Sa'rsen Amanjolov atyndag'y S'yg'ys Qazaqstan memlekettik y'ni'versi'tetinin' «S'yg'ystyn' ai'maqtyq habars'ysy» g'ylymi' jy'rnalynyn' avtorlaryna arnalg'an ereje
 
Otpravi'tel: Domalatov E.B.
E-Mail otpravi'teli'a: nirs_vkgu@mail.ru
 
«S'yg'ystyn' ai'maqtyq habars'ysy» g'ylymi' jy'rnaly S.Amanjolov atyndag'y S'yg'ys Qazaqstan memleketik y'ni'versi'tetinde 1999 jyldan bastap s'yg'arylady. 
 
Jy'rnal toqsanyna bir ret s'yg'ady ja'ne kelesi taray'lardan turady: tehni'ka, tehnologi'i'a ja'ne fi'zi'kalyq-matemati'kalyq g'ylymdar, jaratylystany' g'ylymdary ja'ne medi'tsi'na, qog'amdyq ja'ne gy'mani'tarlyq g'ylymdar,  psi'hologi'i'alyq-pedagogi'kalyq g'ylymdar.
 
Jari'i'alay'g'a usynylg'an materi'aldarg'a qoi'ylatyn talaptar:
 1. Berilgen taqyryp boi'yns'a qazirgi zamang'y bilim den'gei'in qamtyp ko'rsety', g'ylymi'-tehni'kalyq say'aldary bilikti tu'rde usyny', yqs'amdy ja'ne a'debi', mazmung'a sapaly sy'retterge i'e boly'y qajet.
 2. Maqalalar bir danada usynylady. Maqalanyn' ko'lemi kompi'y'termen terilgen ma'tininde 10 betten aspay'y kerek (s'oly' si'pattag'y maqalalar – 15 b. dei'in), ji'ekteri: jog'ary ja'ne astyn'g'y jaqtary – 2,0 sm, sol ja'ne on' jaqtary – 2,0 sm., Times New Roman 14 s'ri'ftimen, aralyq i'nterval – 1 sm., eni boi'yns'a ten'estiry' arqyly Word 2007 redaktorynda basyly'y ti'is. Azat jol – 1,25 sm. Sy'retter sany besten aspay'y kerek. A'OJ i'ndeksin maqalanyn' sol jaq u'stin'gi bo'liginde ko'rsety' qajet. Odan kei'in bettin' ortasyna a'riptermen (mai'ly qarippen) avtorlardyn' aty-jo'ni ja'ne tegi, kelesi joldan kis'i a'riptermen jumys jasalg'an ui'ymnyn' atay'y, qalasy men memleketi, sonymen qatar kelesi jolda ortasyna bas a'riptermen maqala atay'y jazylady. Artyns'a negizgi ma'tinnin' aldynda maqalanyn' atay'ymen birge qazaq, orys ja'ne ag'yls'yn tilderinde maqala taqyryby men o'zektiligi, maqsaty ty'raly aqparat ko'rsetilgen an'datpa ko'rsetily'i kerek (3-4 so'i'lem), sondai'-aq, 5-10 so'zden turatyn tu'i'in so'zder usynylady.
 3. Jeke bette avtor(lar)dyn' qoly qoi'ylg'an ma'limetter – a'r avtordyn' aty, jo'ni, tegi, g'ylymi' da'rejesi men lay'azymy, negizgi jumys orny, qyzmeti, sondai'-aq u'i'inin', jumys ornynyn' nemese ui'aly telefondary, faksy, E-mail, pos'ta mekenjai'y (redaktsi'i'amen bai'lanysy' u's'in) ko'rsetilgen anyqtama boly'y ti'is.
 4. Эlektrondyq nusqasy usynylady: bir fai'lg'a qosa tirkelgen maqala, avtorlar ty'raly ma'limet, mo'r basylg'an retsenzi'i'anyn' skanerlengen nusqasy, sonymen qatar to'lemaqy ty'raly tu'birtektin' skanerlengen nusqasy – avtorlardyn' A.J.T. ko'rsetilgen CD-di'skide nemese redaktsi'i'anyn' эlektrondyq pos'tasyna rvv_vkgu@mail.ru  jiberiledi.
 5. A'debi'et ko'zderine siltemeler ma'tinde qoldany' reti boi'yns'a sandarmen tik jaqs'alarda beriledi. A'debi'etter tizimi MemST 7.1-2003 «Bi'bli'ografi'lyq jazy'. Bi'bli'ografi'i'alyq si'pattama. Qurastyry'dyn' jalpy erejeleri men talaptary» sa'i'kes a'zirlenedi.
A'debi'et tiziminen kei'in SCOPUS ja'ne basqa da derekqorlar u's'in roman alfavi'timen (References) a'debi'et tiziminin' tolyq bo'lek toptamasy keltiriledi, s'eteldik ko'zder boly'yna qaramastan a'debi'et tiziminin' orys tildi bo'limi qai'talanady. Eger de tizimde s'eteldik jari'i'alanymdarg'a siltemeler bolsa, olar romandyq alfavi'tte (latyn a'lipbi'i) tolyg'ymen tizimde qai'talanady.
References-te bo'ly' belgisi qoldanylmai'dy («//» ja'ne «-»). A'debi'ettik ko'zder atay'lary ja'ne s'yg'y' ma'limetteri avtorlardan s'ri'ft tu'rimen s'ekteledi, ko'binese ky'rsi'vpen, nu'kte nemese u'tirmen. 
Bi'bli'ografi'i'alyq siltemenin' qurylymy: avtorlar (transli'teratsi'i'a), ko'zder atay'y (transli'teratsi'i'a), s'yg'y' ma'limetteri, jaqs'a is'inde maqalanyn' tilin ko'rsety' qajet.
 
