Otpravi'tel: Sy'ltanbaeva Gy'lmi'ra Seri'kbaevna
E-Mail: sultanbaeva_g@mail.ru

    9 dekabri'a 2014 goda v 10.00 v Nay'с'noi' bi'bli'oteke i'm. al-Farabi' kampy'sa KazNY' i'm. al-Farabi' sostoi'tsi'a otkryti'e I Mejdy'narodnogo Gy'mani'tarnogo fory'ma «Natsi'onalnai'a i'dei'a – «Ma'n'gilik el»: problemy formi'rovani'i'a ky'lty'rnogo kapi'tala» v ramkah gosy'darstvennoi' programmy «I'ntellekty'alnyi' potentsi'al strany». Fory'm provodi'tsi'a v preddveri'i' prazdnovani'i'a 70-leti'i'a osnovani'i'a OON, Dni'a nezavi'si'mosti' Respy'bli'ki' Kazahstan i' Dni'a prav с'eloveka. Nay'с'noe meropri'i'ati'e provodi't faky'ltet jy'rnali'sti'ki' Kazahskogo Natsi'onalnogo y'ni'versi'teta i'meni' al-Farabi' pri' podderjke Klasternogo Bi'y'ro I'y'NESKO v g. Almaty i' I'nformatsi'onnogo Bi'y'ro OON v RK.

Mesto provedeni'i'a fory'ma: Nay'с'nai'a bi'bli'oteka i'm. al-Farabi' kampy'sa KazNY' i'm. al-Farabi', zal zasedani'i' № 2, 4 эtaj.