esky'i'y' konferentsi'i'y', posvi'aщenny'i'y' voprosam moderni'zatsi'i' i' dalnei's'ego razvi'ti'i'a oteс'estvennyh SMI'. Tema konferentsi'i': «Nastoi'aщee i' by'dy'щee kazahstanskoi' jy'rnali'sti'ki'». Data provedeni'i'a: 29 okti'abri'a 2014 goda. Naс'alo v 10:00. Mesto provedeni'i'a: Zal zasedani'i' № 1, 4-эtaj, Nay'с'nai'a bi'bli'oteka i'm. al-Farabi' kampy'sa KazNY' i'm. al-Farabi' Nay'с'nye di'sky'ssi'i' na konferentsi'i' by'dy't prohodi't po  sledy'i'y'щi'm napravleni'i'am:      Jy'rnali'sti'ka: professi'i'a i'li' sotsi'alnai'a mi'ssi'i'a? Trendy i' tradi'tsi'i' na kazahstanskom medi'arynke. Peс'atnye i' эlektronnye SMI': novye tehnologi'i' v borbe za rei'ti'ng. Nay'с'nai'a jy'rnali'sti'ka i' nay'ka

net kommentari'ev

«S'yg'ystyn' ai'maqtyq habars'ysy» g'ylymi' jy'rnaly

  Otpravi'tel: Domalatov E.B. E-Mail otpravi'teli'a: nirs_vkgu@mail.ru   «S'yg'ystyn' ai'maqtyq habars'ysy» g'ylymi' jy'rnaly S.Amanjolov atyndag'y S'yg'ys Qazaqstan memleketik y'ni'versi'tetinde 1999 jyldan bastap s'yg'arylady.    Jy'rnal toqsanyna bir ret s'yg'ady ja'ne kelesi taray'lardan turady: tehni'ka, tehnologi'i'a ja'ne fi'zi'kalyq-matemati'kalyq g'ylymdar, jaratylystany' g'ylymdary ja'ne medi'tsi'na, qog'amdyq ja'ne gy'mani'tarlyq g'ylymdar,  psi'hologi'i'alyq-pedagogi'kalyq g'ylymdar.   Jari'i'alay'g'a usynylg'an materi'aldarg'a qoi'ylatyn talaptar: Berilgen taqyryp boi'yns'a qazirgi zamang'y bilim den'gei'in qamtyp ko'rsety', g'ylymi'-tehni'kalyq say'aldary bilikti tu'rde usyny', yqs'amdy ja'ne a'debi', mazmung'a sapaly sy'retterge i'e boly'y qajet. Maqalalar bir danada usynylady. Maqalanyn' ko'lemi kompi'y'termen terilgen ma'tininde 10 betten aspay'y kerek (s'oly' si'pattag'y maqalalar – 15 b. dei'in), ji'ekteri: jog'ary ja'ne

net kommentari'ev

Korkyt ata

Korky't i'li' Korkyt — legendarnyi' ti'y'rkski'i' poэt-pesenni'k i' kompozi'tor IX veka, vyhodets i'z stepei' vdol reki' Syr-Dari'a. Sozdatel kobyza, akyn, skazi'tel, pokrovi'tel poэtov i' my'zykantov. Predani'i'a o Korkyte vstreс'ai'y'tsi'a y' ti'y'rkski'h narodov ki'pс'akskoi' (kazahi', karakalpaki') i' osobenno i'y'jnoi' ogy'zskoi' vetvi': ty'rkmen, azerbai'djantsev i' ty'rok. Y' ni'h vseh prakti'с'eski' obщi'i' narodnyi' эpos «Ogy'z-name». Legenda rasskazyvaet с'to Korkyt smolody' ne smog pri'mi'ri'tsi'a so skoroteс'nosti'y' с'eloveс'eskoi' ji'zni', poэtomy' res'i'l borotsi'a proti'v nei'zbejnoi' smerti'. My'с'i'myi' svoi'mi' mysli'ami' i' goni'myi' meс'toi' o bessmerti'i', Korkyt y'hodi't ot li'y'dei', no vezde i' vsi'y'dy' on vi'di't smert: v lesy' — sgni'vs'ee i' svali'vs'eesi'a derevo govori't emy' o svoei'

net kommentari'ev