Korky't i'li' Korkyt — legendarnyi' ti'y'rkski'i' poэt-pesenni'k i' kompozi'tor IX veka, vyhodets i'z stepei' vdol reki' Syr-Dari'a. Sozdatel kobyza, akyn, skazi'tel, pokrovi'tel poэtov i' my'zykantov. Predani'i'a o Korkyte vstreс'ai'y'tsi'a y' ti'y'rkski'h narodov ki'pс'akskoi' (kazahi', karakalpaki') i' osobenno i'y'jnoi' ogy'zskoi' vetvi': ty'rkmen, azerbai'djantsev i' ty'rok. Y' ni'h vseh prakti'с'eski' obщi'i' narodnyi' эpos «Ogy'z-name».Korkyt-ata

Legenda rasskazyvaet с'to Korkyt smolody' ne smog pri'mi'ri'tsi'a so skoroteс'nosti'y' с'eloveс'eskoi' ji'zni', poэtomy' res'i'l borotsi'a proti'v nei'zbejnoi' smerti'. My'с'i'myi' svoi'mi' mysli'ami' i' goni'myi' meс'toi' o bessmerti'i', Korkyt y'hodi't ot li'y'dei', no vezde i' vsi'y'dy' on vi'di't smert: v lesy' — sgni'vs'ee i' svali'vs'eesi'a derevo govori't emy' o svoei' smerti' i' o nei'zbejnom kontse dli'a samogo Korkyta; v step — kovyl, vygorai'a pod solntsem, govori't emy' o tom je; daje moщnye gory povedali' emy' ob oji'dai'y'щem i'h razry's'eni'i', nei'zmenno dobavli'ai'a, с'to takoi' je konets jdёt i' Korkyta. Vi'di'a i' slys'a vsё эto, Korkyt v svoi'h odi'noki'h terzani'i'ah vydolbi'l i'z dereva s'i'rgai' — pervyi' kobyz, nati'any'l na nego stry'ny i' zai'gral, i'zli'vai'a svoi' my'с'i'telnye mysli' i' с'y'vstva. On vloji'l vsi'y' svoi'y' dy's'y' v эti' melodi'i', i' с'y'desnye zvy'ki' ego stry'n prozvy'с'ali' na ves mi'r, dos'li' do li'y'dei', zahvati'li' i' pleni'li' i'h. S teh por melodi'i' Korkyta i' sozdannyi' i'm kobyz pos'li' stranstvovat po zemle, a i'mi'a Korkyta ostalos bessmertnym v stry'nah kobyza i' v serdtsah li'y'dei'.

«Legenda o Korkyte gly'boko opti'mi'sti'с'na, smysl eё zakli'y'с'aetsi'a v tom, с'to Korkyt nas'ёl bessmerti'e v sly'jeni'i' с'eloveс'estvy' sozdannym i'm i'sky'sstvom» (Vali'hanov С'. С'. Sobrani'e soс'i'neni'i'. — Alma-Ata, 1961, t. I).

«Legenda o Korkyte — odi'n i'z sterjnevyh komponentov kazahskoi' mentalnosti'» (С'okan Vali'hanov).

Po legendam, po prosbe samogo Korkyta, na ego mogi'ly' byl polojen kobyz, ti'ho zvy'с'avs'i'i' pri' poryvah vetra vo vse vremena.

Arhi'tekty'rnyi' pami'atni'k v forme kobyza v с'est Korkyt-ata byl soory'jёn v 1980 gody' v Karmakс'i'nskom rai'one Kyzylordi'nskoi' oblasti' Kazahstana. Avtory — arhi'tektor B. I'braev i' fi'zi'k-aky'sti'k S. I'sataev. Pri' dy'noveni'i' vetra on naс'i'naet zametno zvy'с'at i' vse proezjai'y'щi'e mogy't slys'at melodi'i'y' vetra. Pami'atni'k vi'den i' i'z okon prohodi'aщi'h ty't je poezdov, sledy'i'y'щi'h i'z Moskvy v Tas'kent i' Alma-Aty'.

Na meste zahoroneni'i'a Korkyta na beregy' reki' Syrdari' pri'bli'zi'telno v X—XI vv. byl vozdvi'gny't mavzolei' «Korkyt-Ty'be», с'to v prostonarode oznaс'ai'y't — Poi'y'щi'e try'by. S vekami' on pri's'ёl v razry's'eni'e. V 1997 gody' provedena restavratsi'i'a pami'atni'ka Korkyta. Sozdan tselyi' arhi'tekty'rnyi' ansambl — kompleks s amfi'teatrom, gosti'ni'tsei' i' dry'gi'mi' obektami'. A v 2000 gody' pri' nёm byl sozdan my'zei'.

V 2001 gody' v Kazahstane y'с'rejdёn Obщestvennyi' fond «Korkyt» s tseli'y' rasprostraneni'i'a znani'i' v obщestve o vozdei'stvi'i' ky'lty'ry koс'evyh ti'y'rkov na mi'rovy'i'y' my'zykalny'i'y' ky'lty'ry'.

S 2006 goda Mi'nky'ltom Respy'bli'ki' Kazahstan i' aki'matom goroda Kyzylordy provodi'tsi'a Mejdy'narodnyi' festi'val «Korkyt i' my'zyka Veli'koi' Stepi'».

V 2008 gody' v stoli'tse Kazahstana Astane razbi't skver i' y'stanovlen pami'atni'k-kompozi'tsi'i'a «Korkyt kobyz».

I'menem Korkyta nazvany Kyzylordi'nski'i' gosy'darstvennyi' y'ni'versi'tet, aэroport «Korkyt-ata» v Kyzylorde, y'li'tsy v gorodah Kazahstana.