kazgu
Otpravi'tel: Sy'ltanbaeva Gy'lmi'ra Seri'kbaevna
E-Mail otpravi'teli'a: sultanbaeva_g@mail.ru

Mi'ni'sterstvo po i'nvesti'tsi'i'am i' razvi'ti'i'y' RK, OO «Kly'b glavnyh redaktorov» i' faky'ltet jy'rnali'sti'ki' Kazahskogo natsi'onalnogo y'ni'versi'teta i'meni' al-Farabi' provodi'at respy'bli'kansky'i'y' nay'с'no-prakti'с'esky'i'y' konferentsi'i'y', posvi'aщenny'i'y' voprosam moderni'zatsi'i' i' dalnei's'ego razvi'ti'i'a oteс'estvennyh SMI'.

Tema konferentsi'i': «Nastoi'aщee i' by'dy'щee kazahstanskoi' jy'rnali'sti'ki'».

Data provedeni'i'a: 29 okti'abri'a 2014 goda. Naс'alo v 10:00.

Mesto provedeni'i'a: Zal zasedani'i' № 1, 4-эtaj, Nay'с'nai'a bi'bli'oteka i'm. al-Farabi' kampy'sa KazNY' i'm. al-Farabi'

Nay'с'nye di'sky'ssi'i' na konferentsi'i' by'dy't prohodi't po  sledy'i'y'щi'm napravleni'i'am:     kazguzhurclub

 • Jy'rnali'sti'ka: professi'i'a i'li' sotsi'alnai'a mi'ssi'i'a?
 • Trendy i' tradi'tsi'i' na kazahstanskom medi'arynke.
 • Peс'atnye i' эlektronnye SMI': novye tehnologi'i' v borbe za rei'ti'ng.
 • Nay'с'nai'a jy'rnali'sti'ka i' nay'ka o kommy'ni'katsi'i': vyzovy i' perspekti'vy.
 • Podgotovka jy'rnali'stov zavtras'nego dni'a: professi'onalnyi' standart. Medi'atehnologi'i'. Jy'rnali'stskai'a эti'ka.
 • Massmedi'a i' i'ntellekty'alnye tsennosti'.

Vo  vremi'a  provedeni'i'a  konferentsi'i'  by'det zasly's'ano vi'deoobraщeni'e  Generalnogo sekretari'a OON Pan Gi' My'na, posvi'aщennoe Dni'y' OON. Den Organi'zatsi'i' Obedi'nennyh Natsi'i' otmeс'ai'y't ejegodno 24 okti'abri'a. Res'eni'e y'с'redi't prazdni'k bylo pri'ni'ato v 1948 gody' na vtoroi' sessi'i' Generalnoi' Assamblei' OON. Data prazdnovani'i'a byla pri'y'roс'ena ko dni'y' vsty'pleni'i'a v si'ly' Y'stava OON, pri'ni'atogo v 1945 gody'. V sledy'i'y'щem gody' vse strany mi'ra by'dy't otmeс'at 70-leti'e OON.

V ramkah konferentsi'i' proi'det prezentatsi'i'a proekta «Radi'o OON govori't na kazahskom», podgotovlennogo  sty'denс'eski'm radi'o «al-Farabi'»

V rabote konferentsi'i' pri'my't y'с'asti'e predstavi'teli' OON v Kazahstane, ry'kovodi'teli' SMI', glavnye redaktory, jy'rnali'sty, predstavi'teli' Agentstva RK po svi'azi' i' i'nformatsi'i', y'с'enye i' i'ssledovateli' massovyh kommy'ni'katsi'i', prepodavateli', sty'denty, magi'stranty i' doktoranty.

Materi'aly konferentsi'i' by'dy't i'zdany otdelnym sborni'kom.

Osnovnoe y'slovi'e dli'a py'bli'katsi'i' – podgotovka doklada k konferentsi'i'. Orgkomi'tet podgotovi't i' vypy'sti't programmy' i' sborni'k dokladov k naс'aly' raboty konferentsi'i'.  Soderjani'e dokladov doljno sootvetstvovat teme konferentsi'i'.

 • Srok sdaс'i' materi'alov do 20 okti'abri'a 2014 goda.

Trebovani'i'a k py'bli'katsi'i'am:

 1. Tekst doklada (stati') doljen byt podgotovlen v obeme ne bolee 5 strani'ts v programme MS Word. Tabli'tsy, shemy, ri'sy'nki' doljny byt s nazvani'i'ami' i' sostavleny v forme programmy Windows.
 2. Parametry li'sta: vse poli'a 2 sm.
 3. S'ri'ft: Times New Roman, Kz Times New Roman, kegl-14.
 4. Mejstroс'nyi' i'nterval — 1. Abzats: 1,25 sm.
 5. I'spolzy'i'a ssylki', neobhodi'mo oboznaс'i't i'stoс'ni'k. Spi'sok li'teraty'ry oformi't v kontse teksta soglasno obraztsy'. V tekste ssylki' na li'teraty'ry' zakli'y'с'i't v «kvadratnye» skobki' v sootvetstvi'i' s ny'meratsi'ei' v pori'adke y'pomi'nani'i'a. Napri'mer: [1, 156].

Эlektronnyi' vari'ant stati' (doklada) sledy'et otpravi't na e-mail: Gulmira.Sultanbayeva@kaznu.kz,  sultanbaeva_g@mail.ru

Redaktsi'onnai'a kollegi'i'a sborni'ka ne neset otvetstvennosti' za soderjani'e predostavlennyh materi'alov i' ostavli'aet za soboi' pravo  vybora dokladov.

Dli'a y'с'asti'i'a v konferentsi'i' neobhodi'mo predostavi't zai'avky' do 20 okti'abri'a 2014 goda po sledy'i'y'щei' forme:

REGI'STRATsI'ONNAI'a FORMA

 1. Fami'li'i'a, i'mi'a, otс'estvo (polnosti'y')____________________________
 2. Y'с'enai'a stepen, y'с'enoe zvani'e________________________________
 3. Y'с'rejdeni'e, doljnost______________________________________
 4. Adres_____________________________________________________
 5. Telefon (s kodom mejdy'narodnoi' svi'azi', mob.telefon)___________
 6. E-mail_____________________________________________________
 7. Tema stati'________________________________________________

 

Podgotovka doklada k konferentsi'i'
Y'с'astvi'e v kaс'estve sly's'ateli'a

ORGANI'ZATsI'ONNYI' KOMI'TET:

Respy'bli'ka Kazahstan,
g. Almaty, al-Farabi', 71
KazNY' i'meni' al-Farabi'
Zavedy'i'y'щai'a kafedroi' peс'ati' i' эlektronnyh SMI' — Gy'lmi'ra Sy'ltanbaeva
Telefon: 8-(727) 377 33 40. vny'tr. 1351. +77011527488; +77074143415
Zamesti'tel zavedy'i'y'щego kafedroi' peс'ati' i' эlektronnyh SMI' po nay'с'no-i'nnovatsi'onnoi' rabote i' mejdy'narodnym svi'azi'am –  Dana Bai'goji'na. baigozhina777@mail.ru
Telefon: 8-(727) 377 33 40. vny'tr. 1351. +7772473333; +77079719888