Ahmet-Jy'banovJy'banov Ahmet (1906-1968)— kompozi'tor, di'ri'jer, my'zykoved, эtnograf, narodnyi' arti'st KazSSR, di'ri'jer i'sky'sstvovedeni'i'a, akademi'k AN KazSSR, lay'reat Gosy'darstvennoi' premi'i' KazSSR. V 1932 g. okonс'i'l i'stori'ko-teoreti'с'eski'i' faky'ltet Leni'ngradskoi' konservatori'i'. V 1932-1933 gg. aspi'rant Akademi'i' i'sky'sstvovedeni'i'a.

V 1934 g. organi'zoval orkestr kazahski'h narodnyh i'nstry'mentov (nyne Kazahski'i' gosy'darstvennyi' akademi'с'eski'i' orkestr narodnyh i'nstry'mentov i'm.Ky'rmangazy). Jy'banov vozglavli'al Alma-Ati'nsky'i'y' gosy'darstvenny'i'y' konservatori'i'y', emy' vypala mi'ssi'i'a otkryti'i'a Kazahskoi' gosy'darstvennoi' fi'larmoni'i' i'm.Djamby'la. On byl odni'm i'z osnovatelei' Akademi'i' nay'k respy'bli'ki', organi'zoval sektor i'sky'sstvoznani'i'a, vos'eds'i'i' pozje v I'nsti'ty't li'teraty'ry i' i'sky'sstva i'm. M.O.Ay'эzova.

Organi'zatorskai'a, tvorс'eskai'a, nay'с'nai'a, pedagogi'с'eskai'a, obщestvennai'a dei'atelnost Jy'banova v i'stori'i' stanovleni'i'a my'zykalnoi' ky'lty'ry Kazahstana sostavi'la tsely'i'y' эpohy'. On nahodi'lsi'a y' i'stokov professi'onalnogo my'zykalnogo obrazovani'i'a, my'zykalnogo tvorс'estva i' my'zykalnoi' nay'ki'. I'mi'a akademi'ka-kompozi'tora Jy'banova stoi't ri'adom s i'menami' vydai'y'щi'hsi'a dei'atelei', kotorye zaloji'li' fy'ndament zdani'i'a kazahskoi' ky'lty'ry. Opery “Abai'” i' “Ty'legen Tohtarov” sovmestno s L.Hami'di', si'mfoni'с'eski'e proi'zvedeni'i'a: “Mars' pami'ati' Ky'rmangazy”, “Jez ki'i'k”, kazahskai'a tantsevalnai'a si'y'i'ta, fortepi'annye proi'zvedeni'i'a “Saranjap”, “Korogly”, hory, pesni', romansy, my'zyka dli'a teatra i' ki'no, i'ssledovatelski'e try'dy: “Ji'zn i' tvorс'estvo kazahski'h narodnyh kompozi'torov XIX i' naс'ala XX vv.”, “Stry'ny stoleti'i'”, “Solovi' stoleti'i'”, “My'kan Ty'lebaev”, “Ky'rmangazy”, эtnografi'с'eski'e i'ssledovani'i'a kazahski'h narodnyh pesen i' ki'y'ev, zapi'si' ki'y'ev Ky'rmangazy i' Day'letkerei'a i' mnogi'e dry'gi'e soс'i'neni'i'a A. Jy'banova vnesli' neotseni'myi' vklad v razvi'ti'e kazahskoi' my'zykalnoi' ky'lty'ry.