[chart id=»1″]

  2014 jyldyn' 12 qaras'asyndag'y ju'rgizilgen turaqty ken'es otyrysynyn' negizinde «Qazaqstan G'alymdary» эntsi'klopedi'i'asynyn' I tomyna engiziletin Qazaqstan g'alymdarynyn' tizimi bekitily'ge usynyldy. A'lemge Qazaqstan G'alymdarynyn' esimderi men olardyn' g'ylymi' o'mirbai'andaryn pas' ety'ge bag'yttalg'an kes'endi jumys 2013 jyldyn' 20 jeltoqsanynda bastalyp, arada o'tken merzim aralyg'ynda g'alamtor arqyly o'zerikti usynys jasay' negizinde g'alymdardyn' tizimi ji'naqtaldy.

  Qazaq, orys ja'ne ag'yls'yn tilderinde s'yg'arylatyn «Qazaqstan G'alymdary» эntsi'klopedi'i'asynyn' alg'as'qy quramyna engiziletin g'alymdar tizimin bekity' ty'raly usynys I'nnovatsi'i'alyq tehnologi'i'alar i'nsti'ty'tynyn' di'rektory atynan эntsi'klopedi'i'anyn' bas redaktoryna jiberildi.

   «Qazaqstan G'alymdary» эntsi'klopedi'i'asynyn' alg'as'qy quramyna 21 g'ylym bag'yty boi'yns'a 848 Qazaqstan g'alymdary engizildi. Эntsi'klopedi'i'anyn' bastapqy s'yg'arylymy 2015 jyldyn' 15 qan'taryna ko'zdely'de. Birins'i basylymda memlekettik tildegi nusqasy, ekins'i basylymda resmi' tildegi ay'darmasy, al u's'ins'i toptamada ag'yls'yn tilindegi nusqasy s'yg'arylyp, a'limnin' kitaphanalaryna jetkiziledi. Qazirgi, jasalg'an kelisimder boi'yns'a, эlektrondyq ja'ne klassi'kalyq nusqalarda — Nemis halyq kitaphanasyna 2000 danasy, Ameri'ka Qurama S'tattaryndag'y  Du'ni'e ju'zilik эlektrondy kitaphanag'a 1000 danasy ja'ne Ta'y'elsiz memleketter dostastyg'yna kiretin memleketterdin' kitaphanasyna da eki nusqada taratyly' josparlang'an.

  Эntsi'klopedi'i'ag'a engizilgen barlyq g'alymdardyn' o'mirbai'andary, fotosy'retteri, jetistikteri, en'bek na'ti'jeleri g'alymdardyn' jeke kelisimimen ja'ne usynystary negizinde ji'naqtalg'an. G'ylymi' o'mirbai'andardyn' tolyq nusqasy www.ukz.kz sai'tyna tu'pnusqaly ku'i'inde ornalastyryly'da. Qazaqstan G'alymdarynyn' tikelei' qolday'ymen эntsi'klopedi'i'ag'a tirkey' jumysy u'zdiksiz jalg'asy'da. Barlyq qyzmet famous.ukz.kz sai'tynda ko'rsetiledi.

ukz-encyclo-2
AY'YL S'ARY'AS'YLYG'Y G'YLYMDARY
Abjanov Ramazan Kabi'evi'с'
Asanbaev Tolegen S'onaevi'с'
Ahatov Amantai'
Bai'janova Bi'bi'gy'l Ky'anys'bekovna
Gai'dai' I'nna I'vanovna
Dambay'lova Gy'lmi'ra Kari'mjanovna
Di'y'segali'ev My'hi't Jolamanovi'с'
Eseeva Gai'ni'i'a Kali'mjanovna
Janadi'lov Amangeldy I'y'rtaevi'с'
Karabaev Jy'mart As'i'movi'с'
Kosanov Samalbek Y'razbaevi'с'
Ky's'ni'r Valenti'na Gennadevna
My'ratov Askar Aronovi'с'
My'sli'mov Bakytjan My'sli'movi'с'
Nai'manov Doskali' Ky'rmas'evi'с'
Ny'rmy'hamed Bekbolat Sei'tjag'yparuly
Nurg'yzarynuly Ai'jigit
Omarov Marat Magzi'evi'с'
Omas'ev Kai'rly Bei'senovi'с'
Papy's'a Natali'a Vladi'mi'rovna
Sagi'nbaev Azamat Ky'andykovi'с'
Toktami'sov Aset Myrzahanovi'с'
Y'ahi'tov Jastlek Jy'mabaevi'с'
BI'OLOGI'I'a G'YLYMDARY
Abdi'eva Karlygas' Mamytbekovna
Abdramanova Gy'lmi'ra Bostanovna
Abjalelov Bahytbek Bai'dosovi'с'
Ay'ezova Ny'rky'i'gan Srajadi'novna
Ahmetjanova Ai'tbala I'bjanovna
Bai'kenjeeva Ai'ny'r Ty'rdybaevna
Berdenky'lova Almagy'l Jetkerbaevna
Besbaeva Bai'an My'saevna
Bi'senov Y'tepbergen Ky's'erbaevi'с'
Bragi'na Tati'ana Mi'hai'lovna
Dodonova Aleksandra S'avkatovna
Janday'letova Rai'han Bolatovna
Janetov Borambai'
I'bady'llaeva Saltanat Jarylkasynovna
I'щanova Natas'a Ermekovna
Kali'manova Danagy'l Jaskai'ratovna
Kanaev As'i'mhan Toktasynovi'с'
Ky'zmi'na Gali'na Vi'ktorovna
Ky'ltanov Beri'kbai' Jy'kenovi'с'
Ky'rmanbaeva Ai'gy'l Saparbekovna
Mi'rzadi'nov Ras'i'd Aby'-Askarovi'с'
Myrzagali'eva Anar Bazarovna
Ny'rtazi'n Sabi'r Temi'rgali'evi'с'
Py'dov Aleksandr Mi'hai'lovi'с'
Ry'с'ki'na Gali'i'a Adgamovna
Sagyndykova Sofi'i'a Zy'lharnaevna
Satybaldi'eva Gy'lmi'ra Kalmas'evna
Safronova Natali'a Mi'hai'lovna
Y'tesi'nov Jarylkasyn Y'tesi'novi'с'
Fai'zy'li'na Fari'da Ry'stamovna
VETERI'NARI'I'a G'YLYMDARY
