V Almaty proi'det II Mejdy'narodnai'a Zi'mni'ai'a s'kola jy'rnali'sti'ki' i' kommy'ni'katsi'i'

S 6 po 8 ferali'a 2015 goda v obrazovatelno-ozdorovi'telnom komplekse «Tay'-Turan», raspolojennoi' v I'le-Alatay'skom gosy'darstvennom natsi'onalnom parke Almati'nskoi' oblasti' by'det prohodi't II Mejdy'narodnai'a Zi'mni'ai'a s'kola jy'rnali'sti'ki' i' kommy'ni'katsi'i' «Medi'a By'dy'щego: Ni'y'sonomi'ka. Trendy. Novosti'».

            Organi'zatorom Zi'mnei' s'koly jy'rnali'sti'ki' i' kommy'ni'katsi'i', kotorai'a provodi'tsi'a vtoroi' raz v эtom gody' vysty'paet nay'с'nyi' tsentr gy'mani'tarnyh i'ssledovani'i' «Medi'asfera» faky'lteta jy'rnali'sti'ki' KazNY' i'meni' al-Farabi' pri' podderjke Klasternogo bi'y'ro I'y'NESKO v g.Almaty, Departamenta obщestvennoi' i'nformatsi'i' OON v RK, OO «Kly'b glavnyh redaktorov» i' y'ni'versi'teta «Turan» i' I'zdatelskogo doma «Qazaq y'ni'versi'teti».   

V ramkah Zi'mnei' s'koly po programme «Эkonomi'ka novostei': I'nformatsi'onnai'a эvoli'y'tsi'i'a ot i'zdatelstva do эlektronnoi' medi'i'» by'dy't organi'zovany master-klassy i' semi'nary-treni'ngi' po sledy'i'y'щi'm mody'li'am:

  • «Bi'znes podgotovki' gazetnyh novostei'»
  • «Sotsi'alnai'a medi'a-konvergentsi'i'a»
  • «Medi'ami'ks peс'ati' i' эlektronnyh SMI'»
  • «Medi'avi'zy'ali'zatsi'i'a: Foto. Vi'deo. Ay'di'o»
  • «Rynok kontent-marketi'nga Digitalmedia».

Vsem y'с'astni'kam by'dy't vry'с'eny serti'fi'katy ob okonс'ani'i' ky'rsa povys'eni'i'a kvali'fi'katsi'i'.

 Dli'a zapi'si' na ky'rs i' podaс'i' zai'avki' dli'a y'с'asti'i'a v programme:

  • Kontaktnye telefony: +7(727)2211429; +7(737)373338-1351
  • Mob: +77011527488; +77074143415
  • e-mail: Gulmira.Sultanbayeva@kaznu.kz, sultanbaeva@mail.com, sultanbaeva_g@mail.ru