Resei'lik ay'darylmaly jy'rnaldar maqalalaryna silteme mysaly:
Gromov S.P., Fedorova O.A., Ushakov E.N., Stanislavskii O.V., Lednev I.K., Alfimov M.V., Dokl. Akad.Nauk  SSSR, 1991, 317, 1134-1139 (in Russ).
 
Maqala avtorlarynan barlyq materi'aldy bir fai'lda tapsyry' ja'ne maqalany a'zirley' kezinde Erejelerge sai' ra'simdey'lerin surai'myz.
 
Maqalany ra'simdey' mysaly:
 • a'mbebap ondyq jiktey' kestesi boi'yns'a A'OJ;
 • bettin' ortasyna bas a'riptermen (mai'ly qarippen) avtorlardyn' aty-jo'ni ja'ne tegi;
 • bettin' ortasyna kis'i a'riptermen jumys jasalg'an ui'ymnyn' atay'y ja'ne qala men memleket;
 • ortasyna bas a'riptermen maqala atay'y;
 • maqalanyn' atay'ymen birge qazaq, orys ja'ne ag'yls'yn tilderinde maqala taqyryby men o'zektiligi, maqsaty ty'raly aqparat ko'rsetilgen an'datpa (3-4 so'i'lem), 5-10 so'zden turatyn tu'i'in so'zder
 • maqala ma'tini;
 • MemST 7.1-2003 sa'i'kes ra'simdelgen qoldanylg'an a'debi'etter tizimi;
 • bo'lek bette avtor(lar) ty'raly ma'limetter ko'rsetilgen anyqtama boly'y kerek, onda avtor(lar)dyn' qoly qoi'ylady;
 • maqalag'a mindetti tu'rde g'ylym doktorynyn' nemese kandi'datynyn' syn pikiri tirkeledi, onda pikir bery's'i jumys istei'tin ui'ymnyn' mo'ri boly'y qajet;
 • to'lemaqy ty'raly tu'birtektin' skanerlengen nusqasy.
 
Redaktsi'i'a maqalalardy a'debi'ettik ja'ne sti'li'sti'kalyq o'n'dey'men ai'nalyspai'dy. Talaptarg'a sai' ra'simdelmegen maqalalar jari'i'alanymg'a qabyldanbai'dy ja'ne qai'tarylmai'dy. 
 