Ai'si'n Marat Jappasovi'с'
Aki'ljanov Rahmetolla Ramazanovi'с'
Bai'kenov Marat Tokmei'lovi'с'
Batyrbekov Asylbek Ny'rlybekovi'с'
Gers'y'n Vladi'mi'r I'osi'fovi'с'
Kay'menov Ny'rlan Sarsenbaevi'с'
Ki'basov Madi'
Ni'ki'ti'n Evgeni'i' Bori'sovi'с'
Osi'pova Bahytky'l Amanjolovna
Pi'ontkovski'i' Valenti'n I'vanovi'с'
Ty'i'akova Ray'za Kakenovna
Y'nai'bekova Ras' Kabdyevna
Y'senova Li'ai'li'a May'li'y'tkanovna
GEOGRAFI'I'a G'YLYMDARY
Abi's'eva Zarema Maratovna
Ai'darov Orazhan Ty'rsynhojay'ly
Ali'eva Jannat Nari'kbaevna
Beksei'tova Roza Tley'lesovna
Veselova Lari'sa Konstanti'novna
Esnazarova Y'ljalgas Amzeevna
Janali'na Ray'za
Kasenov Soltanbek Kapasovi'с'
Kerimbai' Nurjan Nurbergenuly
Kos'ki'mbaeva Y'mi't Toley'qyzy
Ko's'im A'si'ma G'alymjanqyzy
Ny'rgali'eva Gy'ls'at Jalgabaevna
Say'ytbaeva Gy'lsi'm Zi'ki'ri'i'aevna
Sergeeva Ai'gy'l Maksatovna
Tasbolat Bai'bolat
Temi'rbekov Amangeldy Taji'evi'с'
Ty'rsy'nova Ai'sy'ly' Alas'evna
Tsaregorodtseva Antoni'na Gri'gorevna
GEOLOGI'I'aLYQ-MI'NERALOGI'I'a G'YLYMDARY
Gavri'lenko Oleg Dmi'tri'evi'с'
Kri'ajeva Tati'ana Vladi'mi'rovna
A'LEY'METTIK G'YLYMDAR
Verevki'n Aleksei' Valenti'novi'с'
Janazarova Zay're Joldasbekovna
Jy'mabaeva Jy'mazi'i'a Kenjebaevna
Kaldybaeva Tynys'tyk Jy'madi'lovna
Komarov Oleg Evgenevi'с'
Ny'rbekova Janar Abaevna
Sadyrova Mansi'i'a Sapargali'evna
JER G'YLYMDARY
Gavri'lenko Oleg Dmi'tri'evi'с'
Djangy'lova Gy'lnar Kabataevna
Esjanova Ajar Sergeevna
Jy'magy'lov Temi'rbek Jamedovi'с'
Kerimbai' Nurjan Nurbergenuly
Ko's'im A'si'ma G'alymjanqyzy
Ty'rsy'nova Ai'sy'ly' Alas'evna
Hai'darov Kari'm Amenovi'с'
Tsaregorodtseva Antoni'na Gri'gorevna
S'vets Olga I'akovlevna
ZAN' G'YLYMDARY
Abdras'ev Ry'slan My'rathanovi'с'
Abi'lkasymov Egemberdi' Dai'rbekovi'с'
Aji'ny'ri'na Di'nara Aji'ny'rovna
Ai'tjan Bakyt Ersy'ltany'ly
Aki'mbekova Sai'da Ami'novna
Ali'mky'lov Erbol Temi'rhanovi'с'
Ali'hanova Gy'lnara Altynbekovna
Altaev Erlan Amangeldi'evi'с'
Amanjolova Botagoz Atymtaevna
Amerhanov Ry'slan Ai'tkali'evi'с'
Bai'sy'ltanov Altai' Bi'senovi'с'
Begali'ev Ernar Ny'rlanovi'с'
Bojqarauly Altai'
Di'denko Anatoli'i' Gri'gorevi'с'
Di'y'sebali'eva Soledad Sagi'novna
Eskendi'rov Ai'dos Abdrahmanovi'с'
Jy'rsi'mbaev Sagi'ndyk Kemalovi'с'
Jy'sy'pbekova Madi'na Koi's'i'baevna
Zaderi'i' Vera Vladi'mi'rovna
I'li'asova Gy'ljazi'ra Akty'reevna
Kali'eva Gy'lmi'ra Sady'akasovna
Kalkaeva Nesi'beli' Baki'tovna
Karagy'sov Farhad Sergeevi'с'
Karaev Ali'pas'a Agahanovi'с'
Kli'mki'n Sergei' I'vanovi'с'
Komarov Oleg Evgenevi'с'
Korjy'mbaev Ry'stem Aby'evi'с'
Kotova Ni'na Konstanti'novna
Ky'lbatyrov Amangeldy
Ky'lteleev Sagyndyk Tai'rovi'с'
Moroz Svetlana Pavlovna
My'si'li'mova Karlygas' Seri'kovna
My'si'n Ky'at Sani'i'azdanovi'с'
Nali'baev My'hamedjan Ny'ralyevi'с'
Nesterova Elena Vi'ktorovna
Ny'gmanov Ry'stem Rahi'mjanovi'с'
Ny'rmaganbet Ermek Talanty'ly
Ny'rmas'ev Y'sen Y'tegali'evi'с'
Omi'rjanov Esbol Toktarbaevi'с'
Ry'stemova Gay'har Ry'stembekovna
Sadvakasova I'ri'na Konstanti'novna
Saparali'eva Say'le Mamyrbekovna
Sari'na Sali'ma Abdykadyrovna
Satanova Lei'la My'sli'movna
Seri'kbekova Samal Bakytovna
Si'dorenko Tati'ana Vi'ktorovna
Sy'lai'mbekova Si'y'i'tai' Dokty'rbaevna
Sy'lei'manov Aki'f Fi'ry'di'novi'с'
Sy'lei'menov Mai'dan Ky'nty'arovi'с'
Teli'bekova I'ri'na Mendi'gereevna
Temirbolat Nurai's'a Serikqali'qyzy
Tlegenova Fati'ma Ai'darovna
Togai'baeva S'olpan Seri'kbaevna
Ty'ras'bekova Dari'i'a Abdi'gapparqyzy
Ty'rdali'ev Adi'lbek Y'ljabaevi'с'
Ty'i'akbaeva Ai'geri'm Samatovna
Y'varov Vi'tali'i' Ni'kolaevi'с'
Y'varova Natali'a Vi'talevna
Y'my'rzakov Ermek Any'arbekovi'с'
Hy'sai'nov Oleg Bai'ahmetovi'с'
Tsareva Lari'sa Olegovna
С'erni'akov Andrei' Andreevi'с'
MEDI'TsI'NA G'YLYMDARY
Ai'darky'lov Abdi'manap S'agataevi'с'
Aks'y'lakov Seri'k Ky'andykovi'с'
Amreeva Kymbat Erali'evna
Begai'darova Rozali'i'a Hasanovna
