NA ЭTOI' STRANI'TsE PREDSTAVLENY Y'С'ENYE, VNESS'I'E BOLS'OI' VKLAD V NAY'KY' I' OBRAZOVANI'E