Ag'yls'yn tilinde jazylg'an maqalalar tegin qabyldanady. Mekenjai' ja'ne to'ley'ge arnalg'an rekvi'zi'tter
070019, O'skemen q., Sa'rsen Amanjolov atyndag'y S'yg'ys Qazaqstan memlekettik y'ni'versi'teti, Qazaqstan ko's'esi, 55 (a'kims'ilik g'i'maraty), G'ZJ, SG'ZJ ui'ymdastyry' ja'ne I'T bo'limi. Tel.: 8(7232) 241-401, is'ki.135, e-mail: rvv_vkgu@mail.ru. «S'yg'ystyn' ai'maqtyq habars'ysy» jy'rnalyna jari'i'alay'g'a arnalg'an maqala – degen belgimen.
Jy'rnalda maqalany jari'i'alay' u's'in ui'ymdastyry' jarnasynyn' mo'ls'eri  bir maqala u's'in 2500 ten'ge to'lemaqyny «S'yg'ystyn' ai'maqtyq habars'ysy» jy'rnalyna jari'i'alay'g'a arnalg'an»  degen mindetti belgimen bank rekvi'zi'tteri boi'yns'a s'otqa ay'dary' kerek:
 • ten'gede esep ai'yrysy' s'oty: «BTA banki» S'QO fi'li'aly, STN 181800014976, JSK KZ16319B010000333860, BJK ABKZKZKX, BSN 990240007414, BK 16:  «S. Amanjolov atyndag'y S'QMY'» S'JQ RMK.
 
Jy'rnalda maqalany jari'i'alay' u's'in ui'ymdastyry' jarnasynyn' mo'ls'eri  bir maqala u's'in 600 ry'blde to'lemaqyny «S'yg'ystyn' ai'maqtyq habars'ysy» jy'rnalyna jari'i'alay'g'a arnalg'an degen mindetti belgimen bank rekvi'zi'tteri boi'yns'a s'otqa ay'dary' kerek:
 • ry'blde esep ai'yrysy' s'oty: «BTA banki» S'QO fi'li'aly, STN 181800014976, JSK KZ23319B010000335286, BJK ABKZKZKX, BSN 990240007414, BK 16: «S. Amanjolov atyndag'y S'QMY'» S'JQ RMK.
 
Jy'rnalda maqalany jari'i'alay' u's'in ui'ymdastyry' jarnasynyn' mo'ls'eri  bir maqala u's'in 20 dollarda to'lemaqyny «S'yg'ystyn' ai'maqtyq habars'ysy» jy'rnalyna jari'i'alay'g'a arnalg'an degen mindetti belgimen bank rekvi'zi'tteri boi'yns'a s'otqa ay'dary' kerek:
 • dollarda esep ai'yrysy' s'oty: «Bank Tsentr Kredi't» AQ S'QO fi'li'aly STN 181800014976, JSK KZ538560000003051726, BJK KCJBKZKX, BSN 990240007414, BK 16: «S. Amanjolov atyndag'y S'QMY'» S'JQ RMK.
 
Pravi'la dli'a avtorov nay'с'nogo jy'rnala Vostoс'no-Kazahstanskogo gosy'darstvennogo y'ni'versi'teta i'meni' Sarsena Amanjolova «Regi'onalnyi' vestni'k Vostoka»
 