Bli'alev Seri'k Abdy'ali'evi'с'
Ki'm Zi'nai'da Gri'gorevna
Konkabaeva Ai'man Erejenovna
Mambetov Ny'rolla
Mans'ari'pova Almagy'l Ty'ley'ovna
Sagi'ntaeva Ray's'an Savetovna
Sadykov Kanat I'brai'movi'с'
Smagy'lov Ny'rlan Kemelbekovi'с'
Sy'ltanali'ev Tokan Anarbekovi'с'
S'armanov Toregeldy
MA'DENI'ETTANY'
Joldy'baeva Ajar Ky'anys'bekovna
O'NERTANY'
Asanova Balny'r Esmy'hambetovna
Djy'makova Y'mi'tjan Rahmety'llovna
Krykbaeva Sara My'kas'evna
PEDAGOGI'KA G'YLYMDARY
Abas'eva Peri'zat Alpysbai'qyzy
Abdol Эleonora Dosjanqyzy
Abi'lkasi'mova Gy'lzam
Aby'ova Anar Ersai'novna
Abykanova Bakytgy'l Tolybekovna
Ai'jambaeva Say'leky'l Jakes'ovna
Akbaeva Gy'lden Ny'rmambekovna
Akbaeva S'olpan Abi'lgazi'evna
Andasova Janar My'rzakali'evna
Aryngazi'n Kanapi'i'a My'barakovi'с'
Arynova Kari'ma S'ataevna
Asanov Jumatai' Ilesbai'uly
Askarova Janyms'a
Asmolova Li'y'bov Aleksandrovna
Ahmetov Akylbek Kabi'evi'с'
Ahmetova Oksana Sei'dy'llaevna
Ai'apova Gy'lzi'ra Borambaevna
Bazarbaeva Klara Konarovna
Bazargali'ev Gabi't Bagi'tjanovi'с'
Bai'my'kas'eva Gai'ni' Konysbaevna
Bai'ni'eva Ky'li'as' Temi'rgali'evna
Bai'ty'kenova Say'le Bai'di'ldaevna
Baktybaeva Ky'li'zat Sagyngali'evna
Balkenov Jy'rsi'n S'ai'ahmetovi'с'
Barsai' Baqyt Teljanqyzy
Begali'eva Say'le Bai'azovna
Bekmagambetov Ai'dos Jy'mas'evi'с'
Bi'li'alova Jy'par Tarenovna
Bi'ri'baeva Ny'rbany' Jy'ny'sovna
Bo'ji'g Janbolat
By'zay'bakava Klara Djai'darbekovna
Vali'eva Mai'ra
Gotti'ng Valenti'na Vladi'mi'rovna
Dai'rov Gapy'ry'lla
Dandybaev Jarylkap Bai'zy'llaevi'с'
Darmenova Rahi'i'a Abras'etovna
Djanaberdi'eva Say'le Abylkasymovna
Djy'sy'bali'eva Di'na My'ftahovna
Dosbenbetova Anar S'ai'mahanovna
Evdoki'mova Olga Ni'kolaevna
Elejanova S'ynar Kaparovna
Erges'baeva S'ynar Nalhojaevna
Erhoji'na S'attygy'l Lesbekovna
Esi'mova Di'nara Day'tovna
Esi'rkepov Jandos Mergenbai'uly
Es'i'mbetova Zabi'ra Berdi'bekovna
Jai'lay'ova Manat Kenesovna
Jai'sanbaev Temi'rbek Ramanky'lovi'с'
Jai'tapova Altnai' Albekovna
Jaki'i'anova Janna Gajkenovna
Janali'na Ray'za
Janday'ova Эlmi'ra Djy'resovna
Jedelov Ky'rmangazy Orazovi'с'
Jetpi'sbaeva Bakytgy'l Asylbekovna
Jy'mabaeva Gy'lnar Sapi'evna
Jy'mas'eva Ny'rjay'gan Sarsenovna
Jy'ny'sbekov Jaksybek I'bragi'movi'с'
Ju'sip Qadyr O'tegenuly
Zatynei'ko Anatoli'i' Mi'hai'lovi'с'
Zolotareva Lari'sa Romanovna
I'bragi'm Qai'rat A'menuly
I'bragi'mova Ny'rai'm Jani'bekovna
I'braeva Ky'li'an Jagi'parovna
I'vanova Tati'ana Bori'sovna
I'genbaeva Rabi'ga Tasbergenovna
I'dri'sov Salamat Ny'rmy'hanovi'с'
I'mas'ev Gi'zaty'lla
I'saeva Ku'lmaras' Ramaty'llaqyzy
I'skakova Lay'ra Ty'rlybekovna
I'slamgy'lova Svetlana Konstanti'novna
Kabekenov Gabi't Y'apovi'с'
Kazabeeva Vi'tali'i'a Alekssevna
Kazi'mova Di'nara As'y'basarovna
Kai'rgali'eva Gy'lfai'ry'z
Kali'akbarova Li'ai'li'a Tai'toley'ovna
Kami's'eva Gy'lny'r Abbasovna
Kammatov Katap Kammatovi'с'
Karaji'gi'tova Roza
Karaji'gi'tova Tamara Anatolevna
Karbaeva S'olpan S'ai'kenovna
Kasenov Soltanbek Kapasovi'с'
Kendi'rbekova Janar Hai'darovna
Kenjegy'lov Beket
Ki'ps'akov Sy'ltanmahmy't Akkaevi'с'
Kopjasarova Y'mi't I'bjanovna
Kos'erbaeva Ai'geri'm Ny'ralyevna
Kos'karova S'olpan Zaki'rovna
Ky'anbaeva Bai'an Y'ljagali'evna
Ky'anys'baeva Zay're Bekenovna
Ky'dai'bergenova Mai'ra Baktybaevna
Ky'lbekova Ai'gy'l Kenesovna
Ky'rymbaev Sai'at Gai'ni'evi'с'
Kydyrbaeva Ai'ky'my's
Qamaq A'bdika'rim Orysbekuly
Qosybaeva Y'mitjan Amankeldyqyzy
Magay'ova Akmaral Sabi'tollaevna
Mai'geldi'eva S'arban My'sabekovna
Mali'kov Ty'rsynbek Sabi'rovi'с'
Mamarai'mov My'hi'di'n Tas'by'latovi'с'
Mambetov Ny'rolla
Manabaeva Asyl S'angereevna
My'ky's'eva Gy'lnara Kabdy's'evna
My'tali'eva Dareje Ras'i'dovna
My'hanbetjanova Akmaral Y'tepbergenovna
Myrzas'eva Ai'gy'l Narmaganbetovna
Nazarova Gy'lmi'ra Asylbekovna
Ny'gmanova Hadi's'a Ermahas'evna
Ny'rmy'kas'eva Sali'ma Kai'rjanovna
