Ai'thoji'n-My'rat-Abenovi'с'My'rat Abenovi'с' Ai'thoji'n — spetsi'ali'st v oblasti' moleky'li'arnoi' bi'ologi'i' i' bi'ohi'mi'i', akademi'k Akademi'i' nay'k KazSSR (1983), doktor bi'ologi'с'eski'h nay'k (1977), professor (1980), lay'reat Leni'nskoi' premi'i' (1976), y'с'eni'k akademi'ka A. S. Spi'ri'na.

V 1962 gody' okonс'i'l Kazahski'i' gosy'darstvennyi' y'ni'versi'tet i'meni' S. M. Ki'rova, v 1965 gody' — aspi'ranty'ry' Moskovskogo gosy'darstvennogo y'ni'versi'teta i'meni' M. V. Lomonosova.

V 1965—1967 godah rabotal mlads'i'm nay'с'nym sotry'dni'kom, v 1967—1969 godah stars'i'm nay'с'nym sotry'dni'kom I'nsti'ty'ta botani'ki' Akademi'i' nay'k KazSSR.

V 1969—1978 godah — zavedy'i'y'щi'i' laboratori'ei', v 1978—1983 godah — di'rektor I'nsti'ty'ta botani'ki' Akademi'i' nay'k KazSSR. V 1983—1987 godah — di'rektor I'nsti'ty'ta moleky'li'arnoi' bi'ologi'i' i' bi'ohi'mi'i' AN KazSSR.

V 1986—1987 godah — prezi'dent Akademi'i' nay'k KazSSR.

Vklad v nay'ky'

My'rat Ai'thoji'n byl osnovatelem moleky'li'arnoi' bi'ologi'i' i' bi'otehnologi'i' v Kazahstane. Ai'thoji'n odni'm i'z pervyh v mi'rovoi' nay'ke provёl sravni'telnoe i'zy'с'eni'e beloksi'ntezi'ry'i'y'щego apparata y' vyss'i'h organi'zmov, zani'malsi'a poi'skom i' i'zy'с'eni'em fi'zi'ko-hi'mi'с'eski'h svoi'stv i'nformosom v rasti'telnyh kletkah v gry'ppe akademi'ka A. S. Spi'ri'na. Gry'ppa otkryla klassy i'nformosom rasteni'i' — svobodnye tsi'toplazmi'с'eski'e, poli'somno-svi'azannye i' i'adernye, vkli'y'с'ai'a RNK-svi'azyvai'y'щi'e belki'.

V 1983 gody' Ai'thoji'n organi'zoval I'nsti'ty't moleky'li'arnoi' bi'ologi'i' i' bi'ohi'mi'i' Akademi'i' nay'k KazSSR. V 1987 gody' i'm byl organi'zovan Kazahski'i' selskohozi'ai'stvennyi' bi'otehnologi'с'eski'i' tsentr, gde provodi'atsi'a raboty po kletoс'noi' i' gennoi' i'njeneri'i' rasteni'i'. My'rat Ai'thoji'n vpervye vvёl ky'rs moleky'li'arnoi' bi'ologi'i' i' ri'ad spetsi'alnyh ky'rsov dli'a sty'dentov bi'ologi'с'eskogo faky'lteta Kazahskogo gosy'darstvennogo y'ni'versi'teta.

Pod ry'kovodstvom Ai'thoji'na byl razrabotan kompleks pri'borov dli'a avtomati'zatsi'i' moleky'li'arno-bi'ologi'с'eski'h эksperi'mentov, kotoryi' byl zaщi'щёn 15 avtorski'mi' svi'detelstvami' i' 16 patentami' v vedy'щi'h stranah.

Nagrady

  • Leni'nskai'a premi'i'a (1976) — za tsi'kl rabot «Otkryti'e i'nformosom — novogo klassa vny'tri'kletoс'nyh с'asti'ts».
  • Zanesёn v «Zoloty'i'y' kni'gy' poс'ёta KazSSR» (1974).
  • Zolotai'a medal Sovetskogo fonda mi'ra (1987).
  • Orden Dry'jby narodov (1987).