Nay'с'nyi' jy'rnal «Regi'onalnyi' vestni'k Vostoka» i'zdaetsi'a Vostoс'no-Kazahstanski'm gosy'darstvennym y'ni'versi'tetom i'meni' S.Amanjolova s 1999 goda.
Jy'rnal vyhodi't s peri'odi'с'nosti'y' odi'n raz v kvartal i' soderji't ry'bri'ki': tehni'ka, tehnologi'i'a i' fi'zi'ko-matemati'с'eski'e nay'ki', estestvennye nay'ki' i' medi'tsi'na, obщestvennye i' gy'mani'tarnye nay'ki', psi'hologo-pedagogi'с'eski'e nay'ki'.
Predstavlennye dli'a opy'bli'kovani'i'a materi'aly doljny sootvetstvovat sledy'i'y'щi'm trebovani'i'am:
 1. Otrajat sovremennyi' y'roven znani'i' po dannoi' teme, kvali'fi'tsi'rovanno i'zlagat nay'с'no-tehni'с'eski'e voprosy, obladat sjatym i' horos'i'm li'teraty'rnym i'zlojeni'em, i'met с'etko vypolnennye i'lli'y'stratsi'i'.
 2. Stati' predstavli'ai'y'tsi'a v odnom эkzempli'are. Obem stati' ne doljen prevys'at 10 strani'ts teksta kompi'y'ternogo nabora (stati' obzornogo haraktera – do 15 str.) napeс'atannyh v redaktore Word 2007, s'ri'ftom Times New Roman 14, odi'narnyi' i'nterval, vyravni'vani'e po s'i'ri'ne, s sobli'y'deni'em polei': verhnee i' ni'jnee – 2,0 sm, levoe i' pravoe – 2,0 sm. Otsty'p abzatsa – 1,25 sm. Koli'с'estvo ri'sy'nkov – ne bolee pi'ati'. V naс'ale stati' vverhy' sleva sledy'et y'kazat i'ndeks Y'DK. Dalee po seredi'ne strani'tsy propi'snymi' by'kvami' (ji'rnymi') — i'ni'tsi'aly i' fami'li'i' avtorov, zatem poseredi'ne stroс'nymi' by'kvami' – nazvani'e organi'zatsi'i'(i'i'), v kotorom vypolnena rabota i' gorod, ni'je takje po seredi'ne zaglavnymi' by'kvami' — nazvani'e stati'. Zatem sledy'et annotatsi'i'a s nazvani'em stati' na kazahskom, ry'sskom i' angli'i'skom i'azykah v naс'ale stati' pered osnovnym tekstom, soderjaщai'a i'nformatsi'i'y' o temati'ke i' problemati'ke stati', tseli' i' ee napi'sani'i'a (3-4 predlojeni'i'a), a tak je kli'y'с'evye slova, sostoi'aщi'e ot 5 do 10 slov.
 3. Otdelno na strani'tse svedeni'i'a ob avtore(ah) – spravka o kajdom i'z avtorov s y'kazani'em fami'li'i', i'meni', otс'estva, y'с'enoi' stepeni' i' zvani'e, osnovnogo mesta raboty, doljnosti', domas'nego, sly'jebnogo i'li' mobi'lnogo telefonov, faksa, E-mail i' poс'tovogo adresov (dli'a svi'azi' s redaktsi'ei'), kotorai'a podpi'syvaetsi'a avtorom(ami').
 4. Pri'lagaetsi'a эlektronnyi' vari'ant: stati', svedeni'i'a ob avtorah, otskani'rovannyi' vari'ant retsenzi'i' s peс'ati'y', a takje otskani'rovannyi' vari'ant kvi'tantsi'i' ob oplate – odni'm fai'lom s y'kazani'em F.I'.O. avtora(ov) — na CD-di'ske i'li' je otpravli'aetsi'a na эlektronny'i'y' poс'ty' redaktsi'i': rvv_vkgu@mail.ru.
 5. Ssylki' na li'teraty'rnye i'stoс'ni'ki' dai'y'tsi'a tsi'frami' v pri'amyh skobkah po mere y'pomi'nani'i'a. Spi'sok li'teraty'ry oformli'aetsi'a v sootvetstvi'i' s GOST 7. 1-2003 «Bi'bli'ografi'с'eskai'a zapi's. Bi'bli'ografi'с'eskoe opi'sani'e. Obщi'e trebovani'i'a i' pravi'la sostavleni'i'a»:
Posle spi'ska li'teraty'ry pri'vodi'tsi'a spi'sok li'teraty'ry v romanskom alfavi'te (References)  dli'a SCOPUS i' dry'gi'h BAZ DANNYH  polnosti'y' otdelnym blokom, povtori'ai'a spi'sok li'teraty'ry k ry'sskoi'azyс'noi' с'asti', nezavi'si'mo ot ottogo, i'mei'y'tsi'a i'li' net v nem i'nostrannye i'stoс'ni'ki'. Esli' v spi'ske est ssylki' na i'nostrannye py'bli'katsi'i', oni' polnosti'y' povtori'ai'y'tsi'a v spi'ske, gotovi'aщemsi'a v romanskom alfavi'te (lati'ni'tsa).
V References ne i'spolzy'i'y'tsi'a razdeli'telnye znaki' («//» i' «-»). Nazvani'e i'stoс'ni'ka i' vyhodnye dannye otdeli'ai'y'tsi'a ot avtorov ti'pom s'ri'fta, с'aщe vsego ky'rsi'vom, toс'koi' i'li' zapi'atoi'.
Stry'kty'ra bi'bli'ografi'с'eskoi' ssylki': avtory (transli'teratsi'i'a), nazvani'e i'stoс'ni'ka (transli'teratsi'i'a), vyhodnye dannye, y'kazani'e na i'azyk stati' v skobkah.
Pri'mer ssylki' na stati'y' i'z rossi'i'skogo perevodnogo jy'rnala:
Gromov S.P., Fedorova O.A., Ushakov E.N., Stanislavskii O.V., Lednev I.K., Alfimov M.V., Dokl. Akad.Nauk  SSSR, 1991, 317, 1134-1139 (in Russ).
 