Ny'rtazi'na Erkejan My'ratovna
Orazbaeva Fay'zi'i'a S'amsi'evna
Ospanov Bai'my'rat Ermagambetovi'с'
Ostaeva Ai'ymhan Batyrhanovna
Parhomenko I'ri'na Aleksandrovna
Rai'mbaeva Janat Sapabekovna
Rezi'n Jumabek S'alabekuly
Rysbaeva Ars'agy'l Klys'bekovna
Sadykova Ai'sly' Tajgali'evna
Samas'ova Gy'lfari'da Ergali'evna
Sametova Fay'zi'i'a Toley's'ai'hovna
Saparhodjaev Pajarbek I'braevi'с'
Sapi'eva Mai'ra Sai'movna
Sarbasova Karlygas' Amangeldi'novna
Say'ytbaeva Gy'lsi'm Zi'ki'ri'i'aevna
Sa'dy'aqasqyzy Ku'lbaram
Sei'lova Zoi'a Ty'ley'baevna
Semenova Lari'sa Aleksandrovna
Si'monov Sergei' Vasi'levi'с'
Smagli'i' Tati'ana I'vanovna
Smai'lova Y'lmeken My'hi'tovna
Smetova Almagy'l Amantaevna
Sy'ltan Jai'yk I'say'ly
Su'ndetuly Qylys'bai'
Syrbaeva S'ara Jetkerbaevna
Taby'lova Ai'nagy'l Berkenovna
Taji'gy'lova Gy'lmi'ra Oljabaevna
Tani'rbergenova Anar S'ynbolatovna
Tas'kenbaeva Saltanat Jy'majanovna
Tley'janova Gy'lnaz Kos'ki'mbaevna
Ty'rji'gi'tova Gai'ni'jamal Jai'lybaevna
Ty'sy'pbekova Madi'na Janbyrbaevna
Tynybaeva Bai'ansly'
Tiley'bai' Sa'rsenky'l S'ai'kamalqyzy
Y'senov Sagi'dy'lla Sagi'naevi'с'
Y'tali'eva Rai'han Sagi'tjanovna
Y'tes'kali'eva Ai'gy'l Madeni'etovna
Hai'yrjanova Bi'bi'gy'l Sei'lhanovna
Haki'mova Ti'ys'ti'k
Han Natali'a Ni'kolaevna
С'erni'avskai'a Olga Mi'hai'lovna
S'ajdekeeva Ny'rgy'l Kydyrbaevna
S'ardarbekov Dy'i'senbi'
S'arzadi'n Adi'lzada Magry'pbekovi'с'
S'ai'ahmetova Bei'bytgy'l Koi's'i'evna
S'ekerbekova S'i'ri'nkyz Ti'ley'bergenovna
S'rai'manova Gy'lmi'ra Sezdovna
S'y'gaeva Gy'ls'at Konratovna
PSI'HOLOGI'I'a G'YLYMDARY
Abdrahmanov Asan Эmi'levi'с'
Aksakalova Janna Kenjebekovna
Ali'mbaeva Roza Togai'ovna
Ami'rova Bi'bi'sara Ay'baki'rovna
Bazarbaeva Klara Konarovna
Bai'ni'eva Ky'li'as' Temi'rgali'evna
Demi'senova S'nar Saparovna
Erki'nbekova Mei'ri'm Anarbekovna
Ji'enbaeva Nadejda Bi'senovna
Kovalёv Sergei' Эdy'ardovi'с'
Kravtsova Tati'ana Maratovna
Ky'ki'na I'y'li'i'a Evgenevna
My'tali'eva Dareje Ras'i'dovna
Nazmy'tdi'nov Ri'zabek Agzamovi'с'
Namazbaeva Jami'li'a I'dri'sovna
Ny'rgali'eva Y'lmeken Satymovna
Ny'rmy'kas'eva Sali'ma Kai'rjanovna
Perlenbetov My'han Atenovi'с'
Sati'eva S'olpan Seri'kbosynovna
Tani'rbergenova Anar S'ynbolatovna
Hai'yrjanova Bi'bi'gy'l Sei'lhanovna
SAI'aSI' G'YLYMDAR
Aksakalova Madi'na Kenjebekovna
Ay'elgazi'na Tolkyn Ky'dai'bergenovna
Jy'mabaeva Jy'mazi'i'a Kenjebaevna
I'skakova Gy'lnar Kojagy'lovna
I's'pekbaev Janatbek Es'enkojaevi'с'
Ky'rmanky'lov Abai' Barmanky'lovi'с'
Mei'rmanov Satjan Ty'rganali'evi'с'
Nasi'mov My'rat Orlenbaevi'с'
Osi'mbaeva I'ndi'ra Sy'ltanovna
Sadykova Ai'sly' Tajgali'evna
Sahi'ev Say'let Ernazarovi'с'
Sy'ltanbaeva Gy'lmi'ra Seri'kbaevna
TARI'H G'YLYMDARY
Abdy'li'na Aksy'nkar Ty'rsy'novna
Abi's'eva Madi'na Magazovna
Abrai'mov Hosai' Kasymovi'с'
Ali'mbaev Ty'rgai' Ami'rhanovi'с'
Ay'baki'rova Janna Sakenovna
Ahmet Aqqali' Qabi'januly
Ahmetova Lai'la Sei'sembekovna
Bai'davletova Madi'na Dosbergenovna
Balgabaeva Gay'har Zkri'i'anovna
Barlybaeva Say'le Hati'i'atovna
Baty'ri'na Li'y'dmi'la Leoni'dovna
Bei'senbekova Ny'rsahan Ahmetovna
Berdygy'ji'n Leskali'i' Bazargali'evi'с'
Besbaev My'sa Sy'lei'menovi'с'
Varfolomeev Vi'ktor Vasi'levi'с'
Gorovoi' Vi'aс'eslav Vladi'mi'rovi'с'
Djy'magali'eva Ky'li'as' Vali'thanovna
Dosova Bi'bi'gy'l Aralbaevna
Evdoki'mov Valeri'i' Valenti'novi'с'
Jaki'n May'len Sovetovi'с'
Jaki's'eva Say'le Ay'kenovna
Jay'ymbaev Sagandyk Y'baevi'с'
Jy'mabaeva Jy'mazi'i'a Kenjebaevna
Ju'sip Qadyr O'tegenuly
Zy'eva Li'y'dmi'la I'vanovna
I'braev Y'ali'han Seri'kovi'с'
I'dresova Y'zdy'k Hami'evna
Kai'rgali'eva Gy'lfai'ry'z
Kali'eva Eley'han Toganbaevna
Kokebaeva Gy'ljay'har Kakenovna
Krasnobaeva Nelli' Leoni'dovna
Ky'lbatyrov Amangeldy
Kydyrali'n Y'rki'nbai'
Kydyrbaeva Ai'ky'my's
Qy'anys' Serik Oryng'ali'uly
Loman Valeri'i' Gri'gorevi'с'
Mami'rov Talgat Bazarbaevi'с'
