(11.5.1904-14.1.1985gg.) Sovetski'i' y'с'enyi' – arheolog, osnovatel kazahstanskoi' arheologi'с'eskoi' s'koly, i'stori'k, эtnograf, li'teraty'roved, i'sky'sstvoved, d-r fi'lologi'с'eski'h nay'k (1945g.), akademi'k AN Kazah.SSR (1958g.), professor (1960g.). Zasly'jennyi' dei'atel nay'ki' Kazah. SSR (1961g.).
S 1946g. – stars'i'i' nay'с'nyi' sotry'dni'k, zav. otdelom i' di'rektorom I'nsti'ty'ta i'stori'i', arheologi'i' i' эtnografi'i' AN Kazah. SSR. Try'dy M. posvi'aщeny i'stori'i' materi'alnoi' i' dy'hovnoi' ky'lty'ry kazahov, i'm byli' otkryty y'ni'kalnye arheologi'с'eski'e pami'atni'ki' эpohi' bronzy i' rannego jeleza. Stoi'al y' i'stokov i'zy'с'eni'i'a arheologi'с'eski'h i' arhi'tekty'rnyh pami'atni'kov I'y'ga Kazahstana.

1.Osedlye poseleni'i'a VIII-XIII vv. na severnyh sklonah Karatay'. // I'zvesti'i'a AN Kaz.SSR. Seri'i'a arheologi'с'eskai'a. Vypy'sk 1., Alma Ata, 1948.
2.Arhi'tekty'ra Kazahstana. Alma Ata, 1959. (v soavtorstve s Basenovym T.K., Mendeky'lovym M.M.)