Prosba k avtoram statei' predstavli'at ves materi'al v odnom doky'mente (odnom fai'le) i' toс'no sledovat Pravi'lam pri' oformleni'i' naс'ala stati'.
 
Pri'mer oformleni'i'a stati':
 • Y'DK po tabli'tsam y'ni'versalnoi' desi'ati'с'noi' klassi'fi'katsi'i';
 • po seredi'ne strani'tsy propi'snymi' by'kvami' (ji'rnymi') — i'ni'tsi'aly i' fami'li'i' avtorov;
 • po seredi'ne stroс'nymi' by'kvami' – nazvani'e organi'zatsi'i'(i'i'), v kotorom vypolnena rabota i' gorod i' strana;
 • po seredi'ne zaglavnymi' by'kvami' — nazvani'e stati';
 • annotatsi'i'a s nazvani'em stati' na kazahskom, ry'sskom i' angli'i'skom i'azykah v naс'ale stati' pered osnovnym tekstom, soderjaщai'a i'nformatsi'i'y' o temati'ke i' problemati'ke stati', tseli' i' ee napi'sani'i'a, a takje kli'y'с'evye slova, sostoi'aщi'e ot 5 do 10 slov;
 • tekst stati';
 • spi'sok i'spolzovannoi' li'teraty'ry oformli'aetsi'a v sootvetstvi'i' s GOST 7. 1-2003;
 • otdelno na strani'tse svedeni'i'a ob avtore(ah), kotorai'a podpi'syvaetsi'a avtorom(ami');
 • k state obi'azatelno pri'lagaetsi'a retsenzi'i'a doktora i'li' kandi'data nay'k, s peс'ati'y' organi'zatsi'i', gde rabotaet retsenzent.
 • otskani'rovannyi' vari'ant kvi'tantsi'i' ob oplate.
 
Redaktsi'i'a ne zani'maetsi'a li'teraty'rnoi' i' sti'li'sti'с'eskoi' obrabotkoi' stati'. Stati', oformlennye  s nary's'eni'em trebovani'i', k py'bli'katsi'i' ne pri'ni'mai'y'tsi'a i' ne vozvraщai'y'tsi'a.
 