Mendi'gereev Kopjasar By'latovi'с'
My'kanova Gi'y'lnar Kai'rolli'novna
My'sagali'eva Arai'lym Sabi'tovna
My'stafi'n Jeni'sbek
My'hi'tov Kabi'bek Sadi'rovi'с'
Ny'rpei'sova Bakyt Esli'ambekovna
Nysanova Sanjan Ky'andykovna
Omarbekov Talas Omarbekuly
Orazbakov Ai'tjan Jy'mabai'y'ly
Pody's'ki'n Aleksandr Ni'kolaevi'с'
Rahmanova Gy'lnara Batyrhanovna
Sadvokasova Zaki's' Ty'lehanovna
Saktaganova Zay'res' Gali'mjanovna
Samarki'n Sergei' Vladi'mi'rovi'с'
Sarmy'rzi'na Nagi'ma
Sarybaev Mei'ram Sei'senbaevi'с'
Sahi'ev Say'let Ernazarovi'с'
Sembi'nov My'rat Kaskenovi'с'
Smagy'lova Gy'lnara My'ratbekovna
Su'ndetuly Qylys'bai'
Tanatarova Jami'ga Taji'kovna
Telgari'n Ali'mjan Ny'gmanovi'с'
Ty'ley'ova Bahytgy'l Tley'baevna
Ty'rdali'ev Adi'lbek Y'ljabaevi'с'
Y'ali'eva Say'le Kabdymy'li'kovna
Y'skembaev Kanat Sadvokasovi'с'
Hai'yrjanova Bi'bi'gy'l Sei'lhanovna
S'ay'kenov Jangeldy Arsenovi'с'
S'otbakova Li'azat Kasymovna
I'aroс'ki'na Eli'zaveta Vi'ktorovna
TEHNI'KALYQ G'YLYMDAR
Adi'lbek Ny'rsagat Adi'lbekovi'с'
Ai'keeva Altyn Amanjolovna
Akas'ev Zaki'r Tahavi'evi'с'
Altai'y'ly Sagymbek
Asanova Ai'ny'r Esmy'hambetovna
Asanova Sabyrky'l Jai'lay'bekovna
Askarova Gy'lzat S'aki'rbekovna
Ahanov Seri'k Mei'rambekovi'с'
Baganov Ni'kolai' Anatolevi'с'
Bai'djanov Djy'mageldy Omarovi'с'
Bai'mahanova Zei'negy'l Ai'darovna
Bai'my'hamedov Mali'k Fai'zy'lovi'с'
Bai'ty'kenova Say'le Bai'di'ldaevna
Bastay'baeva Djeni'sky'l Jy'mahanovna
Bobkov Sergei' I'vanovi'с'
Brei'do I'osi'f Vy'lfovi'с'
Gali'ev Sei'tgali' Joldasovi'с'
Godyna Ni'kolai' Ni'kolaevi'с'
Dandybaev Maksy't Jy'mabekovi'с'
Day'renbekov Ky'anys' Koi's'ygy'lovi'с'
Dy'brovi'n Pavel Vasi'levi'с'
Erali'eva Say'le Janabergenovna
Esenamanova Mansi'i'a Sanakovna
Jakataev Toksan Ai'yphanovi'с'
Jaky'li'n Adi'l Sy'ltanovi'с'
Japarov Mei'rambek Kazi'movi'с'
Jarkevi'с' Olga Mi'hai'lovna
Jy'kabaeva Tamara Kokenovna
Jy'kebaeva Ty'les'a
Zay'rbekov Ny'rgali' Sabyrovi'с'
I'braev I'rs'ek Kaji'kari'movi'с'
I'braeva Orazbi'ke Toktarhanovna
I'dri'sov Salamat Ny'rmy'hanovi'с'
I'manov Jeni's
I'sagy'lov Ari'stotel Zei'ny'lli'novi'с'
I'smai'lov Bahti'i'ar Ras'i'dovi'с'
I'smai'lov Hai'ry'lla Bahti'i'arovi'с'
Kaveri'n Vladi'mi'r Vi'ktorovi'с'
Kaji'kenova Ai'gy'l S'arapatovna
Kaji'kenova Say'le S'arapatovna
Kai'narbekov Asemhan Kai'narbekovi'с'
Kasymkanova Hai'ni'-Kamal Mi'hai'lovna
Kelmag'ambetov Nurlybek Kis'panuly
Kenjegy'lov Beket
Ki'zatova Mai'gy'l Jalelovna
Kli'menko I'ri'na Sergeevna
Kony'nni'kova Svetlana Gavri'lovna
Ky'li'kov Vi'tali'i' I'y'revi'с'
Ky'rmangazi'eva Li'ai'li'a Taskali'evna
Ky'rmanov Ai'ap Konli'amjaevi'с'
Ky'sai'ynov Kappas
Ky's'ni'r Valenti'na Gennadevna
Qabylhami't Janargu'l Tog'ai'bai'qyzy
Qodar Erden Tasybekuly
Magavi'n Sabi't S'ami'levi'с'
Manjy'ri'n I'van Petrovi'с'
May'symbaeva Ali'i'a Dy'manovna
Mahatova Valenti'na Erki'novna
Moldabekov S'ai'ahmet
My'kanov Bei'by't Otanovi'с'
My'ravёv Oleg Pavlovi'с'
My'ratov Askar Aronovi'с'
My'stafi'na Janna Ty'rarovna
My'tanov Gali'mkai'r My'tanovi'с'
Mu'si'pov Say'ytbek Mu'si'puly
Myrzas'eva Ai'gy'l Narmaganbetovna
Naboko Elena Petrovna
Nazarov Esenjol Asylbekovi'с'
Ni'zametdi'nov Fari't Kamalovi'с'
Ni'ki'ti'n Evgeni'i' Bori'sovi'с'
Ny'rpi'sov Jy'mabek Amangaleevi'с'
Ny'sy'pbekov Bekbolat Rahi's'evi'с'
Omarova Y'lbosyn S'ai'hi'evna
Oskenbaev Almas Adi'lbekovi'с'
Sagi'nov Abylkas Sagi'novi'с'
Sagi'ntaev Savet Sagi'ntaevi'с'
Svi'derskai'a Di'ana Sergeevna
Sei'tova Nazi'ma Jy'manovna
Sei'tmy'ratov Angysyn Jasaralovi'с'
Sa'bdenbekuly O'mirzaq
Si'hi'mbaev My'ratbai' Ryzdi'kbaevi'с'
Skri'pni'kova Li'y'bov Vi'ktorovna
Smagy'lova Kars'i'ga Kanatovna
Smai'lova Ny'rgy'l Temi'rgali'evna
Smi'rnov I'y'ri'i' Mi'hai'lovi'с'
Sy'hov Mi'hai'l Vasi'levi'с'
Sultamurat Gu'lmi'ra I'zaty'llaqyzy
Sydykova Gy'lnar Ky'dai'bergenovna
Tapalova Ani'pa Sei'dali'evna
Ta'jibai'uly A'ny'ar
