• Otpravi'tel: Domalatov E.B.
  • E-Mail otpravi'teli'a: nirs_vkgu@mail.ru

I'nformatsi'onnoe pi'smo

10 marta 2015 goda Vostoс'no-Kazahstanski'i' gosy'darstvennyi' y'ni'versi'tet i'meni' S.Amanjolova provodi't mejdy'narodny'i'y' zaoс'ny'i'y' nay'с'no-prakti'с'esky'i'y' konferentsi'i'y' na temy' «Akty'alnye problemy эkonomi'ki', menedjmenta i' fi'nansov v sovremennyh y'slovi'i'ah».

Stati', zai'avki' i' pereс'i'slennye sredstva doljny posty'pi't ne pozdnee 7 marta 2015 goda. Bez predvari'telnoi' oplaty materi'aly  ne py'bli'ky'i'y'tsi'a

 Osnovnye napravleni'i'a konferentsi'i'

 I'nnovatsi'onnai'a эkonomi'ka: problemy i' perspekti'vy

  1. Kazahstanski'i' py't: perspekti'vy i'ntegratsi'i' v mi'rovy'i'y' эkonomi'ky'
  2. Gosy'darstvennoe y'pravleni'e i' gosy'darstvennai'a sly'jba: poi'sk novyh paradi'gm rezy'ltati'vnosti'
  3. Teori'i'a i' prakti'ka sovremennogo menedjmenta
  4. Teoreti'с'eski'e i' prakti'с'eski'e aspekty y'pravleni'i'a fi'nansovymi' ri'skami'
  5. Akty'alnye problemy organi'zatsi'i' i' vedeni'i'a by'hgalterskogo y'с'eta v i'ntegri'rovannoi' эkonomi'ke

Y'slovi'i'a y'с'asti'i'a

Teksty statei' obemom ne bolee 5 str. neobhodi'mo napravi't na e-mail: rahmetulina_zh@mail.ru, tablaihanova@mail.ru Raboс'i'e i'azyki' konferentsi'i': kazahski'i', ry'sski'i', angli'i'ski'i'.

Format teksta: redaktor Microsoft Word. Poli'a ry'kopi'si' doljny byt po 20 mm so vseh storon; s'ri'ft — Times New Roman, razmer — 14 pt; mejstroс'nyi' i'nterval — odi'narnyi'; vyravni'vani'e — po s'i'ri'ne; abzatsnyi' otsty'p — 0,8 sm. Nazvani'e peс'ataetsi'a v seredi'ne li'sta PROPI'SNYMI' BY'KVAMI'. Ni'je  – i'ni'tsi'aly i' fami'li'i'a avtora (ov). Dalee с'erez odi'n i'nterval – polnoe nazvani'e organi'zatsi'i' i' goroda. Zatem i'det tekst. V tekste v kvadratnyh skobkah peс'atai'y'tsi'a ssylki' na i'spolzovanny'i'y' li'teraty'ry', spi'sok li'teraty'ry peс'ataetsi'a v kontse stati'.

Oplata za py'bli'katsi'i'y' pri'ni'maetsi'a nali'с'nymi' i'li' otpravli'aetsi'a poс'tovym perevodom na i'mi'a Abylai'hanovoi' Tany Abylai'hanovny po adresy': 070004, g.Y'st-Kamenogorsk, y'l. Krylova, 72, VKGY' i'meni' S.Amanjolova, kab. 510. Orgvznos za py'bli'katsi'i'y' stati' i' otpravky' sborni'ka sostavli'aet 2000 tenge, dli'a zary'bejnyh avtorov 20 dollarov SS'A.

Organi'zatsi'onnyi' Komi'tet Konferentsi'i'

Ky'vandykov A.Y'.- predsedatel, rektor VKGY' i'm.S.Amanjolova, d.э.n.

Rahmety'li'na J.B. – zam. predsedateli'a, dekan faky'lteta эkonomi'ki' i' bi'znesa VKGY' i'm. S.Amanjolova, k.э.n., dotsent

Ali'mbetov Y'.S.- d.э.n., professor

Kai'gorodtsev A.A. – d.э.n., professor

Abylai'hanova T.A. – zav.kafedroi' «Bi'znes i' delovoe admi'ni'stri'rovani'e» VKGY' i'meni'  S.Amanjolova, k.э.n.

Konferentsi'i'a provodi'tsi'a v zaoс'noi' forme.

I'zdannyi' k naс'aly' konferentsi'i' sborni'k statei' by'det napravlen  y'с'astni'kam v marte 2015 goda po y'kazannomy' Vami' adresy'.

Vni'mani'e!

I'zdani'e sborni'ka statei' proi'shodi't s pri'svoeni'em mejdy'narodnogo i'ndeksa ISBN, Y'DK i' BBK.

Otvetstvennyi' za provedeni'e konferentsi'i' –  dekan faky'lteta эkonomi'ki' i' bi'znesa VKGY' i'meni' S.Amanjolova Rahmety'li'na Ji'bek Berli'bekovna

Otvetstvennyi' za vypy'sk i' kompi'y'terny'i'y' verstky' sborni'ka – Abylai'hanova Tana Abylai'hanovna

Respy'bli'ka Kazahstan, g.Y'st-Kamenogorsk, VKGY' i'm. S.Amanjolova

Oformi'te, oplati'te i' vys'li'te po e-mail: rahmetulina_zh@mail.ru, tablaihanova@mail.ru i'li' pri'nosi'te po adresy':

g.Y'st-Kamenogorsk, y'l. Krylova, 72,

kab. 510. VKGY' i'meni' S.Amanjolova

I'nformatsi'i'a na sai'te http://www.vkgu.kz/ru

Tel.  8(7232) 25-24-65

ZAI'aVKA NA Y'С'ASTI'E V KONFERENTsI'I'

F.I'.O. avtora (ov)
Mesto raboty (nai'menovani'e organi'zatsi'i', y'с'rejdeni'i'a, VY'Za bez sokraщeni'i'a)
Doljnost
Y'с'enai'a stepen, y'с'enoe zvani'e
Poс'tovyi' adres dli'a otpravki' sborni'ka (ov)
Kontaktnyi' telefon (mobi'lnyi' / gorodskoi')
E-mail
Nazvani'e stati'
Nazvani'e napravleni'i'a konferentsi'i'