Stati' na angli'i'skom i'azyke pri'ni'mai'y'tsi'a besplatno.
Adresa i' rekvi'zi'ty dli'a oplaty
070019, g.Y'st-Kamenogorsk, Vostoс'no-Kazahstanski'i' gosy'darstvennyi' y'ni'versi'tet i'meni' Sarsena Amanjolova, y'l. Kazahstan, 55 (admi'ni'strati'vnyi' korpy's). Otdel organi'zatsi'i' NI'R, NI'RS i' I'T. Tel.: 8 (7232) 241-401, vn.135, e-mail: rvv_vkgu@mail.ru    S pometkoi' – «Stati'a dli'a py'bli'katsi'i' v jy'rnale «Regi'onalnyi' vestni'k Vostoka»
Organi'zatsi'onnyi' vznos za py'bli'katsi'i'y' stati' v jy'rnale v razmere 2500 tenge za odny' stati'y' pereс'i'sli'at na sс'et po bankovski'm rekvi'zi'tam s obi'azatelnoi' pometkoi' «Za py'bli'katsi'i'y' v jy'rnale «Regi'onalnyi' Vestni'k Vostoka»»:
 • rasс'etnyi' sс'et v tenge: VKO fi'li'al AO «BTA bank» RNN 181800014976, I'I'K KZ16319B010000333860, BI'K ABKZKZKX, BI'N 990240007414, KBE 16: RGP na PHV «VKGY' i'meni' Sarsena Amanjolova».
 
Organi'zatsi'onnyi' vznos za py'bli'katsi'i'y' stati' v jy'rnale v razmere 600 ry'blei' za odny' stati'y' pereс'i'sli'at na sс'et po bankovski'm rekvi'zi'tam s obi'azatelnoi' pometkoi' «Za py'bli'katsi'i'y' v jy'rnale «Regi'onalnyi' Vestni'k Vostoka»»:
 • rasс'etnyi' sс'et v ry'bli'ah: VKO fi'li'al AO «BTA bank» RNN 181800014976, I'I'K KZ23319B010000335286, BI'K ABKZKZKX, BI'N 990240007414, KBE 16: RGP na PHV «VKGY' i'meni' Sarsena Amanjolova».
Organi'zatsi'onnyi' vznos za py'bli'katsi'i'y' stati' v jy'rnale v razmere 20 $      za odny' stati'y' pereс'i'sli'at na sс'et po bankovski'm rekvi'zi'tam s obi'azatelnoi' pometkoi' «Za py'bli'katsi'i'y' v jy'rnale «Regi'onalnyi' Vestni'k Vostoka»:
 • rasс'etnyi' sс'et v dollarah: VKO fi'li'al AO «Bank Tsentr Kredi't» RNN 181800014976, I'I'K KZ538560000003051726, BI'K KCJBKZKX, BI'N 990240007414, KBE 16: RGP na PHV «VKGY' i'meni' Sarsena Amanjolova».
 
 
Regulations to the authors of S. Amanzholov East-Kazakhstan State University scientific journal «Regional Bulletin of the East»
 
Scientific journal «Regional Bulletin of the East» has been published by S. Amanzholov East-Kazakhstan State University since 1999.
 