Ty'ley'ova Rai'gy'l Y'rynbasarovna
Ty'rsy'nbaeva Asel Kenji'bekovna
Y'derbaev Saken Sei'tkanovi'с'
Y'zdenbaev Janbai' S'y'i'ns'ali'evi'с'
Y'nai'baev By'lat Jarylgapovi'с'
Y'senbekov Jaksybek
Fes'i'n Bori's Ni'kolaevi'с'
Hadji'eva Leli'a Azretovna
Hai'darov Kari'm Amenovi'с'
С'ernavi'n Valeri'i' I'y'revi'с'
S'ajdekeeva Ny'rgy'l Kydyrbaevna
S'vets Olga I'akovlevna
S'i'ldebaeva Li'azzat Kadyrbekovna
I'y'ny'sova Altynai' Anarbaevna
FI'ZI'KO-MATEMATI'KA G'YLYMDARY
Abi'rov Akkabyl Ky'sai'novi'с'
Abykanova Bakytgy'l Tolybekovna
Ai'my'hanov Ai'tbek Kali'evi'с'
Aki's'ev Gabdolla
Ali'bi'ev Day'let By'des'ovi'с'
Ali'pova Bahyt Ny'ras'evna
Alontseva Dari'a Lvovna
Aryngazi'n Kanapi'i'a My'barakovi'с'
Afanasev Dmi'tri'i' Anatolevi'с'
Ahmanova Danna Maratovna
Babali'ev Ami'rbek May'lenbekovi'с'
Bakanov Gali'tdi'n Bakanovi'с'
Baltabekov Ashat Sekerbaevi'с'
Barsai' Baqyt Teljanqyzy
Bei'sebaev Amangelde Ky'rbanovi'с'
Beli'sarova Fari'da Beksy'ltanovna
Berdys'ev Abdy'may'vlen Sy'lei'manovi'с'
Bi'li'alova Jy'par Tarenovna
By'kenov Mahat My'hamedi'evi'с'
Dai'rov Gapy'ry'lla
Djomartova S'olpan Abdrazakovna
Djy'mamy'hambetov Djangi'rhan
Elejanova S'ynar Kaparovna
Eley'ov Abdrahman Aby'ovi'с'
Erdybaeva Nazgy'l Kadyrbekovna
Ermaganbetov Kanat Toley'hanovi'с'
Esenbaeva Gy'lsi'm Ahmadi'evna
Es'keev Ai'bat Rafhatovi'с'
Janby'si'nova Bogdat Hamzeevna
Jetpi'sov Qabylda
Zay'rbekov Ny'rgali' Sabyrovi'с'
I'braev Ni'i'azbek Hamzauly
I'dri'sov Salamat Ny'rmy'hanovi'с'
I'manberdi'ev Kanjarbek Baltabaevi'с'
I'mas'ev Gi'zaty'lla
I'smai'lov Jaraskan Ty'legenovi'с'
I'smai'lov Hai'ry'lla Bahti'i'arovi'с'
Kalakov Bergen Abi'tovi'с'
Kammatov Katap Kammatovi'с'
Karaji'gi'tova Tamara Anatolevna
Kenjegy'lov Beket
Kosov Vladi'mi'r Ni'kolaevi'с'
Ko'ketai' Temirg'ali' A'bildauly
Ky'anbaeva Bai'an Y'ljagali'evna
Ky'rmanbekkyzy Ny'rgy'l
Ky'rmangazi'eva Li'ai'li'a Taskali'evna
Ky's'ni'r Valenti'na Gennadevna
Qabylhami't Janargu'l Tog'ai'bai'qyzy
Qonys Arystanbek Qonysuly
Mazakov Talgat Jaky'povi'с'
Mai'lybaeva Ai'man Djadgereevna
Makas'ev Erlan Prmaganbetovi'с'
Mamarai'mov My'hi'di'n Tas'by'latovi'с'
My'tanov Gali'mkai'r My'tanovi'с'
Myrzas'eva Ai'gy'l Narmaganbetovna
Omarov Abdyhabi' My'hi'tovi'с'
Omarov Ky'rmangazy Ky'ralovi'с'
Plotni'kov Sergei' Vi'ktorovi'с'
Ramazanov My'rat I'braevi'с'
Sagi'ntaev Savet Sagi'ntaevi'с'
Sagi'ntaeva Say'le Savetovna
Saki'pova Say'le Erkes'evna
Sarsembaeva Ai'ganym Tnysbekovna
Sei'tmy'ratov Angysyn Jasaralovi'с'
Seli'verstova Evgeni'i'a Vladi'mi'rovna
Smagy'lov Janai'dar Kai'darovi'с'
Syzdykova Nazym Kosarbekovna
Tagaeva Bati'ma Seri'kbaevna
Temi'rbekov Ny'rlan My'hanovi'с'
Ty'rbaev Boranbai' Esmahanbaevi'с'
Ty'rgy'mbaev Mendybai' Jaki'i'anovi'с'
Ty'res'baev Abdi'lda Ty'res'baevi'с'
Ty'rji'gi'tova Gai'ni'jamal Jai'lybaevna
Ty'tanov Seri'kpai' Ky'spanovi'с'
Y'rmas'ev Bai'day'let Amantaevi'с'
Y'tey'li'eva Kamka
Hadji'eva Leli'a Azretovna
Hai'darov Kari'm Amenovi'с'
С'i'rkova Li'y'bov Vasi'levna
S'ajdekeeva Ny'rgy'l Kydyrbaevna
S'vets Olga I'akovlevna
I'y'rov Vi'ktor Mi'hai'lovi'с'
FI'LOLOGI'I'a G'YLYMDARY
Abdrahmanova Jy'mazi'i'a Maji'tovna
Abdy'ov My'hammadgali' I'li'asovi'с'
Abi's'eva Vera Ty'kenovna
Abylkasymova Ky'ltai'
Avakova Ray's'angy'l Ami'rdi'novna
Adi'lbekova Lazzat Mahai'ovna
Adi'lova Almagy'l Sovetovna
Ai'tbaev Y'mi'rzak
Almay'tova Asi'i'a Bazarbaevna
Amanbaeva Gali'na I'y'sy'povna
Amandykova Say'le Hamzeevna
Ani'щenko Olga Aleksandrovna
Asanov Kamas'ke Day'letkanovi'с'
Atas'ev Seri'k My'ratovi'с'
Ai'apova Gy'lzi'ra Borambaevna
Bai'goji'na Akmaral Egey'baevna
Bai'day'letova Ai'akoz O'tey'qyzy
Bai'ni'eva Ky'li'as' Temi'rgali'evna
Balmagambetova Jannat Toley'ovna
Baltogaeva Jai'li' Elepovna
Bataeva Froza Asanovna
Bi'jkenova Ai'gy'l Ermekovna
Boky'leva Bota Seri'kkanovna
Djy'magy'lova Mari'i'as' S'i'rdaevna
Di'y'anova Rai'ky'l Kenesbaevna
