Аскарова Гульзат Шакирбековна

РЕДАКТИРОВАТЬ БИОГРАФИЮ

Аскарова-Гульзат-ШакирбековнаИИН: 700126401115

Дата рождения: 1970-01-26

Место рождения: Кызылординская область

Место работы: Кызылординский государственный университет имени Коркыт Ата

Должность: старший преподаватель

E-Mail: gulzat70@mail.ru

Научное направление: Технические науки

Ученая степень: к.т.н.

Шифр специальности: 25.00.36 Геоэкология

Тема диссертации: Түсті металлургия өндірістерінің қоршаған ортаға әсерін радиациялық технология негізінде зиянсыздандыруды зерттеу

Награды, звания: Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университетінің 75 жылдығы мерекелік медалі

Научная биография:

В 1987 году поступила в Карагандинский государственный университет им. А.Е.Букетова и в 1992 году окончила Карагандинский государственный университет им. А.Е.Букетова по специальности: «Физик.преподаватель».
С 1995 -1998 г.г. обучался в очной аспирантуре КазГУ им. аль-Фараби.
С 1993-1995 г.г. работала на должности ассистента кафедры физика и электротехника в КИИАП им. Ы.Жахаева.
В 2002 году защитила кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук на диссертационном совете Таразского государственного университета имени М.Х.Дулати.
С 2002 года по настоящее время занимает должность старшего преподавателя кафедры «Химия и экология» КГУ им. Коркыт Ата.

Список значимых трудов:

1. Қызылорда Жылу Электр Орталығында ілеспе газды пайдалануды экологиялық бағалау // Келешек — 2010 студенттер мен жас ғалымдардың республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы материалдарының жинағы.- Жезқазған: «ЖезУ» АҚ, 2010 ж. -227-230 б.б.
2. Мұнаймен ластанған топырақты белсендірілген күріш қауызы негізінде дайындалған сорбент көмегімен тазарту/ Қ.И.Сатпаев атындағы ҚазҰТУ-де 25-27 мамырда өтетін Халықаралық ғылыми конференция, 2011 ж. –353-355 б.б.
3. Қызылорда қаласының тұрмыстық қалдықтармен ластануын бағалау// Келешек-2010 студенттер мен жас ғалымдардың республикалық ғылыми-тәжірибелік конференциясы материалдарының жинағы.- Жезқазған: «ЖезУ» АҚ, 2010.- 234-237 б.б.;
4. Адам денсаулығы және оған әсер ететін әлеуметтік-экологиялық факторлар//«Жас ғалым», Қорқыт ата атындағы ҚМУ-дің 75 жылдық мерейтойына арналған жас ғалымдар конференциясы еңбектер жинағы., 21 мамыр, 2012 ж.;
5. Қызылорда облысы тұрғындары денсаулығының әлеуметтік-экологиялық жағдайлармен байланысы //«Жас ғалым», Қорқыт ата атындағы ҚМУ-дің 75 жылдық мерейтойына арналған жас ғалымдар конференциясы еңбектер жинағы., 21 мамыр, 2012 ж.;
6. Уран өндірісінің Шиелі ауданы тұрғындарының әлеуметтік-экологиялық жағдайына әсері// Жас ғалымдар мен студенттердің ғылыми-практикалық конференциясы «Молодые акулы бизнеса» (Алматы қ., 7 ақпан 2013 ж.);
7. Уран өндірісінің қоршаған ортаға әсерін бағалау//«Жаңа әлемдегі жастар және ғылым» атты студенттік Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференция (Талдықорған қ., 15-16 наурыз 2013 ж.).

Коллеги ученного