The journal is published once every quarter and contains headings: Engineering, technology, physical and mathematical sciences; Natural sciences and medicine; social sciences and humanities; psychological and pedagogical sciences.
Materials submitted for publication must meet the following requirements:
 1. Reflect the current state of knowledge on the subject, express scientific and technical issues in a qualified way, be properly structured, have good literary exposition, have clearly made illustration.
 2. One copy of the article is submitted. The paper should not exceed 10 pages of text in computer typing (reviewing articles — up to 15 pages) printed in Word 2007 in Times New Roman 14, single spaced, aligned the width, with margins: top and bottom — 2.0 cm, left and right — 2.0 cm. Paragraph indent — 1.25 cm. Number of figures — no more than five. At the beginning of the article UDC should be indicated on the upper left. Next in the middle of the page in capital letters (bold) — authors’ names, then in small letters in the middle — the name of the organization (s) where the work is done, and the city; next also in the middle in capital letters — the name of the article. It is followed by the abstract with the title of the article in Kazakh, Russian and English languages, at the beginning before the main text, containing information about topics and issues of the article, its objective (3-4 sentences), as well as the list of 5-10 keywords.
 3. Separately on the page — information about the author (s) – in short about each of the authors, with the surname, first name and patronymic, scientific degree and title, job place, post, home, office or mobile phone, fax, e-mail and postal addresses (for communication with the editorial board), which is signed by the author (s).
 4. Electronic version of the following is attached: article, information about the authors, a scanned version of the reference with the seal, as well as a scanned version of the payment invoice – in one file named after the author (s) — on CD-ROM or is sent to e-mail: rvv_vkgu@mail.ru.
 5. 5. References to literature are given in numbers, in square brackets in the order as they are mentioned in the text. References are made in accordance with GOST (State Standard) 7. 1-2003 «Bibliographic record. Bibliographic description. General requirements and rules»:
Following the list of references, references of the literature are given in the Roman alphabet (References) for SCOPUS and other databases in a completely separate unit, repeating the list of references to the part in the Russian language, regardless if it includes foreign sources or not. If the list includes links to foreign publications, they are repeated in the list in the Roman alphabet (Latin).
In References delimiters («/ /» and «-«) are not used. Name of source and output data are separated from the authors by a font type, often in italics, point, or comma.
The structure of bibliographic references: authors (transliteration), the source name (transliteration), output data, and indication of the language of the article in parentheses.
The example of a reference to an article from the Russian translation journal:
Gromov S.P., Fedorova O.A., Ushakov E.N., Stanislavskii O.V., Lednev I.K., Alfimov M.V., Dokl. Akad.Nauk  SSSR, 1991, 317, 1134-1139 (in Russ).
Authors are requested to submit articles with all the material in one document (one file) and strictly follow the Regulations when making the beginning of the article.
Example of an article:
 • UDC according to the tables of the Universal Decimal Classification;
 • in the middle of the page in capital letters (bold) — authors’ names;
 • in the middle of the page in small letters — the name of the organization (s) where the work is done, the city, and the country;
 • in the middle of the page in capital letters — the title of the article;
 • abstract with the article’s title in Kazakh, Russian and English languages, at the beginning before the main text, containing information about topics and issues of the article, its objectives;
 • text of the article;
 • a list of references made in accordance with GOST (State Standard) 7. 1-2003;
 • separately on the page information about the author(s), which is signed by the author(s);
 • a review of a PhD or Candidate of Science, with the seal of the organization, where the reviewer is employed must be attached to the article;
 • a scanned version of the payment receipt;
Editors are not engaged in literary and stylistic correction of the article. Articles which do not meet the requirements are not accepted and will not be returned.
 
Articles in English are accepted free of charge.
 
Addresses and details for payment:
 
070019, Ust-Kamenogorsk, S. Amanzholov East-Kazakhstan State University, 55 Kazakhstan str., (administrative building). Department of Scientific Research, Students’ Research Work and Innovative Technologies. Tel.: 8 (7232) 241-401, interoffice telephone — 135, e-mail: rvv_vkgu@mail.ru, with a note «Article for publication in journal «Regional bulletin of the East»
Registration fee for publication of articles in the journal, 2,500 KZT per article, should be transferred to the bank account with the mandatory note «For publication in journal «Regional bulletin of the East»:
 
 • current account in KZT: East-Kazakhstan branch of JSC «BTA Bank» TIN 181800014976, IIC KZ16319B010000333860, BIC ABKZKZKX, BIN 990 240 007 414, KBE 16: Regional State Enterprise with the right of business «S. Amanzholov EKSU».
Registration fee for publication of articles in the journal, 600 RR per article, should be transferred to the bank account with the mandatory note «For publication in journal «Regional bulletin of the East»:
 • current account in Russian rubles: East-Kazakhstan branch of JSC «BTA Bank» TIN 181800014976, IIC KZ16319B010000333860, BIC ABKZKZKX, BIN 990 240 007 414, KBE 16: Regional State Enterprise with the right of business «S. Amanzholov EKSU».
Registration fee for publication of articles in the journal, $ 20 per article, should be transferred to the bank account with the mandatory note «For publication in journal «Regional bulletin of the East»:
 • current account in USA dollars: East-Kazakhstan branch of JSC «BTA Bank» TIN 181800014976, IIC KZ16319B010000333860, BIC ABKZKZKX, BIN 990 240 007 414, KBE 16: Regional State Enterprise with the right of business «S. Amanzholov EKSU».