Dmi'tri'y'k Natali'a Vasi'levna
Eley'ova Ai'gy'l Sergeevna
Eles'eva Akzi'ra
Jarkova Valenti'na I'vanovna
Jarylg'apov Jansai'a Jang'azyuly
Ji'renov Sai'an Amanjoly'ly
Jy'mabaeva Gy'lnar Sapi'evna
Jy'magy'lov Sagymbai' Botpaevi'с'
Jy'ni'sova Mai'ra Abi'by'llaevna
Jy'yntaeva Zamzagy'l Nagas'ybaevna
Ju'sip Qadyr O'tegenuly
Zai'sanbaeva Gy'lnar Ni'gmetovna
Zenkova Tati'ana Vi'talevna
I'si'na Gay'har I'li'kes'evna
I'hsangali'eva Gy'lnara Ky'anys'evna
Kabylgazi'na Klara
Kazabeeva Vi'tali'i'a Alekssevna
Kakjanova Fazi'ra Ai'darhanovna
Kali'ev Bekty'rsyn Amanky'lovi'с'
Kamelova Sani'i'a I'bragi'movna
Kamzi'n Kaken
Kanapi'na Say'le Galymbekovna
Kangy'ji'na Togjan My'talapovna
Kartas'ёva Anna Nahemovna
Ka'ribozuly Bag'dat
Kokybasova Gy'lnar Bozymbaevna
Kos'erova Ky'ralai' Kyrymbaevna
Ky'rmanbaeva Almagy'l Ali'evna
Kydyrbaeva Ai'ky'my's
Leonova Alla I'vanovna
Li'fanova Tati'ana I'y'revna
Lokti'onova Natali'a Petrovna
Maji'taeva S'ara
Moldasanov Ersai'yn Mys'anovi'с'
My'hambetov Jomart I'baty'lli'evi'с'
My'htarov Amangali' Hami'dollay'ly
Nesteri'k Эlla Vladi'mi'rovna
Ny'rgali'eva Madi'na My'hamedkali'evna
Ny'rekes'ova Gy'lnaz Rahmetbekovna
Ny'rjanova Janna Sovethanovna
Ny'rsy'ltankyzy Jazi'ra
Ny'rs'ai'hova Janar Azi'lhanovna
Orazbaeva Fay'zi'i'a S'amsi'evna
Ospanova Fari'da Ami'rbekovna
Pak Margari'i'ta Konstanti'novna
Peс'erski'h Tali'i'a Fai'azovna
Pri'mbetov Ty'rmahanbet Ty'les'ovi'с'
Pс'elki'na Tati'ana Rosti'slavovna
Ramazanova Janar Sembekovna
Rahymov Berik Serikbai'uly
Sabi'rova Gy'lbany' Ny'ry'movna
Sadybekova Sali'ma Izbasqanqyzy
Sadykov Sei'dy'lla
Sadykova Ai'sly' Tajgali'evna
Sali'hova Ai'ymgy'l Zi'nelgabi'denovna
Sametova Fay'zi'i'a Toley's'ai'hovna
Say'rbaev Ri's'at Jy'rkenovi'с'
Segi'zbaeva Kenjegy'l Ky'ny'sbaevna
Sei'lhan Ai'gu'l Qay'atai'qyzy
Serda'li Bekjigit Kenjebekuly
Si'mbaeva Sali'ma
Smagy'lov Jandos Kojahmety'ly
Sy'ltangy'bi'eva Ai'gy'l Ai'tmy'hanovna
Su'ndetuly Qylys'bai'
Taji'keeva Akerke S'oketaevna
Tezekbaeva Gy'ljan Amangeldi'novna
Ty'ley'baeva Samal Abaevna
Ty'rsy'nova Marhaba Ahmetkali'evna
Tu'i'te Eldos Erg'azyuly
Y'tesbaeva Jy'mabi'bi' Maratovna
Y'tes'eva Evgeni'i'a Adylovna
Hai'rjanova Ahmaral Hati'fovna
Hai'yrjanova Bi'bi'gy'l Sei'lhanovna
FI'LOSOFI'I'a G'YLYMDARY
Ai'tbaev Ongar
Bai'darov Erki'n Y'lanovi'с'
Baty'ri'n Vladi'mi'r Stepanovi'с'
By'lekbaev Sagadi' Bai'y'zakovi'с'
Joldy'baeva Ajar Ky'anys'bekovna
Ju'sip Qadyr O'tegenuly
Kaki'mjanova Margari'ta Kabdy'laevna
Kari'pbaev Bai'jol I'skakovi'с'
Kebi'na Natali'a Anatolevna
Koly'mbaev Bi'sembai' Ergaleevi'с'
Ky'lsari'eva Aktolkyn Ty'rly'kanovna
Kydyrbaeva Ai'ky'my's
Qodar Za'mza' Mu'ta's'qyzy
Protopopova Anna Bori'sovna
Rojkov Aleksandr Vi'ktorovi'с'
Sag'i'qyzy Ai'ajan
Sarsenbaeva Zay're Ny'ry'llaevna
Smagy'lov Esbosyn Merkes'evi'с'
Soloveva I'ri'na Alekseevna
Telebaev Gazi'z Ty'rysbekovi'с'
Toqsanbaeva Gy'ldana Erjanqyzy
Ty'rysjanova Roza Ki'malhanovna
Hai'yrjanova Bi'bi'gy'l Sei'lhanovna
HI'MI'I'a G'YLYMDARY
Abdykali'kova Kali'mas' Ahatovna
Ai'nabaev Asanali' Any'arovi'с'
Amerhanova S'ams'i'i'a Kenjegazi'evna
Appazov Nurbol Orynbasaruly
Artykova Dana Mykty-Kereevna
Ahataev Nurlybek Aqarystanuly
Bai'kenov My'rzabek I'spolovi'с'
Balyqbaeva Gu'ljan To'lepbergenqyzy
By'rkeev Mei'ram Jy'ny'sovi'с'
Gazali'ev Arstan May'lenovi'с'
Davrenbekov Santai' Janabi'lovi'с'
Dandybaev Jarylkap Bai'zy'llaevi'с'
Da'rmag'ambet Klara Hai'rollaqyzy
Di'y'sebaev Hanat Ali'mjanovi'с'
Ermag'ambet Bolat To'ley'hanuly
A'bsa't Za'y're Baqi'qyzy
Japarova Li'azzat Janybekovna
Jy'magali'eva Batjan My'kanovna
Jy'magali'eva Tolkyn Sergazyevna
I'braev Marat Ki'ri'mbaevi'с'
I'mas'ev Erki'n Maji'tovi'с'
Kajmy'ratova Akerke Temi'rgali'evna
Kanaeva Zyli'ha Kojamky'lovna
Karaji'gi'tova Roza
Kari'mova Ali'i'a Bolatovna
Kasenov By'lat Ky'ny'rovi'с'
Kasenov Rymhan Zei'nollaevi'с'
Kenjetaeva Say'le Orynbaevna
Koki'basova Gy'lmi'ra Tolepbergenovna
Ky'anys'kali'ev Ki'smet
Ky'rmanova Alfi'i'a Fari'dovna
Ky'tjanova Kams'at Jambylovna
Mamraeva Klara Martbekovna
Merhatuly Nurlan
Moldabekov S'ai'ahmet
My'ky's'eva Gy'lnara Kabdy's'evna
My'stafi'n Edi'ge Sy'i'ndi'kovi'с'
Nasi'rov Rahmety'lla
Py'stolai'ki'na I'ri'na Anatolevna
Rahi'mjanova Nazym Janbyrbaevna
Ry'stembekov Kenjebek Ty'sy'povi'с'
Salkeeva Li'azat Kari's'ovna
Snegovski'h Natali'a Mi'hai'lovna
Sy'grali'na Lari'sa Maratovna
Tajbaev Erkeblan My'ratovi'с'
Taji'baeva Sagdat Mederbekovna
Tay'rbaeva Gy'ljan Ormantaevna
Ty'lemi'sova Gy'ljamal Bagi'tovna
Y'a'li' Ai'tolqyn Sai'lay'bekqyzy
S'i'baeva Ai'geri'm Kai'ry'llaevna
ЭKONOMI'KA G'YLYMDARY
Abaeva Anargy'l Abaevna
Adi'etova Эlmi'ra Mi'zamgali'evna
Azatbek Tolqyn
Ai'ky'pes'eva Di'na Mali'kajdarovna
Ai'magambetova Ai'da Day'karaevna
Ai'nabek Ky'andyk Sali'hy'ly
Akbaev Erbolsyn Ty'rsynovi'с'
Akmoldi'na Batjan Ny'rali'evna
Ali'mbaeva Mi'rseda Ny'rali'evna
Ali'nov Mahsat S'arapatovi'с'
Andarova Roza Kabykenovna
Appakova Gy'lmi'ra Nesi'pbekovna
Ahmetova Gy'lmi'ra Ty'legenovna
Babajanova Janat Abdy'manapovna
Badanova Kani'shan Rahmanbaevna
Bazarova Say'legy'l Ky'rmanbaevna
Bai'gelova Ai'gy'l Ny'rali'evna
Bai'mahambetova Gy'lnara I'bragi'movna
Bai'my'hamedov Mali'k Fai'zy'lovi'с'
Bai'my'has'eva Manс'y'k Konysbaevna
Bai'myrzaeva Madi'na Kalambekqyzy
Bai'ahmetov Tley'han
Bei'senova Li'azzat Zi'i'adenovna
Beketova Kamar Nazarbekovna
Bektleeva Di'na Erby'latovna
By'ti'n Erke-By'lan Majekenovi'с'
Vorobeva Svetlana Mi'hai'lovna
Gabdy'lli'n Ny'rlan I'mangazi'evi'с'
Gorelova Natali'a Sergeevna
Dambay'lova Gy'lmi'ra Kari'mjanovna
Djy'keeva Ky'li'as' Kalambekovna
Dy'zelbaeva Gy'ls'at Beri'kbaevna
Dy'i'senbaeva Botagoz Bai'my'hanbetovna
Elpanova Madi'na Abjali'evna
Erni'i'azova Janat Ny'rahmetovna
Eseki'na Bahyt Kamalbekovna
Esymhanova Zei'negy'l Klys'bekovna
A'bdimomynova Almaku'l S'a'kirbekqyzy
Janat Myrzabek
Jani'bekova Gay'har Kaldanovna
Japarov Karboz Japarovi'с'
Jaheeva Madi'na By'keevna
Zolotareva Svetlana Vi'talevna
I'smy'ratov Sabi't Bori'sovi'с'
Kalpakpaeva Janat My'ratovna
Karataeva Elena Vi'ktorovna
Karenov Ras'i't Sattarovi'с'
Kemelbaeva Ali'i'a Sadykovna
Komarov Oleg Evgenevi'с'
Komekbaeva Lэi'lэ Syzdykovna
Ky'dai'bergenov Kazbai'
Ky'lmy'rzaev Ny'rlan Seri'kovi'с'
Ky'nhojaev Day'let Najmanovi'с'
Qazbai'qyzy Ai'nur
Li'sova Natali'a Aleksandrovna
Mamraeva Di'nara Gabi'tovna
Mi'zanbekova Sali'ma Kaspi'evna
Mi's'y'li'na Olga Vladi'mi'rovna
Moldahmetov Ri's'ad Kabdy'ali'evi'с'
My'kas'ev Temerbai' Aby'gali'evi'с'
My'saeva Ai'man Amangeldi'evna
My'hanova Ai'gy'l Erdenbekovna
Nabi'ev Erboz Nabi'evi'с'
Nazarс'y'k I'van Makarovi'с'
Nay'ryzbaev Asylbek Jy'mabaevi'с'
Ny'rgali'eva Almagy'l S'ai'my'ratovna
Ny'rmagambetova Li'ai'li'a I'skendi'rovna
Ny'rpei'sov Boranky'l Gabdy'llaevi'с'
Parmanova Ri'mma Sy'ltanky'lovna
Pri'tvorova Tati'ana Petrovna
Rai'hanova Gy'lny'r Amankeldi'evna
Ri'za Nagi'ma Mahsatovna
Sabi'rova Rysty Ky'andi'kovna
Sagi'ntaeva Say'le Savetovna
Sadvakasov Evgeni'i' Kazgenovi'с'
Sady'ov Askar Jy'magy'lovi'с'
Sadykova Janar Ertaevna
Satmy'rzaev Asan Adasbekovi'с'
Say'ry'kova Ai'ny'r Kanalbaevna
Si'tenko Di'ana Anatolevna
Si'hi'mbaev My'ratbai' Ryzdi'kbaevi'с'
Smagy'lova Ni'ai'li'a Ty'rarbekovna
Syzdykova Эlmi'ra Jaslanovna
Syrbaeva S'ara Jetkerbaevna
Talapbaeva Gy'lnar Edi'lovna
Tay'baev Ai'apbergen Aldanaevi'с'
Temi'rbekova Janar Amangeldyevna
Tley'berdi'nova Ai'jan Tohtarovna
Y'mi'rzakova Mery'ert Abdy'ali'evna
Y'razbaev Ny'rlan Jetkergenovi'с'
Y'tebaeva Jeni'sky'l Abdi'kari'movna
Y'tegenova Kams'at Amandykovna
Y'tepkali'eva Kansy'ly' My'saevna
Hy'sai'nova Ji'bek Sei'tovna
S'aeki'na Janat Mi'hai'lovna
S'albolova Y'rpas' Jani'i'azovna
S'algi'mbaeva Ky'li'as' Basargabyzovna
S'ai'ahmetova Ky'ls'ari'i'a Orakpaevna
S'ti'ller Mari'na Vladi'mi'rovna